Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Literatúra (2)
... dalšie položky

211/2012 Z.z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
211/2012 Z.z.
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. júla 2012
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. určujem
a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2012,
b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2012
I-----------------I--------------------I-------------------I-----------------I
I Obec      I Volí sa      I    Okres    I   Kraj    I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Malé Leváre   I starosta I     I   Malacky   I Bratislavský  I
I         I     I     I          I   kraj    I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Dobrá Voda   I starosta I     I   Trnava    I Trnavský kraj I
I-----------------I----------I---------I-------------------I         I
I Bellova Ves   I starosta I     I Dunajská Streda I         I
I-----------------I----------I---------I          I         I
I Dobrohošť    I starosta I     I          I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I         I
I Kľačany     I starosta I     I   Hlohovec   I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Kostolec    I starosta I     I Považská Bystrica I  Trenčiansky  I
I-----------------I----------I---------I-------------------I   kraj    I
I Zubák      I starosta I     I   Púchov    I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Kubáňovo    I starosta I     I   Levice    I Nitriansky kraj I
I-----------------I----------I---------I-------------------I         I
I Bojná      I starosta I     I   Topoľčany   I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Petrovice    I starosta I     I    Bytča    I Žilinský kraj I
I-----------------I----------I---------I-------------------I         I
I Babín      I starosta I     I   Námestovo   I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Lehota nad   I starosta I     I Rimavská Sobota I Banskobystrický I
I Rimavicou    I     I     I          I   kraj    I
I-----------------I----------I---------I-------------------I         I
I Vrbovka     I starosta I     I  Veľký Krtíš  I         I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Šemetkovce   I starosta I     I   Svidník   I Prešovský kraj I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
I Rožňava     I primátor I     I   Rožňava   I Košický kraj  I
I-----------------I----------I---------I-------------------I-----------------I
PRÍL.2
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2012
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I Lehota I § - ods. I Úloha          I  Zabezpečí  I  Termín  I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 85 dní I 16 - 9  I Zverejnenie počtu    I   obec   I 3.8.2012 I
I    I      I obyvateľov obce ku dňu I        I      I
I    I      I vyhlásenia volieb    I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 65 dní I  9 - 3  I Zverejnenie volebných  I   obecné   I 23.8.2012 I
I    I      I obvodov a počtu     I zastupiteľstvo I      I
I    I      I poslancov, ktorý sa má I        I      I
I    I      I v nich zvoliť pri    I        I      I
I    I      I voľbách do obecného   I        I      I
I    I      I zastupiteľstva     I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 55 dní I 16 - 2  I Podanie kandidátnych  I  politické  I 2.9.2012 I
I    I 21 - 1, 2 I listín         I   strany   I      I
I    I      I             I a nezávislí  I      I
I    I      I             I  kandidáti  I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 55 dní I 14 - 1  I Delegovanie jedného   I  politické  I 2.9.2012 I
I    I      I člena a jedného     I   strany   I      I
I    I      I náhradníka do miestnej I        I      I
I    I      I volebnej komisie pri  I        I      I
I    I      I voľbách do obecného   I        I      I
I    I      I zastupiteľstva     I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 50 dní I 14 - 3  I Uskutočnenie prvého   I  miestna   I 7.9.2012 I
I    I      I zasadania miestnej   I  volebná   I      I
I    I      I volebnej komisie    I  komisia   I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 45 dní I 17 - 2  I Zaregistrovanie     I  miestna   I 12.9.2012 I
I    I 22 - 2  I kandidátov na poslancov I  volebná   I      I
I    I      I obecného zastupiteľstva I  komisia   I      I
I    I      I a na starostu obce   I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 40 dní I 10 - 2  I Určenie volebných    I starosta obce I 17.9.2012 I
I    I      I miestností       I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 35 dní I 18 a 23 I Uverejnenie zoznamu   I  miestna   I 22.9.2012 I
I    I      I zaregistrovaných    I  volebná   I      I
I    I      I kandidátov       I  komisia   I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 30 dní I 13 - 3  I Uskutočnenie prvého   I  obvodná   I 27.9.2012 I
I    I      I zasadania obvodnej   I  volebná   I      I
I    I      I volebnej komisie    I  komisia   I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 25 dní I  27   I Informovanie voličov o I   obec   I 2.10.2012 I
I    I      I zápise do zoznamu    I        I      I
I    I      I voličov a o čase a   I        I      I
I    I      I mieste konania volieb  I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 20 dní I 15 - 1  I Delegovanie jedného   I  politické  I 7.10.2012 I
I    I      I člena a jedného     I   strany   I      I
I    I      I náhradníka do okrskovej I        I      I
I    I      I volebnej komisie pri  I        I      I
I    I      I voľbách do obecného   I        I      I
I    I      I zastupiteľstva     I        I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 17 dní I 30 - 1  I Začiatok volebnej    I  politické  I 10.10.2012 I
I    I      I kampane         I   strany   I      I
I    I      I             I a nezávislí  I      I
I    I      I             I  kandidáti  I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 15 dní I 15 - 3  I Uskutočnenie prvého   I  okrsková  I 12.10.2012 I
I    I      I zasadania okrskovej   I  volebná   I      I
I    I      I volebnej komisie    I  komisia   I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I 48   I 30 - 3  I Ukončenie volebnej   I  politické  I 25.10.2012 I
I hodín I      I kampane         I   strany   I      I
I    I      I             I a nezávislí  I      I
I    I      I             I  kandidáti  I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I
I    I 26 - 1  I Volebný deň       I  okrsková  I 27.10.2012 I
I    I      I             I  volebná   I      I
I    I      I             I  komisia   I      I
I--------I-----------I-------------------------I----------------I------------I

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Rozhodnutie č. 211/2012 Z.z., o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí, Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 23.07.2012
Rozposlané/platnosť od: 26.07.2012
Účinnosť od: 26.07.2012
Zrušené: -

52/2012 Zbierky zákonov na strane 1378.
Odkaz na rovnopis čiastky