Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

430/2012 Z.z. zrušenie nar. o požiadav. na meranie emisií CO2 a spotreby paliva

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
430/2012 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2012,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2013.
Robert Fico v.r.
PRÍL.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 (Ú.v. EÚ L 199, 28.7.2008), nariadenia Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú.v. EÚ L 158, 16.6.2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú.v. EÚ L 142, 1.6.2012).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 430/2012 Z.z., , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 12.12.2012
Rozposlané/platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 02.01.2013
Zrušené: -

105/2012 Zbierky zákonov na strane 3244.
Odkaz na rovnopis čiastky