409/2011 Z.z.

o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (3)
... dalšie položky
Monografie (3)
... dalšie položky
409/2011 Z.z.
Zákon
z 21. októbra 2011
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone
Čl.I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a) práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže 1) a pravdepodobnej environmentálnej záťaže, 1a)
b) spôsob určenia povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže (ďalej len "povinná osoba"),
c) práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže (ďalej len "pôvodca"), povinnej osoby a ministerstva, ktorého pôsobnosť 2) súvisí s činnosťou, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže (ďalej len "príslušné ministerstvo"),
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
e) sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
§ 2
Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže
(1) Identifikácia environmentálnej záťaže je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže. Obsah registračného listu environmentálnej záťaže je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Klasifikácia environmentálnej záťaže je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.
(3) Každý, kto má podozrenie o existencii environmentálnej záťaže, môže túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") alebo okresnému úradu v sídle kraja. Ak sa oznámenie vzťahuje na environmentálnu záťaž, ktorá už je zapísaná v informačnom systéme environmentálnych záťaží, 3) ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja oboznámi o tejto skutočnosti osobu, ktorá podala oznámenie; ministerstvo k tejto environmentálnej záťaži už ďalej nevykonáva úkony podľa odsekov 5 až 8. Okresný úrad v sídle kraja odošle oznámenia bezodkladne ministerstvu.
(4) Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže (ďalej len "oznámenie") sa podáva v listinnej forme, elektronickej forme alebo ústne do zápisnice. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Ministerstvo preverí, či oznámenie spĺňa všetky ustanovené náležitosti. Ak je oznámenie neúplné, ministerstvo vyzve osobu, ktorá oznámenie podala, aby do 30 dní odo dňa doručenia výzvy oznámenie doplnila.
(6) Ministerstvo najneskôr do 30 dní od obdržania úplného oznámenia alebo od obdržania doplnenia oznámenia podľa odseku 5, vykoná vlastné zisťovanie skutočností uvedených v oznámení a dostupných informácií na účel preverenia existencie environmentálnej záťaže, najmä preskúma dokumentáciu a vykoná miestnu obhliadku.
(7) Ak ministerstvo zistí existenciu environmentálnej záťaže, vyplní registračný list environmentálnej záťaže a klasifikuje environmentálnu záťaž na základe kritérií uvedených v prílohe č. 3 ako environmentálnu záťaž s nízkou prioritou riešenia, environmentálnu záťaž so strednou prioritou riešenia alebo environmentálnu záťaž s vysokou prioritou riešenia.
(8) Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného systému environmentálnych záťaží.
(9) Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže.
(10) Ministerstvo môže zabezpečiť vykonávanie činností uvedených v odsekoch 5 až 9 prostredníctvom poverenej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 3
Pôvodca
(1) Pôvodca je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak
a) sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
b) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.
(2) Pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len "plán prác").
(3) Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou plánu prác.
(4) Ak pôvodca nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia, pričom nie sú dotknuté povinnosti pôvodcu ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci. 4a) Pôvodca je povinný vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3.
§ 4
Určenie povinnej osoby
(1) Ak pôvodca zanikol alebo zomrel, okresný úrad v sídle kraja určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupca pôvodcu.
(2) Na účely tohto zákona sa za právneho nástupcu pôvodcu nepovažuje dedič a osoba ustanovená v osobitnom predpise. 5)
(3) Ak pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu podľa odseku 1, okresný úrad v sídle kraja určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.
(4) Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, u ktorej sa preukáže, že:
a) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu 6) na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou 7) o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,
b) vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky 8) na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,
c) štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
d) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.
(5) Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, u ktorej sa preukáže, že
a) nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže,
b) po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti o environmentálnej záťaži nemohla vedieť alebo
c) po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže, ale nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie.
(6) Na povinnú osobu a na príslušné ministerstvo sa vzťahujú povinnosti a postup podľa § 3 ods. 2 a 3.
(7) Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba nezabezpečí vypracovanie alebo realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov. Povinná osoba je povinná vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci.
§ 5
Konanie o určení povinnej osoby
(1) Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja
a) z vlastného podnetu,
b) na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž,
c) z podnetu ministerstva alebo
d) na základe oznámenia podľa § 7.
(2) Návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti obsahuje
a) identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti,
b) názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
c) názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra nehnuteľností, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza.
(3) Rozhodnutie o určení povinnej osoby okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a) názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
b) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza,
c) lehotu na predloženie plánu prác podľa § 8 ods. 1.
(4) Právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží. 3)
(5) Okresný úrad v sídle kraja zastaví konanie o určení povinnej osoby, ak povinnú osobu nemožno určiť a doručí právoplatné rozhodnutie o zastavení konania ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží. 3)
(6) Okresný úrad v sídle kraja na základe oznámenia podľa § 7 zruší rozhodnutie o určení povinnej osoby a vydá nové rozhodnutie o určení povinnej osoby alebo konanie zastaví do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa § 7.
(7) Ak nebolo možné určiť povinnú osobu, vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva rozhodne o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3.
(8) Vláda Slovenskej republiky rozhodne na návrh ministerstva o tom, ktoré je príslušné ministerstvo podľa § 3 ods. 4.
§ 6
Rozsah plnenia povinností pôvodcov a povinných osôb
(1) Ak existuje viac pôvodcov jednej environmentálnej záťaže, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 v rozsahu, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže. Ak nemožno určiť rozsah, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže, plnia tieto povinnosti spoločne a nerozdielne. 10)
(2) Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 spoločne a nerozdielne.
(3) Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, na ktorej sa environmentálna záťaž nachádza.
(4) Ak je určených viac povinných osôb podľa § 4 ods. 1, pričom aspoň jedna z povinných osôb je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž a zároveň aspoň jedna z povinných osôb nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 spoločne a nerozdielne.
(5) V rozhodnutí o určení povinnej osoby sa vymedzí miera plnenia povinností jednotlivých povinných osôb podľa odsekov 2 až 4.
(6) Ak je určená jedna povinná osoba alebo viac povinných osôb a zároveň príslušné ministerstvo, použijú sa primerane odseky 2 až 5.
§ 7
Obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva
Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môže previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečí vykonanie geologického prieskumu životného prostredia týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti; súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia. 11) Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
§ 8
Plán prác
(1) Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní predložiť okresnému úradu v sídle kraja na schválenie plán prác
a) s vysokou prioritou riešenia, ak ide o
1. pôvodcu, do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 5 ods. 5, ak dôvodom zastavenia konania o určení povinnej osoby bolo preukázanie existencie pôvodcu,
2. povinnú osobu, do jedného roka, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3. príslušné ministerstvo, do jedného roka odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8,
b) so strednou prioritou riešenia alebo s nízkou prioritou riešenia, ak ide o
1. pôvodcu, do piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 5 ods. 5, ak dôvodom zastavenia konania o určení povinnej osoby bolo preukázanie existencie pôvodcu,
2. povinnú osobu, do piatich rokov, od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení povinnej osoby,
3. príslušné ministerstvo, do piatich rokov odo dňa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o rozsiahle územie, na ktorom sa environmentálna záťaž nachádza, možno lehoty podľa odseku 1 primerane predĺžiť na základe súhlasu ministerstva.
(3) Plán prác musí byť vypracovaný v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží 12) a s Vodným plánom Slovenska. 13)
(4) Plán prác obsahuje
a) predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe geologickej preskúmanosti environmentálnej záťaže s uvedením parcelných čísiel pozemkov, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza, a parcelných čísiel pozemkov, ktoré sú environmentálnou záťažou dotknuté,
b) časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia,14)
c) časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže,15)
d) časové a vecné vymedzenie monitorovania geologických faktorov životného prostredia,16)
e) predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a
f) náležitosti ustanovené v geologickom zákone.17)
(5) Okresný úrad v sídle kraja pri schvaľovaní plánu prác zohľadní časový harmonogram vyplývajúci z osobitného predpisu. 18) Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o schválení plánu prác, ak tento obsahuje ustanovené náležitosti; v opačnom prípade vráti plán prác na dopracovanie. Lehota na dopracovanie plánu prác a jeho opätovné predloženie na schválenie je 30 dní.
(6) Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác zabezpečiť jeho realizáciu. Ak sa pri realizácii plánu prác zistí, že treba zvoliť iný postup, ako je uvedený v schválenom pláne prác, alebo si realizácia plánu prác vyžiada neprimerané náklady alebo zmenu časového harmonogramu plánu prác, požiada pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo okresný úrad v sídle kraja o schválenie zmeny plánu prác s uvedením dôvodu vypracovania zmeny plánu prác. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane.
(7) Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo sú povinní zabezpečiť aktualizáciu plánu prác každých šesť rokov až do doby ukončenia realizácie plánu prác a zohľadniť pri aktualizácii už vykonané geologické práce; po aktualizácii plánu prác požiadajú okresný úrad v sídle kraja o vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu prác.
(8) Právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení aktualizovaného plánu prác a právoplatné rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác zašle okresný úrad v sídle kraja bezodkladne ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len "inšpekcia").
(9) Okresný úrad v sídle kraja kontroluje realizáciu plánu prác najmenej raz ročne; na účely výkonu kontroly je oprávnený vyžiadať si od kontrolovaného subjektu všetky podklady, informácie a vysvetlenia týkajúce sa realizácie plánu prác.
§ 9
Ukončenie realizácie plánu prác
(1) O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe žiadosti podanej pôvodcom, povinnou osobou alebo príslušným ministerstvom.
(2) Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo predloží k žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác okresnému úradu v sídle kraja
a) záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže, 19)
b) správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy20) vypracovanú odborným geologickým dohľadom,21)
c) záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia.
(3) Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa odseku 2. Rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác obsahuje aj určenie podmienok monitorovania geologických faktorov životného prostredia 22) a podmienok ďalšieho využitia nehnuteľnosti, ktorej sa environmentálna záťaž týka.
(4) Právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží 3) a na účely aktualizácie zápisu v katastri nehnuteľností a inšpekcii.
§ 10
Orgány štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže
Orgánmi štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže sú
a) ministerstvo,
b) okresný úrad v sídle kraja,
c) inšpekcia.
§ 11
Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže.
(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže,
b) rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja,
c) rozhoduje o príslušnosti na konanie podľa tohto zákona, ak environmentálna záťaž presahuje územie obvodu viacerých krajov,
d) preveruje náležitosti oznámenia podľa § 2 ods. 5,
e) vykonáva zisťovanie skutočností uvedených v oznámení podľa § 2 ods. 6,
f) klasifikuje environmentálnu záťaž podľa § 2 ods. 7,
g) zabezpečuje zápis environmentálnej záťaže do informačného systému environmentálnych záťaží podľa § 2 ods. 8,
h) predkladá návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností podľa § 2 ods. 8,
i) zabezpečuje výkon povinností pôvodcu podľa § 3 ods. 4 a povinnej osoby podľa § 4 ods. 7,
j) zabezpečuje výkon povinností povinnej osoby podľa § 5 ods. 7 a 8, ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 8,
k) predkladá okresnému úradu v sídle kraja podnet na začatie konania o určení povinnej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c),
l) predkladá návrh vláde Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 a 8,
m) udeľuje súhlas s predĺžením lehoty podľa § 8 ods. 2,
n) vykonáva štátny dozor vo veciach týkajúcich sa environmentálnej záťaže (ďalej len "štátny dozor") a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,
o) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,
p) oznamuje začatie konania o uložení pokuty podľa § 17 ods. 8,
q) vydáva potvrdenia podľa § 19 ods. 3.
§ 12
Okresný úrad v sídle kraja
Krajský úrad životného prostredia
a) zasiela ministerstvu oznámenia podľa § 2 ods. 3,
b) rozhoduje o zrušení rozhodnutia o určení povinnej osoby podľa § 5 ods. 6,
c) rozhoduje o určení povinnej osoby podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 ods. 5 a 6 a právoplatné rozhodnutie zasiela ministerstvu podľa § 5 ods. 4,
d) schvaľuje plán prác podľa § 8 ods. 5, zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6, aktualizovaný plán prác podľa § 8 ods. 7 a kontroluje jeho plnenie podľa § 8 ods. 9,
e) zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie o schválení aktualizovaného plánu prác a právoplatné rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 8,
f) rozhoduje o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 1,
g) zasiela ministerstvu právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 ods. 4,
h) vykonáva štátny dozor a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,
i) prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,
j) oznamuje začatie konania o uložení pokút podľa § 17 ods. 8.
§ 13
Inšpekcia
Inšpekcia
a) vykonáva štátny dozor a ukladá nápravné opatrenia podľa § 15,
b) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 17,
c) oznamuje začatie konania o uložení pokuty podľa § 17 ods. 8.
§ 14
Konanie
(1) Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 23) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Účastníkom konania o určení povinnej osoby podľa § 5 je:
a) obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b) právny nástupca pôvodcu,
c) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne jej užívateľom alebo správca tejto nehnuteľnosti,
d) vlastník nehnuteľností, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác,
e) združenie s právnou subjektivitou 24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania podľa odseku 5 najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, ak o to požiada.
(3) Účastníkom konania o schvaľovaní plánu prác, aktualizácie plánu prác alebo zmeny plánu prác podľa § 8 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 je
a) obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b) pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo,
c) vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je jej užívateľom, alebo správca tejto nehnuteľnosti,
d) vlastník nehnuteľnosti, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác,
e) združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania podľa odseku 5 najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, ak o to požiada.
(4) Združenia podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. e) majú právo byť účastníkom konania na základe písomnej žiadosti podanej do 15 dní od zverejnenia výzvy podľa odseku 5.
(5) V konaní podľa § 5, 8 a 9 správny orgán zverejní informáciu o začatí konania na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli na 15 dní; súčasťou zverejnenia je výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou. Správny orgán zároveň požiada obec, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila tieto informácie na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom; obec je povinná tieto informácie zverejniť.
(6) Správny orgán v konaní podľa § 8 ods. 1, 6 a 7 si vyžiada stanovisko dotknutého orgánu. 25)
(7) Správny orgán určí na vyjadrenie účastníkom konania lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8) Správny orgán môže na žiadosť účastníka konania predĺžiť určenú lehotu na vyjadrenie z dôvodu, ktorý mu bez vlastného zavinenia neumožnil v určenej lehote žiadosť náležite preskúmať a vyjadriť sa k nej. Predĺžením lehoty jednému účastníkovi sa predlžuje lehota všetkým účastníkom konania. O predĺžení lehoty správny orgán bezodkladne upovedomí ostatných účastníkov konania.
(9) V konaní podľa § 8 a 9 správny orgán nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a zúčastnených osôb.
(10) Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní; na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada. Správny orgán musí na túto skutočnosť prizvané osoby vopred upozorniť.
(11) Súčasťou konania o určení povinnej osoby podľa § 5 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 je miestna obhliadka a ústne pojednávanie.
(12) Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 5, § 8 a 9 je 90 dní.
(13) Ak je počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania najmenej 20, správny orgán oznámi začatie konania a rozhodnutie v konaniach podľa § 5, § 8 a 9 verejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou sa začatie konania oznámi aj vtedy, ak nie je známy pobyt vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, alebo ak nie je známy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.
§ 15
Štátny dozor
(1) Štátny dozor je zisťovanie, ako právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.
(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to, a ak je to možné a účelné, uloží mu nápravné opatrenie a určí lehotu, v ktorej ho má vykonať. Ak kontrolovaný nevykoná v určenej lehote nápravné opatrenie alebo ak nápravné opatrenia nie je možné alebo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.
(3) Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri výkone tejto činnosti oprávnená
a) vstupovať v nevyhnutnej miere na nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž,
b) nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovaného, týkajúcich sa environmentálnej záťaže,
c) vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania kontrolných vzoriek,
d) zhotovovať fotodokumentáciu a video dokumentáciu týkajúcu sa environmentálnej záťaže,
e) požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s plnením úloh kontrolovaného podľa tohto zákona.
(4) Osoba vykonávajúca štátny dozor sa pri výkone tejto činnosti preukazuje preukazom a poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu. 26)
(5) Kontrolovaný je povinný osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť výkon činností uvedený v odseku 3 a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie týkajúce sa environmentálnej záťaže.
(6) Výkon štátneho dozoru uskutoční a dokončí ten orgán štátneho dozoru, ktorý uskutočnil prvý úkon výkonu štátneho dozoru; zároveň oznámi začatie výkonu štátneho dozoru ostatným orgánom štátneho dozoru.
(7) Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti. 27)
(8) Orgán štátneho dozoru o výkone štátneho dozoru informuje aspoň sedem dní vopred obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž.
§ 16
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neumožní výkon činností uvedených v § 2 ods. 6 alebo vstup na nehnuteľnosť podľa § 18,
b) ako účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu mať vplyv na určenie povinnej osoby podľa § 4,
c) ako pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi okresnému úradu v sídle kraja prevod nehnuteľnosti podľa § 7,
d) ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí povinnosti podľa § 3 ods. 2,
e) ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3,
f) ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
g) ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
h) ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
i) ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
j) nesplní nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(2) Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a j) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 100 eur do 1 500 eur.
(3) Za priestupky podľa odseku 1 písm. d), f), h) a i) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur.
(4) Za priestupky podľa odseku 1 písm. b), c), e) a g) orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 700 eur do 20 000 eur.
(5) Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí, životného prostredia a mieru ich poškodenia.
(6) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 28)
(8) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. 29)
§ 17
Správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 6 600 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá ako
a) vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti neumožní výkon miestnej obhliadky podľa § 2 ods. 6,
b) kontrolovaný subjekt neumožní výkon štátneho dozoru alebo neposkytne štátnemu dozoru potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie týkajúce sa environmentálnej záťaže podľa § 15 ods. 5.
(2) Pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá
a) ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác podľa § 3 ods. 2,
b) ako pôvodca alebo povinná osoba neuhradí všetky náklady podľa § 3 ods. 3 alebo ods. 4 alebo § 4 ods. 7,
c) ako pôvodca alebo povinná osoba nepredloží na schválenie plán prác v lehotách podľa § 8 ods. 1,
d) ako pôvodca alebo povinná osoba nepožiada o schválenie zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6,
e) ako pôvodca alebo povinná osoba nezabezpečí aktualizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 7,
f) nevykoná nápravné opatrenie uložené podľa § 15 ods. 2.
(3) Pokutu od 5 000 eur do 33 000 eur uloží orgán štátneho dozoru právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá ako
a) povinná osoba nezabezpečí realizáciu plánu prác podľa § 8 ods. 6,
b) účastník konania o určení povinnej osoby podľa § 5 úmyselne uvedie nepravdivé údaje, ktoré môžu mať vplyv na určenie povinnej osoby,
c) pôvodca alebo povinná osoba prevedie nehnuteľnosť na inú osobu v rozpore s § 7 alebo neoznámi krajskému úradu prevod nehnuteľnosti podľa § 7.
(4) Konanie o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5) Orgán štátneho dozoru pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah ohrozenia zdravia ľudí, životného prostredia a mieru ich poškodenia.
(6) Orgán štátneho dozoru môže v rozhodnutí o uložení pokuty podľa odsekov 1 až 3 povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal nápravné opatrenie na odstránenie následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátneho dozoru uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(7) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, orgán štátneho dozoru mu uloží ďalšiu pokutu až do dvojnásobku sumy ustanovenej v odsekoch 1 až 3.
(8) Konanie o uložení pokuty uskutoční orgán štátneho dozoru, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností, a bezodkladne oznámi začatie konania o uložení pokuty ostatným orgánom štátneho dozoru.
(9) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(10) Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu. 29)
§ 18
Vstup na cudzie nehnuteľnosti
(1) Orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže je oprávnený na účely vykonávania činností uvedených v § 2 ods. 6 až 8 a § 8 ods. 9 vstupovať na cudzie nehnuteľnosti; vstupovať na tieto nehnuteľnosti možno len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas na základe predchádzajúceho oznámenia vlastníkovi pozemku, ktoré mu je doručené orgánom štátnej správy najmenej desať dní pred vstupom na pozemok.
(2) Orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže vykonávajúci činnosti uvedené v § 2 ods. 6 až 8 a § 8 ods. 9 je povinný vopred dohodnúť s vlastníkom, užívateľom alebo správcom nehnuteľnosti rozsah, spôsob vykonávania a čas trvania týchto činností.
(3) Vlastník, užívateľ alebo správca nehnuteľnosti a iné fyzické osoby, na nehnuteľnostiach ktorých sa vykonávajú vo verejnom záujme činnosti uvedené v § 2 ods. 6 a § 8 ods. 9, sú povinní strpieť vykonávanie týchto činností v nevyhnutnej miere a na nevyhnutne potrebný čas. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti obmedzený v dôsledku výkonu činností uvedených v odseku 1 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti; toto právo zaniká, ak sa neuplatnilo v orgáne štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže, ktorý zabezpečoval výkon týchto činností, do jedného roka odo dňa výkonu týchto činností.
(4) Vstup do priestorov a objektov slúžiacich na prípravu na obranu a bezpečnosť štátu a na územia, v ktorých možno vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom príslušných orgánov, 30) upravujú osobitné predpisy. 31)
§ 19
Prechodné ustanovenia
(1) Právne vzťahy a úkony vo veciach identifikácie environmentálnej záťaže, vypracovania a realizácie plánu prác začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov. 32)
(2) Environmentálna záťaž identifikovaná, klasifikovaná a zapísaná poverenou organizáciou ministerstva do informačného systému environmentálnych záťaží pred 1. januárom 2012 sa považuje za identifikovanú environmentálnu záťaž podľa tohto zákona.
(3) O sanácii environmentálnej záťaže, 16) ktorá sa ukončila podľa doterajších predpisov, 33) vydá ministerstvo potvrdenie na základe žiadosti podanej pôvodcom, povinnou osobou, vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej záťaž nachádza, alebo príslušným ministerstvom; po vydaní potvrdenia ministerstvo zabezpečí aktualizáciu údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží a v katastri nehnuteľností.
(4) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, nemá právo na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na činnosti súvisiace s realizáciou plánu prác podľa § 3 ods. 2 v dôsledku prítomnosti environmentálnej záťaže pred 1. januárom 2012 od pôvodcu, povinnej osoby alebo príslušného ministerstva.
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z. a zákona č. 405/2011 Z.z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa dopĺňa položkou 171p, ktorá znie:
   "Položka 171p
 a) Podanie žiadosti o schválenie návrhu plánu prác na
  odstránenie environmentálnej  záťaže,  schválenie
  zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej
  záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác
  na odstránenie environmentálnej záťaže 39oa)          33 eur
 b) Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác
  na odstránenie environmentálnej záťaže 39ob)          33 eur".
Poznámky pod čiarou k odkazu 39oa a 39ob znejú:
"39oa) § 8 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl.III
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z., zákona č. 276/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z., zákona č. 286/2009 Z.z. a zákona č. 408/2011 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží, 9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
"9a) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2001 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 4 písm. d) týkajúce sa environmentálnych záťaží sa každoročne poskytnú vo výške najmenej 10% z príjmu fondu, pričom do toho príjmu sa nezapočítajú príjmy podľa osobitného predpisu. 12a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
"12a) § 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Čl.IV
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 384/2009 Z.z., zákona č. 110/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z. a zákona č. 268/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) odborný geologický dohľad.".
2. § 2 odsek 7 znie:
"(7) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b), c) a d) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).".
3. § 3 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
"u) odborný geologický dohľad je kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c) nezávislou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c).".
4. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Objednávateľ geologickej úlohy na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c) zabezpečí odborný geologický dohľad.".
5. § 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad vypracúva správy o priebehu vykonávania geologickej úlohy a po ukončení geologickej úlohy vypracúva správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy, ktorú odovzdáva objednávateľovi.".
6. V § 18 ods. 2 sa za slovo "celku" vkladá čiarka a slová "záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia".
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Zákon č. 49/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 28. februárom 2018.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Iveta Radičová v.r.
PRÍL.1
OBSAH REGISTRAČNÉHO LISTU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE
ČASŤ I: Všeobecné údaje
Povinné údaje registračného listu (identifikátor územia pomocou kódov krajov, okresov a obcí, území, názov záťaže, identifikátor záťaže)
Údaje o držiteľovi environmentálnej záťaže, vývoji vlastníckych vzťahov a parcelách
Urbánna klasifikácia lokality
Údaje o činnosti, ktorej vykonávanie viedlo k vzniku environmentálnej záťaže
ČASŤ II: Charakteristika prírodných pomerov
Základné údaje o reliéfe a nadmorskej výške územia
Základné údaje o geologickej stavbe územia, hydrogeologická charakteristika a inžinierskogeologické rajónovanie územia
Príslušnosť k chráneným územiam prírody
Hydrologické poradie
ČASŤ III: Klasifikácia environmentálnej záťaže
ČASŤ IV: Údaje o geologickej preskúmanosti lokality a grafických prílohách
Údaje o geologickom prieskume na lokalite
Údaje o monitoringu kvality podzemnej a povrchovej vody na lokalite
Údaje o analýze rizika znečisteného územia
Údaje o sanačných prácach na lokalite
ČASŤ V: Údaje o pripojených dokumentoch a o správe registra
Identifikačné údaje anotátora
Odkazy na pripojené dokumenty v digitálnom tvare
ČASŤ VI: Pripojené dokumenty
PRÍL.2
Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže
I----------------------------------------------------------------------------I
I        Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže        I
I                                      I
I                                      I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Adresát:     I Ministerstvo                      I
I         I sídlo:                         I
I         I adresa:                         I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Obec, na území ktorej sa environmentálna záťaž nachádza:          I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Lokalizácia prejavov environmentálnej záťaže:               I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Indície znečistenia (stručný opis zistených skutočností):         I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pozorované prejavy znečistenia (stručný opis zistených skutočností):    I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Predpokladaný zdroj/ohnisko znečistenia *:                 I
I                                      I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
I Kontaktné údaje oznamovateľa (telefónne  I Meno a priezvisko oznamovateľa I
I číslo, číslo faxu, adresa elektronickej  I - fyzickej osoby/názov     I
I pošty):                  I právnickej osoby alebo     I
I                      I fyzickej osoby podnikateľa:  I
I-------------------------------------------I                I
I Dátum predloženia oznámenia:       I--------------------------------I
I                      I Poštová adresa oznamovateľa:  I
I                      I                I
I-------------------------------------------I--------------------------------I
 * Nepovinný údaj.
(druhá strana listu "Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže")
Vysvetlivky:
1) Zdrojom znečistenia je miesto alebo priestor, v ktorom dochádzalo alebo dochádza k prieniku znečisťujúcich látok do jednotlivých zložiek životného prostredia.
2) Za zdroje znečistenia sa považujú najmä
a) nevyhovujúce skládky odpadov,
b) nevyhovujúce sklady chemikálií,
c) priemyselné prevádzky a areály,
d) poľnohospodárske areály,
e) vojenské areály,
f) súčasti železničnej infraštruktúry - depá železničných koľajových vozidiel, železničné stanice, trakčné napájacie stanice,
g) čerpacie stanice pohonných hmôt a produktovody,
h) banské a úpravárenské areály,
i) iné prevádzky a areály.
3) Ohniskom znečistenia je priestor, v ktorom došlo k primárnemu alebo sekundárnemu nahromadeniu znečisťujúcich látok v horninovom prostredí.
4) Indíciami znečistenia sú:
a) prítomnosť zdrojov znečistenia uvedené v odseku 2,
b) záznamy orgánov štátnej správy alebo samosprávy o znečistení zložiek životného prostredia a/alebo o nevhodnom nakladaní so znečisťujúcimi látkami,
c) archívne informácie o znečistení získané geologickými prácami,
d) údaje z vybraných environmentálnych databáz.
5) Pozorovanými prejavmi sú poškodenia krajiny, napríklad zmena vegetácie, uhynuté organizmy, zápach, prítomnosť cudzorodých látok, prítomnosť olejových škvŕn v studniach a pod.
PRÍL.3
Klasifikácia environmentálnej záťaže
1. Klasifikácia environmentálnej záťaže pozostáva z troch čiastkových klasifikácií, ktoré sa členia na:
K1. Klasifikácia rizika šírenia sa znečistenia do podzemných vôd a podzemnými vodami,
K2. Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo:
K2a. Klasifikácia rizika pre skládky odpadov s neznámym zložením priesakovej kvapaliny a potenciálom na tvorbu skládkových plynov,
K2b. Klasifikácia rizika pre priemyselné lokality a skládky odpadov so známym zložením priesakovej kvapaliny,
K3. Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd:
K3a. Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd pri zjavnom znečistení,
K3b. Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd bez známok zjavného znečistenia.
2. Výsledná klasifikácia environmentálnej záťaže "K" je súčtom čiastkových klasifikácií
K = K1 + K2 + K3
3. Environmentálna záťaž sa po vykonaní klasifikácie zatriedi podľa výslednej hodnoty "K" do jednej z 3 skupín:
1. environmentálne záťaže s nízkou prioritou riešenia,
2. environmentálne záťaže so strednou prioritou riešenia,
3. environmentálne záťaže s vysokou prioritou riešenia.
4. Klasifikácia environmentálnej záťaže je pomocným kritériom pri odporúčaní lokality na realizáciu geologických prác. Klasifikácia environmentálnej záťaže nenahrádza analýzu rizika znečisteného územia, ktorej závery sú pre návrh ďalšieho postupu určujúce.
5. Hranice tried jednotlivých klasifikovaných skupín sú:
1. environmentálne záťaže s nízkou prioritou riešenia - menej ako 35 bodov,
2. environmentálne záťaže so strednou prioritou riešenia - v rozsahu 35 - 65 bodov,
3. environmentálne záťaže s vysokou prioritou riešenia - viac ako 65 bodov.
I----------------------------------------------------------------------------I
I K1 Klasifikácia rizika šírenia sa znečistenia do podzemných vôd a     I
I  podzemnými vodami                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
Vodohospodársky význam hodnoteného územia
------------------------------------------------------------------------------
 a) územia so špeciálnymi vodohospodárskymi záujmami (chránené
  vodohospodárske oblasti - podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z.,
  ochranné pásma vodárenských zdrojov - podľa § 32 zákona
  č. 364/2004 Z.z.)                         - 12 b.
 b) územia s vodohospodárskymi záujmami (citlivé oblasti - podľa
   § 33 zákona č. 364/2004 Z.z., ochranné pásma vodárenských
  zdrojov - podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z., územia nad
  oblasťami s využívaním podzemnej vody, územia s významnými
  zásobami podzemnej vody - možnosť využívania > 20 l.s na -1)    - 6 b.
 c) územia bez vodohospodárskych záujmov (územia bez využitia a
  bez možnosti významného využívaniapodzemných vôd)          - 0 b.
 
Prirodzená ochrana územia podľa máp vhodnosti pre skládky odpadov
------------------------------------------------------------------------------
                    a) žiadna prirodzená ochrana   - 6 b.
                    b) priemerná prirodzená ochrana - 3 b.
                    c) dobrá prirodzená ochrana   - 0 b.
 
Výber znečisťujúcej látky (zásady)
------------------------------------------------------------------------------
1. Ak sa na znečistení zúčastňuje viacero znečisťujúcich látok, vyberie sa tá,
  s ktorou dosiahnete v danej časti najvyššiu bodovú klasifikáciu.
2. Ak zistená znečisťujúca látka nie je v databáze, vyberie sa iná, ktorá sa
  jej vlastnosťami najviac podobá.
3. Ak ani taká znečisťujúca látka v databáze nie je, vyberie sa "univerzálna
  zástupná  znečisťujúca látka", ktorá má nadefinované všetky  hodnoty
  klasifikácie ako najmenej priaznivé.
 
Vlastnosti znečisťujúcej látky
------------------------------------------------------------------------------
 
Mobilita (log Kow) alebo (Kd)
                          a) vysoká (< 3)   - 6 b.
                          b) stredná (3 - 4) - 3 b.
                          c) nízka (> 4)   - 0 b.
 
Toxicita [mikrog.l na -1] (ako prípustná koncentrácia v pitnej vode)
                          a) vysoká (< 1)   - 4 b.
                          b) stredná (1 - 10) - 2 b.
                          c) nízka (> 10)   - 0 b.
 
Rýchlosť rozkladu (degradačná konštanta v anaeróbnych podmienkach)
                   a) vysoká (> 0,01 za deň)     - 1 b.
                   b) stredná (0,01 - 0,002 za deň) - 2 b.
                   c) nízka (< 0,002 za deň)     - 4 b.
 
Rozpustnosť [mg.l na -1]
                         a) vysoká (> 30)    - 2 b.
                         b) stredná (1 - 30)  - 1 b.
                         c) nízka (< 1)     - 0 b.
 
Množstvo znečisťujúcej látky v zóne prevzdušnenia a zóne nasýtenia
                         a) veľké (> 10 t)   - 6 b.
                         b) stredné (1 - 10 t) - 3 b.
                         c) malé (< 1 t)    - 1 b.
 
Klasifikácia kombinácie násobku prekročenia kritérií znečistenia (KZ) a
plošného rozsahu  znečistenia v zóne  prevzdušnenia (pôdach, horninovom
prostredí)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
a) veľké znečistenie  - 6 b. > 5 x KZ, > 50 m2  2 - 5 x KZ, > 500 m2  < 2 x KZ, > 5 000 m2
b) stredné znečistenie - 3 b. > 5 x KZ, < 50 m2  2 - 5 x KZ, < 500 m2  < 2 x KZ, < 5 000 m2
c) malé znečistenie   - 1 b.           2 - 5 x KZ, < 50 m2  < 2 x KZ, < 500 m2
 
 
Klasifikácia kombinácie násobku prekročenia kritérií znečistenia (KZ) a
plošného rozsahu znečistenia v zóne nasýtenia (podzemných vodách)
---------------------------------------------------------------------------------------------
a) veľké znečistenie  - 6 b. > 5 x KZ, > 10 m2  2 - 5 x KZ, > 50 m2  < 2 x KZ, > 500 m2
b) stredné znečistenie - 3 b. > 5 x KZ, < 10 m2  2 - 5 x KZ, < 50 m2  < 2 x KZ, < 500 m2
c) malé znečistenie   - 1 b.           2 - 5 x KZ, < 10 m2  < 2 x KZ, < 50 m2
 
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Čiastkový súčet bodov za časť K1             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I K2 Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo    I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
K2a Klasifikácia rizika pre skládky odpadov s neznámym zložením priesakovej
kvapaliny a potenciálom na tvorbu skládkových plynov
 
Je hodnotená EZ skládkou, kde nepoznáme zloženie priesakovej kvapaliny?
------------------------------------------------------------------------------
Ak je odpoveď na otázku "Áno", klasifikuje sa len interakcia existencie
skládky s prítomnosťou obývaných budov na lokalite a spôsobom využitia
krajiny. Predpokladá sa, že takáto skládka obsahuje podiel organického odpadu
a má potenciál na tvorbu skládkových plynov (blok K2a).
 
Ak je odpoveď na otázku "Nie" (t.j. environmentálna záťaž nie je skládkou,
alebo je skládkou,  ale poznáme dostatočne presne zloženie priesakovej
kvapaliny, aby sme mohli vykonať klasifikáciu ako v prípade tzv. priemyselnej
lokality), postupujeme odlišným spôsobom, cez definovanie znečisťujúcej látky
a klasifikácie jej účinkov na obyvateľstvo (blok K2b).
 
Vzdialenosť obývaných budov od skládky
                a) budovy na lokalite          - 12 b.
                b) budovy blízko k lokalite (do 50 m)  - 8 b.
                c) budovy ďaleko od lokality (nad 50 m) - 0 b.
 
Zraniteľnosť územia (s ohľadom na možnosť tvorby skládkových plynov)
 a) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke
  zariadenia, ...)                          - 6 b.
 b) územie menej zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy,
  záhradky, ...)                           - 4 b.
 c) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané územia, ...)  - 0 b.
 
K2b Klasifikácia rizika pre priemyselné lokality a skládky odpadov so známym
zložením priesakovej kvapaliny
 
Výber znečisťujúcej látky
 
Vlastnosti znečisťujúcej látky
------------------------------------------------------------------------------
Prchavosť (Henryho konštanta) [MPa.m3.mol na -1]
                    a) vysoká (> n.E-04)      - 4 b.
                    b) stredná (n.E-04 až n.E-06)  - 2 b.
                    c) nízka (< n.E-06)       - 0 b.
 
Inhalačná toxicita (akceptovateľný príspevok) [mg.m na -3]
                         a) vysoká (< 1)    - 4 b.
                         b) stredná (1 - 200)  - 2 b.
                         c) nízka (> 200)    - 0 b.
 
Klasifikácia interakcie inhalačnej toxicity a prchavosti znečisťujúcich látok:
------------------------------------------------------------------------------
           Vysoká inhalačná  Stredná inhalačná  Nízka inhalačná
             toxicita      toxicita      toxicita
------------------------------------------------------------------------------
 Vysoká prchavosť     8 b.        6 b.        4 b.
 Stredná prchavosť     6 b.        4 b.        2 b.
 Nízka prchavosť      4 b.        2 b.        0 b.
 
 
 
Kritérium znečistenia (KZ) pre pôdu [mg/kg] (KZ pre pôdu slúži zároveň aj ako
kritérium toxicity pre priamy kontakt):
------------------------------------------------------------------------------
                      a) vysoké riziko (> 1)    - 8 b.
                      b) stredné riziko (1 - 200) - 4 b.
                      c) nízke riziko (> 200)   - 2 b.
 
Karcinogenita (informatívny údaj, ktorý nevstupuje do klasifikácie!)
 
Rozpustnosť [mg.l na -1]
------------------------------------------------------------------------------
                        a) vysoká (> 30)     - 2 b.
                        b) stredná (1 - 30)   - 1 b.
                        c) nízka (< 1)      - 0 b.
 
Zraniteľnosť územia (s ohľadom na negatívne účinky prchavých a toxických
látok)
------------------------------------------------------------------------------
 a) územie veľmi zraniteľné (školy, detské ihriská, zdravotnícke
  zariadenia, ...)                          - 8 b.
 b) územie menej zraniteľné (obytné zóny, administratívne budovy,
  záhradky, ...)                           - 5 b.
 c) územie málo zraniteľné (priemyselné zóny, neobývané územia, ...)  - 2 b.
 
 
Klasifikácia interakcie zraniteľnosti územia a hĺbky uloženia znečisťujúcej
látky
------------------------------------------------------------------------------
              menej ako 0,5 m  0,5 - 2,0 m   viac ako 2,0 m
------------------------------------------------------------------------------
 Veľmi zraniteľné        8 b.       5 b.       2 b.
 Zraniteľné           5 b.       2 b.       2 b.
 Málo zraniteľné        2 b.       2 b.       2 b.
 
 
Pre konsolidované oblasti so spevneným povrchom je klasifikácia v akejkoľvek
kombinácii štandardne 2 b.
 
Množstvo znečisťujúcej látky v zóne prevzdušnenia a zóne nasýtenia
------------------------------------------------------------------------------
                        a) veľké (> 10 t)    - 6 b.
                        b) stredné (1 - 10 t)  - 3 b.
                        c) malé (< 1 t)     - 1 b.
 
Klasifikácia kombinácie násobku prekročenia KZ hodnôt a plošného rozsahu
znečistenia v zóne prevzdušnenia (pôdach, horninovom prostredí)
----------------------------------------------------------------------------------------------
a) veľké znečistenie - 6 b.  > 5 x KZ, > 50 m2  2 - 5 x KZ, > 500 m2  < 2 x KZ, > 5 000 m2
b) stredné znečistenie - 3 b. > 5 x KZ, < 50 m2  2 - 5 x KZ, < 500 m2  < 2 x KZ, < 5 000 m2
c) malé znečistenie - 1 b.             2 - 5 x KZ, < 50 m2  < 2 x KZ, < 500 m2
 
Špeciálne poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
------------------------------------------------------------------------------
Voľbou poľahčujúcich a priťažujúcich okolností možno ovplyvniť klasifikačný
mechanizmus, pokiaľ osoba vyplňujúca formulár usúdi, že dochádza ku skresleniu
skutočnosti obmedzeným výberom parametrov klasifikácie.
 
          a) zohľadnenie priťažujúcich okolností      - (+2 b.)
          b) nie sú priťažujúce, ani poľahčujúce okolnosti - 0 b.
          c) zohľadnenie poľahčujúcich okolností      - (-2 b.)
 
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Čiastkový súčet bodov za časť K2             I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I K3 Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd             I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
K3a Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd pri zjavnom znečistení
 
Zjavné znečistenie sa prejavuje neprirodzeným sfarbením, zápachom, zabrzdením
rastu rastlín, prítomnosťou tiel uhynutých živočíchov, ... . Po vybratí voľby
"Áno" na otázku "Je v povrchovej  vode  zjavné znečistenie, súvisiace
s environmentálnou záťažou?" sa sprístupní blok K3a klasifikácie. Po vybratí
voľby "Nie" sa sprístupní blok K3b klasifikácie.
 
Je posudzovaný povrchový tok vodohospodársky významný, alebo vodárenský?
 
Ak odpoveď je "Nie", automaticky sa priraďuje trieda kvality C (20 b.)
 
Kvalitatívne ciele vodohospodársky významného alebo vodárenského povrchového
toku
------------------------------------------------------------------------------
Kategórie kvality sa určujú podľa prílohy č. 2 časti A k nariadeniu vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.
                           a) kategória A1 - 25 b.
                           b) kategória A2 - 23 b.
                           c) kategória A3 - 20 b.
 
K3b Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd bez známok zjavného
znečistenia
 
Výber znečisťujúcej látky
Znečisťujúca látka
Vlastnosti znečisťujúcej látky
------------------------------------------------------------------------------
Mobilita (log Kow), alebo (Kd)
                          a) vysoká (< 3)   - 6 b.
                          b) stredná (3 - 4)  - 3 b.
                          c) nízka (> 4)    - 0 b.
 
 
Toxicita [mikrog.l na -1] (ako prípustná koncentrácia v pitnej vode)
 
                          a) vysoká (< 1)   - 4 b.
                          b) stredná (1 - 10) - 2 b.
                          c) nízka (> 10)   - 0 b.
 
Degradačná konštanta v aeróbnych podmienkach (rýchlosť rozkladu)
                   a) vysoká (> 0,01 za deň)     - 1 b.
                   b) stredná (0,01 - 0,002 za deň)  - 2 b.
                   c) nízka (< 0,002 za deň)     - 4 b.
 
Rozpustnosť [mg.l na -1]
                         a) vysoká (> 30)   - 2 b.
                         b) stredná (1 - 30)  - 1 b.
                         c) nízka (< 1)    - 0 b.
 
Množstvo znečisťujúcej látky v povrchovej vode
------------------------------------------------------------------------------
                        a) veľké (> 10 t)    - 6 b.
                        b) stredné (1 - 10 t)  - 3 b.
                        c) malé (< 1 t)     - 1 b.
 
Násobok prekročenia medzných hodnôt (MH), alebo odporúčaných hodnôt (OH)
znečisťujúcej  látky v povrchovom toku (pre vodohospodársky významné a
vodárenské toky porovnávame s MH, pre ostatné toky s OH)
------------------------------------------------------------------------------
                        a) vysoké (> 10)    - 6 b.
                        b) stredné (2 - 10)   - 3 b.
                        c) nízke (1 - 2)    - 1 b.
 
Klasifikácia kombinácie vzdialenosti environmentálnej záťaže k recipientu a
triedy kvality povrchového toku
------------------------------------------------------------------------------
 
              menej ako 100 m  100 - 200 m   viac ako 200 m
------------------------------------------------------------------------------
    Kategória A1        5        4        1
    Kategória A2        5        3        1
    Kategória A3        5        2        1
 
 
Kategória  kvality  podľa  prílohy  č. 2  časti A k nariadeniu  vlády
č. 269/2010 Z.z. Tam, kde nie je dostatok údajov na zaradenie toku do
kategórie, volíme štandardne A1 pre vodohospodársky významné a vodárenské
toky a A3 pre ostatné toky.
 
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Čiastkový súčet bodov za časť K3               I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I K1, 2, 3 Výsledky klasifikácie za časti K1, K2 a K3 a komentár ku     I
I klasifikácii                                I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I K1.: Klasifikácia rizika šírenia sa znečistenia do    I        I
I podzemných vôd a podzemnými vodami            I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I K2.: Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na I        I
I obyvateľstvo                       I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I K3.: Klasifikácia rizika znečistenia povrchových vôd   I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
I Klasifikácia za časti K1, K2 a K3 spolu:         I        I
I-----------------------------------------------------------I----------------I
 
Zdroj údajov a ich hodnovernosť
1) predpokladané údaje, na základe nepriamych indícií a analógie
2) predpokladané údaje, na základe priamych indícií,  alebo  ojedinelých
  vzoriek
3) pravdepodobné údaje na základe náhodných vzoriek (1 - 3 vzorky), alebo
  vzoriek z monitoringu
4) údaje overené geologickými prácami
 
Vyjadrenie anotátora ku klasifikovanej environmentálnej záťaži.
 
1) § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
1a) § 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2) § 6 až 18 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4) § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4a) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú.v. EÚ C 202, 7.6.2016).
Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
5) § 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z.z.
§ 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
6) § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 16 zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8) § 6a a 15 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11) § 16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13) § 14 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z.
17) § 12, 14 a 16 zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
19) § 16 zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
24) Napríklad § 18 ods. 2 písm. a), b) a d) Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
25) Napríklad § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 19 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 359/2007 Z.z.
26) § 9 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/ 1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30) § 120, 121, l25 a § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
31) Napríklad zákon č. 281/1997 Z.z., zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32) Zákon č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.