Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (12)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

356/2011 Z.z. zmena Ústavy Slovenskej republiky

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
356/2011 Z.z.
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 21. októbra 2011,
ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl.I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.z., ústavného zákona č. 463/2005 Z.z., ústavného zákona č. 92/2006 Z.z., ústavného zákona č. 210/2006 Z.z. a ústavného zákona č. 100/2010 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V čl. 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
"u) rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3".
2. Čl. 115 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ak prezident Slovenskej republiky odvolá vládu podľa odseku 1, rozhodnutím, vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ju poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, avšak výlučne v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r); výkon pôsobnosti vlády podľa čl. 119 písm. m) a r) je v každom jednotlivom prípade viazaný na predchádzajúci súhlas prezidenta Slovenskej republiky.".
Čl.II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Ústavný zákon č. 356/2011 Z.z., , ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 21.10.2011
Rozposlané/platnosť od: 25.10.2011
Účinnosť od: 25.10.2011
Zrušené: -

113/2011 Zbierky zákonov na strane 2822.
Odkaz na rovnopis čiastky