Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

244/2013 Z.z. zmena podrobností o typovom schválení ES motorových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
244/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 18 znie:
"§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
2. Názov prílohy znie: "ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
3. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 244/2013 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 21.08.2013
Rozposlané/platnosť od: 31.08.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Zrušené: 01.05.2018

59/2013 Zbierky zákonov na strane 2520.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 126/2018 Z.z.