Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky

118/2011 Z.z. hodnota objedn. a faktúr za tovary a služby, kt. sa nezverejňujú

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
118/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 2011,
ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z. (ďalej len "zákon") nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.
§ 2
Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
§ 3
Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 118/2011 Z.z., , ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 30.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 15.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Zrušené: 01.01.2012

38/2011 Zbierky zákonov na strane 1017.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 382/2011 Z.z.