235/2013 Z.z.

zmena priznávania sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
235/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 20. augusta 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z.z. a vyhlášky č. 227/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 8 sa za slovo "činnosti" vkladajú slová "a z nemocenského 8a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
"8a) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov".
2. V § 2 ods. 9 sa za slovo "činnosti" vkladajú slová "a z dávky v nezamestnanosti za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,".
3. V § 3 odsek 2 znie:
"(2) Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak
a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho súrodenci a
b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal študent príjem aspoň vo výške 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.".
4. V § 7 odsek 1 znie:
"(1) Sociálne štipendium sa priznáva okrem odsekov 2 a 3 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka; u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.".
5. V § 7 ods. 2 sa slovo "štyroch" nahrádza slovom "piatich".
6. V § 7 ods. 3 sa za slovo "priznáva" vkladá slovo "najviac" a slovo "štyroch" nahrádza slovom "piatich".
7. V § 7 odsek 4 znie:
"(4) Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o priznaní novej výšky sociálneho štipendia nadobudne právoplatnosť.".
8. Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
"9b) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c) Zákon č. 447/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
v z. Štefan Chudoba v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.