Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

289/2011 Z.z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
289/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2011
o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele traktorov1) poskytujúce rotačnú silu pre zariadenia, ktoré sú umiestnené v prednej alebo zadnej časti traktorov (ďalej len "vývodový hriadeľ").
§ 2
Vývodové hriadele a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I bode 4 smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany v platnom znení (ďalej len "smernica").
§ 3
(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1
a) informačný dokument podľa vzoru ustanoveného v prílohe II časti 1 smernice,
b) tri kópie výkresov častí traktora, ktoré sa týkajú vývodových hriadeľov a ich ochrany, vyhotovené v primeranej mierke.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ traktora, ktorý má byť schválený, a tie konštrukčné časti traktora, ktoré sa považujú za dôležité na vykonanie skúšok.
(4) Typové schválenie ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vydá štátny dopravný úrad4) podľa vzoru ustanoveného v prílohe II časti 2 smernice.
(6) Technické požiadavky podľa § 2 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ traktora vzťahujúce sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu.
§ 4
Príslušný štátny orgán6) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vývodový hriadeľ a jeho ochranu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2005 Z.z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.
Nariadenie č. 322/2013 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. novembrom 2013.
Iveta Radičová v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 09) a smernice Komisie 2010/62/EÚ z 8. marca 2010 (Ú.v. EÚ L 238, 9.9.2010).
2. Smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia jej technických ustanovení, mení a dopĺňa smernica Rady 86/297/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (Ú.v. EÚ L 274, 9.10.2012).
1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
2) § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10 a § 7 ods. 7 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z.z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 289/2011 Z.z., o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 24.08.2011
Rozposlané/platnosť od: 08.09.2011
Účinnosť od: 29.09.2011
Zrušené: 01.05.2018

93/2011 Zbierky zákonov na strane 2198.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.