Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

365/2011 Z.z. zmena účtovných výkazov a rozsahu údajov pre nepodnikat. subjekty

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
365/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa nahrádza príloha č. 4 Poznámky, ktorá je súčasťou účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z.z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z.z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z.z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 41/2011 F.s.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 365/2011 Z.z., o vydaní opatrenia č. MF/24033/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Schválené: 20.10.2011
Rozposlané/platnosť od: 29.10.2011
Účinnosť od: 31.12.2011
Zrušené: 01.01.2014

118/2011 Zbierky zákonov na strane 3279.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 385/2013 Z.z.