Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky

371/2011 Z.z. zmena účtovnej závierky pre Fond národného majetku SR

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
371/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z.z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008 Z.z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 44/2011 F.s.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 371/2011 Z.z., o vydaní opatrenia č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Schválené: 25.10.2011
Rozposlané/platnosť od: 29.10.2011
Účinnosť od: 31.12.2011
Zrušené: -

118/2011 Zbierky zákonov na strane 3285.
Odkaz na rovnopis čiastky