Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky

107/2011 Z.z. zmena požiadavok na konštrukcie pred sedadlom vodiča traktora

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
107/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odsek 4 znie:
"(4) Na účely odseku 1 sa použijú definície a požiadavky podľa prílohy I smernice.".
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia "§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.".
3. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
4. Nadpis prílohy znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
5. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 91, 10.4.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 107/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z.z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 23.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.05.2011
Zrušené: 01.05.2018

36/2011 Zbierky zákonov na strane 793.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.