Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

275/2013 Z.z. zmena požiadaviek na potlačovanie elektromagn. rušenia traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
275/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z.z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z.z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z.z. sa mení takto:
1. § 3 znie:
"§ 3
Technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré musia spĺňať traktory, komponenty, systémy a samostatné technické a testovacie jednotky, sú ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2. až 2.1.11.2., 2.1.12. až 2.1.12.2., 2.11.1.3., 3., 4.2. až 4.2.3., 4.3.2.3., 5.1. a 6.1.1. a v prílohách IV až IX smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len "smernica").".
2. § 7 znie:
"§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 216, 20.8.2009).
2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 275/2013 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z.z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 21.08.2013
Rozposlané/platnosť od: 31.08.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Zrušené: 01.05.2018

62/2013 Zbierky zákonov na strane 2557.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.