Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky

286/2011 Z.z. zmena techn. požiadavok na komponenty a charakteristiky traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
286/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 znie:
"§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) kategórie T1, T2, T3, T4 1a) (ďalej len "traktor") a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na určité komponenty a charakteristiky.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
"1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
1a) Príloha č. 1 časť B šiesty bod k zákonu č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. § 2 znie:
"§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa komponentmi a charakteristikami rozumejú
a) rozmery a prípojné hmotnosti traktorov,
b) regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu,
c) čelné okná a ostatné sklené výplne,
d) mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia,
e) polohy a spôsob upevnenia predpísaných štítkov a údajov na karosériu traktora,
f) zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla.".
3. V § 3 ods. 1 písm. a) sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
4. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "2.3.2.11,".
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová "o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
6. Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ustanovení menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 238, 9.9.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 286/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 24.08.2011
Rozposlané/platnosť od: 08.09.2011
Účinnosť od: 29.09.2011
Zrušené: 01.05.2018

93/2011 Zbierky zákonov na strane 2195.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.