Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (6)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

102/2011 Z.z. zmena zákona o štátnej pomoci a exekučného poriadku
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
102/2011 Z.z.
ZÁKON
z 23. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmenea doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zmena: 358/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z.z., zákona č. 291/2001 Z.z., zákona č. 32/2002 Z.z., zákona č. 356/2003 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 613/2004 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 585/2006 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., zákona č. 384/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., zákona č. 554/2008 Z.z., zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 466/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z. a zákona č. 151/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 30 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.".
2. V § 41 ods. 2 písm. d) sa za slovo "rozhodnutí" vkladajú slová "rozhodcovských súdov a".
3. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Na exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje ustanovenie § 39 ods. 3, § 42 ods. 2 a 4, § 44 ods. 5, § 45 ods. 4, § 56 ods. 2 až 5 a § 57 ods. 1 písm. g).".
4. V § 44 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava.".
5. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, miestne príslušný súd je Okresný súd Malacky.".
6. V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.".
7. V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.".
8. V § 107 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.".
9. V § 123 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie a doručí ho podľa § 118; ustanovenie § 122 sa použije primerane.".
10. V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.".
11. V § 168 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekútor vydá exekučný príkaz po doručení poverenia na vykonanie exekúcie súčasne s upovedomením o začatí exekúcie.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Zákon č. 358/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Richard Sulík v.r.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 102/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 23.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 07.04.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Zrušené: -

35/2011 Zbierky zákonov na strane 780.
Odkaz na rovnopis čiastky