Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (6)
... dalšie položky
Predpisy EU (11)
... dalšie položky
Samospráva (5)
... dalšie položky

343/2012 Z.z. zmena zákona o odpadoch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
343/2012 Z.z.
ZÁKON
z 19. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zrušený od 1.1.2016
Čl.III
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 517/2005 Z.z., zákona č. 120/2006 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 538/2007 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 535/2008 Z.z., zákona č. 467/2009 Z.z., zákona č. 527/2010 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 460/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 68/2012 Z.z. a zákona č. 286/2012 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V § 77 ods. 1 sa za slová "elektroodpadov 26a)" vkladajú slová "a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 26b)".
Poznámka k odkazu 26b znie:
"26b) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2012 Z.z.".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 343/2012 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 19.10.2012
Rozposlané/platnosť od: 15.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Zrušené: -

86/2012 Zbierky zákonov na strane 2366.
Odkaz na rovnopis čiastky