Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

290/2013 Z.z. zmena zákona o odpadoch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
290/2013 Z.z.
ZÁKON
z 3. septembra 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 68/2012 Z.z., zákona č. 317/2012 Z.z., zákona č. 357/2012 Z.z., zákona č. 42/2013 Z.z. a zákona č. 98/2013 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 120 ods. 2 sa za slovo „spracovanie 66)“ vkladá čiarka a slová „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 290/2013 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 03.09.2013
Rozposlané/platnosť od: 26.09.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Zrušené: -

68/2013 Zbierky zákonov na strane 2759.
Odkaz na rovnopis čiastky