326/2011 Z.z.

vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
326/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2011,
ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku priukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady (ďalej len "predbežná žiadosť"),
b) vzor žiadosti o bytovú náhradu (ďalej len "žiadosť"),
c) vzor deklarácie majetku žiadateľa o bytovú náhradu (ďalej len "žiadateľ") a vzor deklarácie majetku spoločne posudzovaných osôb.
§ 2
Predbežná žiadosť a žiadosť
(1) Predbežnú žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Deklarácia majetku
(1) Žiadateľ deklaruje svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Spoločne posudzované osoby deklarujú svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2011.
Ján Figeľ v.r.
PRÍL.1
PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BYTOVEJ NÁHRADY
                Údaje o žiadateľovi
 
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Meno         I Priezvisko            I Titul      I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I           I                  I         I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Rodné priezvisko   I Dátum narodenia          I Rodné číslo   I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I           I                  I         I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Rodinný stav     I Číslo OP             I
I----------------------I-----------------------------------I
I           I                  I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Adresa trvalého pobytu                           I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Mesto/Obec      I Ulica, súpisné a orientačné číslo I PSČ       I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I           I                  I         I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Adresa prechodného pobytu                         I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I Mesto/Obec      I Ulica, súpisné a orientačné číslo I PSČ       I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
I           I                  I         I
I----------------------I-----------------------------------I-----------------I
 
 
           Údaje o spoločne posudzovaných osobách
 
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I P. I Meno a priezvisko I  Dátum  I Príbuzenský  I  Dátum (deň,   I
I č. I (rodné priezvisko), I narodenia I vzťah k    I  mesiac, rok)  I
I   I  titul, adresa  I a rodné I nájomcovi   I   začatia    I
I   I trvalého pobytu a I  číslo  I (žiadateľovi) I  užívania bytu  I
I   I číslo občianskeho I      I        I          I
I   I   preukazu    I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 1. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 2. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 3. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 4. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 5. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 6. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 7. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 8. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 9. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
I 10. I           I      I        I          I
I-----I---------------------I-----------I---------------I--------------------I
 
I----------------------------I----------------I------------------------------I
I  Adresa nájomného bytu  I Počet obytných I Podlahová plocha bytu (v m2) I
I  (mesto/obec, ulica,   I  miestností  I               I
I  súpisné číslo domu a  I        I               I
I  orientačné číslo domu,  I        I               I
I číslo bytu, PSČ, poschodie I        I               I
I      bytu)      I        I               I
I----------------------------I----------------I------------------------------I
I              I        I               I
I              I        I               I
I----------------------------I----------------I------------------------------I
I Dátum uzavretia nájomnej zmluvy alebo dátum začatia užívania nájomného   I
I bytu na základe iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu bytu, ktorý má I
I žiadateľ vypratať:                             I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
V ...............  dňa .........
 
 
                          ------------------
                           Podpis žiadateľa
 
Prílohy: Kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo
     nájmu.
PRÍL.2
ŽIADOSŤ O BYTOVÚ NÁHRADU
A.              Údaje o žiadateľovi
 
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Meno        I Priezvisko            I Titul      I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I           I                  I         I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Rodné priezvisko  I Dátum narodenia          I Rodné číslo   I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I           I                  I         I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Rodinný stav    I Číslo OP             I
I---------------------I-----------------------------------I
I           I                  I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Adresa trvalého pobytu                           I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Mesto/Obec     I Ulica, súpisné a orientačné číslo I PSČ       I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I           I                  I         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Adresa prechodného pobytu                         I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I Mesto/Obec     I Ulica, súpisné a orientačné číslo I PSČ       I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
I           I                  I         I
I---------------------I-----------------------------------I------------------I
 
 
          Údaje o spoločne posudzovaných osobách
 
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I P. I  Meno a priezvisko   I  Dátum  I Príbuzenský I   Dátum   I
I č. I  (rodné priezvisko),  I narodenia I  vzťah k  I (deň, mesiac, I
I   I titul, adresa trvalého I a rodné I  nájomcovi  I   rok)   I
I   I   pobytu a číslo   I  číslo  I (žiadateľovi) I  začatia  I
I   I  občianskeho preukazu  I      I        I užívania bytu I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 1. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 2. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 3. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 4. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 5. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 6. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 7. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 8. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 9. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
I 10. I             I      I        I        I
I-----I--------------------------I-----------I---------------I---------------I
 
 
           Údaje o byte, ktorý sa má vypratať
 
I---------------------------I------------------------I-----------------------I
I Adresa bytu (mesto/obec, I   Počet obytných   I Podlahová plocha bytu I
I ulica, súpisné číslo domu I    miestností    I    (v m2)     I
I a orientačné číslo domu, I            I            I
I   číslo bytu, PSČ,   I            I            I
I   poschodie bytu)   I            I            I
I---------------------------I------------------------I-----------------------I
I              I            I            I
I              I            I            I
I---------------------------I------------------------I-----------------------I
I Dátum uzavretia nájomnej zmluvy alebo dátum začiatku užívania nájomného  I
I bytu na základe iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu bytu, ktorý má I
I žiadateľ vypratať:                             I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
B. Celková hodnota nehnuteľného majetku
  žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v eurách):
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
  Celková hodnota hnuteľného majetku
  žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v eurách):
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
  Hodnota majetku spolu (v eurách):
 
 
C. Žiadateľ má vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
  vo výlučnom vlastníctve
 
     áno 1)                nie 1)
 
  v spoluvlastníctve so spoločne posudzovanými osobami
  (aspoň s jednou z nich)
 
     áno 1)                nie 1)
 
  Spoločne posudzované osoby majú vlastný byt v bytovom alebo rodinnom dome
 
  vo výlučnom vlastníctve (aspoň jedna z nich)
 
     áno 1)                nie 1)
 
  v spoluvlastníctve navzájom (aspoň dve z nich)
 
     áno 1)                nie 1)
 
Byt(y) v bytovom alebo rodinnom dome spĺňa/jú podmienky vlastného bytu podľa
§ 5 ods. 3 zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania
niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 
     áno 1)                nie 1)
 
 
1) Nehodiace sa škrtnite.
 
 
D. Zoznam priložených dokladov a vyhlásenie žiadateľa o úplnosti a pravdivosti
  uvedených údajov
 
 
             Zoznam priložených dokladov
 
1. Úradne overená fotokópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý
  preukazuje právo nájmu žiadateľa.
 
2. Výpis listu vlastníctva z príslušnej správy katastra na overenie
  vlastníctva bytu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.
 
3. Znalecký posudok súdneho znalca, prípadne znalcov.
 
 
              Vyhlásenie žiadateľa
 
Všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné a pravdivé a som si vedomý (á)
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti.
 
 
V .................... dňa ........
 
 
 
                        ....................
                         Podpis žiadateľa
 
Prílohy: 1. kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo
      nájmu
     2. deklarácia majetku žiadateľa
     3. deklarácia majetku spoločne posudzovanej osoby
PRÍL.3
DEKLARÁCIA MAJETKU ŽIADATEĽA
Žiadateľ (meno, priezvisko, titul a rodné číslo):
 
               Nehnuteľný majetok
 
Majetok zapísaný v katastri nehnuteľností ako byt, rodinný dom, stavba na
individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoň časť je
spôsobilá na samostatné užívanie.
 
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I P. I       Opis majetku       I Spoluvlastnícky I  Cena  I
I č. I  (druh majetku, rok nadobudnutia   I   podiel   I (v eurách) I
I  I majetku, názov obce, ulica, orientačné I         I      I
I  I  číslo, PSČ, názov katastrálneho   I         I      I
I  I územia, číslo parcely, celková výmera) I         I      I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
 
 
               Hnuteľný majetok
 
Peňažné prostriedky v hotovosti v eurách a v cudzej mene vrátane vkladov
v bankách a pobočkách zahraničných bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov
v bankách so sídlom v zahraničí, cenné papiere so splatnosťou do jedného roka,
a ak to ich povaha pripúšťa, práva a iné majetkové hodnoty, okrem autorského
práva a priemyselných práv, ktoré patria nájomcovi, ak súhrnná hodnota
hnuteľného majetku každého z nich je vyššia ako 20 000 eur.
 
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I P. č. I     Druh majetku     I Spoluvlastnícky podiel I  Cena  I
I    I (rok nadobudnutia majetku) I            I (v eurách) I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
I-------I------------------------------I------------------------I------------I
 
 
              Vyhlásenie žiadateľa
 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v deklarácii majetku sú úplné
a pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia neúplných alebo
nepravdivých údajov v deklarácii majetku, ktoré vyplývajú z príslušných
právnych predpisov.
 
 
V .................... dňa .......
 
 
 
                  ................  ......................
                  Podpis žiadateľa  Podpis úradne osvedčil
PRÍL.4
DEKLARÁCIA MAJETKU SPOLOČNE POSUDZOVANEJ OSOBY
Spoločne posudzovaná osoba (meno, priezvisko, titul a rodné číslo):
 
 
               Nehnuteľný majetok
 
Majetok zapísaný v katastri nehnuteľností ako byt, rodinný dom, stavba na
individuálnu rekreáciu alebo rozostavaná stavba, ktorej aspoň časť je
spôsobilá na samostatné užívanie.
 
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I P. I       Opis majetku       I Spoluvlastnícky I  Cena  I
I č. I  (druh majetku, rok nadobudnutia   I   podiel   I (v eurách) I
I  I majetku, názov obce, ulica, orientačné I         I      I
I  I  číslo, PSČ, názov katastrálneho   I         I      I
I  I územia, číslo parcely, celková výmera) I         I      I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
I----I----------------------------------------I-----------------I------------I
 
 
               Hnuteľný majetok
 
Peňažné prostriedky v hotovosti v eurách a v cudzej mene vrátane vkladov
v bankách a pobočkách zahraničných bánk v eurách a v cudzej mene a vkladov
v bankách so sídlom v zahraničí, cenné papiere so splatnosťou do jedného roka,
a ak to ich povaha pripúšťa, práva a iné majetkové hodnoty, okrem autorského
práva a priemyselných práv, ktoré patria spoločne posudzovaným osobám, ak
súhrnná hodnota hnuteľného majetku každého z nich je vyššia ako 20 000 eur.
 
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I P. č. I    Druh majetku    I Spoluvlastnícky podiel I  Cena  I
I    I (rok nadobudnutia majetku) I             I (v eurách) I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
I-------I----------------------------I--------------------------I------------I
 
 
          Vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby
 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v deklarácii majetku sú úplné
a pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia neúplných alebo
nepravdivých údajov v deklarácii majetku, ktoré vyplývajú z príslušných
právnych predpisov.
 
V .................... dňa .......
 
 
 
                  ................  ......................
                  Podpis žiadateľa  Podpis úradne osvedčil
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.