Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

271/2013 Z.z. zmena požiadaviek na ochr. konštr. traktorov skúšané static. test.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
271/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 odsek 1 znie:
"(1) Ochranná konštrukcia vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor musí spĺňať konštrukčné a skúšobné požiadavky (ďalej len "technické požiadavky") ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohách II až IV smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len "smernica").".
2. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/75/ES z 13. júla 2009 o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické skúšky) (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 261, 3.10.2009).
2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 271/2013 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 21.08.2013
Rozposlané/platnosť od: 31.08.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Zrušené: 01.05.2018

61/2013 Zbierky zákonov na strane 2551.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.