Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (16)
... dalšie položky
Monografie (6)
... dalšie položky

154/2011 Z.z. zmena zák. o právnom post. a plat. pomeroch starostov a primátorov

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
154/2011 Z.z.
ZÁKON
zo 17. mája 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona č. 172/1998 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 289/2002 Z.z. a zákona č. 460/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: "alebo násobku podľa § 4 ods. 7".
2. V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:
"I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 1. I   I     I do I   500 obyvateľov I 1,49-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 2. I od I   501 I do I  1 000 obyvateľov I 1,65-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 3. I od I  1 001 I do I  3 000 obyvateľov I 1,98-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 4. I od I  3 001 I do I  5 000 obyvateľov I 2,17-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 5. I od I  5 001 I do I  10 000 obyvateľov I 2,34-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 6. I od I 10 001 I do I  20 000 obyvateľov I 2,53-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 7. I od I 20 001 I do I  50 000 obyvateľov I 2,89-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 8. I od I 50 001 I do I 100 000 obyvateľov I 3,19-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I
 I 9. I nad I     I   I 100 000 obyvateľov I 3,58-násobok I
 I-----I------I----------I------I----------------------I----------------I".
3. V § 4 odsek 2 znie:
"(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.".
4. § 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.".
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.".
6. § 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu 8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
7. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.".
8. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
9. V § 5 odsek 1 znie:
"(1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise. 9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.".
10. V § 5 odsek 2 znie:
"(2) Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.".
11. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2011
Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom. Inak platí, že od 1. júna 2011 patrí starostovi plat stanovený podľa § 3 ods. 1.".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Ivan Gašparovič v.r.
Richard Sulík v.r.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 154/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 17.05.2011
Rozposlané/platnosť od: 28.05.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Zrušené: -

49/2011 Zbierky zákonov na strane 1202.
Odkaz na rovnopis čiastky