Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (3)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

140/2011 Z.z. zmena technických požiadavok na strojové zariadenia

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
140/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2011
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 4 sa slovo "bezpečnosť" nahrádza slovom "bezpečnosti".
2. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
"h) základná požiadavka na ochranu zdravia a bezpečnosti povinné opatrenie týkajúce sa navrhovania a výroby určeného výrobku podľa § 1 ods. 1, ktoré zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ak je to potrebné domácich zvierat alebo iného majetku, a podľa možností vedy a techniky aj životného prostredia.".
3. V § 3 ods. 1 sa slová "zdravie osôb alebo ich bezpečnosť a prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok." nahrádzajú slovami "zdravie osôb alebo ich bezpečnosť, prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok a podľa možností vedy a techniky ani životné prostredie.".
4. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) zabezpečiť, aby strojové zariadenie spĺňalo príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti strojového zariadenia uvedené v prílohe I smernice, a ak ide o strojové zariadenie na aplikáciu pesticídov aj požiadavky na ochranu životného prostredia uvedené v prílohe I bode 2.4 smernice.".
5. V § 7 sa slová "zdravie a bezpečnosť osôb, prípadne domáce zvieratá alebo iný majetok" nahrádzajú slovami "zdravie alebo bezpečnosť osôb, prípadne životné prostredie, domáce zvieratá alebo iný majetok".
6. V § 14 sa slová "právne akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzné akty".
7. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha k nariadeniu vlády č. 436/2008 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú.v. EÚ L 157, 9.6.2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (Ú.v. EÚ L 310, 25.11.2009).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 140/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 28.04.2011
Rozposlané/platnosť od: 11.05.2011
Účinnosť od: 15.12.2011
Zrušené: -

45/2011 Zbierky zákonov na strane 1162.
Odkaz na rovnopis čiastky