519/2011 Z.z.

zmena zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na pozem. komunik.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky
519/2011 Z.z.
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zmena: 106/2018 Z.z. (nepriamo)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 20.5.2018
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z.. zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z. a zákona č. 409/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  1. pre kategórie vozidiel O1, O2 a Ra               20 eur
  2. pre kategórie vozidiel M2 a M3                100 eur
  3. pre kategórie vozidiel iné akov prvom a druhom bode      50 eur".
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 v písmene l) sa slová "a) až j)" nahrádzajú slovami "a) až k)".
3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 68 v poznámke sa slová "c) a h)" nahrádzajú slovami "c), d) a i)".
4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 78b sa dopĺňajú písmená d) až f), ktoré znejú:
"d) schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového
  zariadenia používaného pri technických kontrolách a
  emisných kontrolách                       100 eur
 e) predĺženie platnosti v osvedčenío schválení vhodnosti
  monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri
  technických kontrolách a emisných kontrolách          100 eur
 f) zmenu v osvedčení o schválenív hodnosti monitorovacieho
  záznamového zariadenia používaného pri technických
  kontrolách a emisných kontrolách                 50 eur".
Čl.III
Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 90/2008 Z.z., zákona č. 55/2010 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky nevymenuje nového predsedu.".
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3)".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Zákon č. 106/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 20. májom 2018.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Iveta Radičová v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.