Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

232/2012 Z.z. zmena Ústavy Slovenskej republiky

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
232/2012 Z.z.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 26. júla 2012,
ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl.I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.z., ústavného zákona č. 463/2005 Z.z., ústavného zákona č. 92/2006 Z.z., ústavného zákona č. 210/2006 Z.z., ústavného zákona č. 100/2010 Z.z. a ústavného zákona č. 356/2011 Z.z. sa mení takto:
1. V čl. 78 odsek 3 znie:
"(3) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.".
2. V čl. 78 odsek 4 znie:
"(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.".
3. V čl. 131 ods. 1 sa slová "čl. 136 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "čl. 136 ods. 1 a 2".
4. V čl. 136 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
Čl.II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Ústavný zákon č. 232/2012 Z.z., , ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 26.07.2012
Rozposlané/platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Zrušené: -

60/2012 Zbierky zákonov na strane 1458.
Odkaz na rovnopis čiastky