Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

285/2011 Z.z. zmena merania najväčšej konštrukčnej rýchlosti traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
285/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. augusta 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa nad slová "lesné kolesové traktory" umiestňuje odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.".
2. § 2 sa vypúšťa.
3. § 3 znie:
"§ 3
Meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti traktora a nákladná plošina traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) v platnom znení.".
4. V § 4 ods. 1 sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia "§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.".
6. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
7. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha k nariadeniu vlády č. 66/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 198, 30.7.2009) v znení smernice Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010 (Ú.v. EÚ L 238, 9.9.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 29. septembra 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 285/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z.z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 24.08.2011
Rozposlané/platnosť od: 08.09.2011
Účinnosť od: 29.09.2011
Zrušené: 01.05.2018

93/2011 Zbierky zákonov na strane 2194.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.