Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
91/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. marca 2011
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 21 písm. b) až g) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a) obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len "register"), vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra,
b) podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov,
c) podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje,
d) podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
e) záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
f) podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.
§ 2
(1) Obsahom registra v prípade fyzických osôb - podnikateľov je
a) registračné číslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a miesto podnikania,
d) identifikačné číslo,
e) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
f) spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(2) Obsahom registra v prípade právnických osôb je
a) registračné číslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a sídlo,
d) identifikačné číslo,
e) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
f) meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby a oprávnenej organizácie alebo členmi jej štatutárneho orgánu,
g) spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.
(3) Register sa vedie v elektronickej forme.
(4) Vzor žiadosti o zápis do registra je uvedený v prílohe č. 1.
(5) Vzor potvrdenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1) Povinná osoba a oprávnená organizácia vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov
a) pochádzajúcich z domácej výroby a určených na balenie a plnenie výrobkov,
b) pochádzajúcich z domácej výroby a uvádzaných na trh alebo do obehu ako prázdne obaly okrem prázdnych obalov, ktoré sa nepoužité dodávajú povinným osobám, ktoré tieto obaly použijú na balenie alebo plnenie výrobkov,
c) dovezených na územie Slovenskej republiky zo štátov mimo členských štátov Európskej únie,
d) prepravených na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie,
e) vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie,
f) prepravených z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie.
(2) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona a oprávnená organizácia vedú aj evidenciu množstva zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov.
(3) Vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.
(4) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) vedie evidenciu obalov a odpadov z obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov raz za kalendárny štvrťrok do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v písomnej alebo v elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5) Oprávnená organizácia vedie evidenciu obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov v tabuľke 1 raz za kalendárny štvrťrok do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v rozsahu údajov poskytnutých od povinných osôb, za ktoré zabezpečuje plnenie záväzných limitov, v písomnej alebo v elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(6) Povinná osoba podľa § 7 ods. 7 písm. a) zákona a oprávnená organizácia ohlasujú ministerstvu súhrnné údaje z evidencie podľa odsekov 4 a 5 o množstve obalov uvedených na trh alebo do obehu podľa obalových materiálov a o množstve zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(7) Za povinnú osobu podľa § 7 ods. 7 písm. b) zákona ohlasujú ministerstvu údaje z evidencie obalov a odpadov z obalov všetky oprávnené organizácie, s ktorými má povinná osoba uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu údajov, ktoré im povinná osoba poskytne podľa § 3 ods. 5.
§ 4
(1) Grafické značky na označovanie obalov podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona sú uvedené v prílohe č. 5.
(2) Značku podľa odseku 1 možno uviesť v označení priamo na obale, etikete alebo na dokumente, ktorý sprevádza výrobok.
(3) Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie označenia obalu je prípustné.
(4) Zálohované obaly na nápoje, ktorých výška zálohu je vyššia ako 0 eur, sa označujú textom "Návratný obal".
(5) Veľkosť značky a označenie obalu textom "Návratný obal" sú vyhotovené tak, aby boli ľahko čitateľné.
§ 5
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 6
(1) Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov (ďalej len "záväzné limity") vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 7.
(2) Plnenie záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(3) Doklady o materiálovom toku podľa odseku 2 obsahujú
a) názov a sídlo povinnej osoby, ktorá dokladom o materiálovom toku preukazuje plnenie záväzných limitov, alebo názov a sídlo oprávnenej organizácie, ak sa plnenie záväzných limitov zabezpečuje podľa § 7 ods. 7 písm. b) zákona,
b) názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov,
c) miesto pôvodu odpadov z obalov, ktorým je prvé miesto zberu na území Slovenskej republiky,
d) prvé miesto zberu odpadov z obalov s uvedením názvu a sídla osoby, ktorá zber vykonala,
e) názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie, do ktorého bol odpad z obalov dodaný,
f) názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácia uskutočňuje; názov a adresa orgánu, ktorý oprávnenie vydal,
g) ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov z obalov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov mimo územia Slovenskej republiky, názov osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov a množstvá ním dodaných odpadov z územia Slovenskej republiky do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov,
h) časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
i) podpis zodpovedného zamestnanca osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.
(4) Doklady podľa odseku 3 možno na účely preukázania materiálového toku použiť, iba ak možno preukázať skutočnosti, ktoré sa ním potvrdzujú. 1) Preukázanie skutočností podľa odseku 3 zabezpečuje povinná osoba alebo oprávnená organizácia dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prvého zariadenia na zber odpadov. Pri zhodnotení odpadu mimo územia Slovenskej republiky preukázanie skutočnosti podľa odseku 3 zabezpečuje povinná osoba alebo oprávnená organizácia dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zber odpadov 2) a osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu, ktorá dodala odpad do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(5) Oprávnenia podľa odseku 3 písm. f) preukazujúce rovnocennosť s podmienkami ustanovenými v právnych aktoch Európskej únie musia byť na účely preukázania plnenia záväzných limitov mimo územia Slovenskej republiky priložené v štátnom jazyku 3) alebo s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
§ 7
Potvrdenia o zápise do registra vydané do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za potvrdenia o zápise do registra podľa tejto vyhlášky.
§ 8
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
v z. Branislav Cimerman v.r.
PRÍL.1
VZOR
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA POVINNÝCH OSÔB A OPRÁVNENÝCH ORGANIZÁCIÍ
I---------------------------------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I------I
I Fyzická osoba - podnikateľ/      I IČO I I I I I I I I I   I
I právnická osoba 1)          I   I I I I I I I I I   I
I---------------------------------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I------I
I Obchodné meno:                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Miesto podnikania/sídlo:                          I
I Ulica:                                   I
I Obec:                    PSČ:              I
I Telefónne číslo:              Číslo faxu:          I
I URL adresa:                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Meno a priezvisko/štatutárny orgán:                    I
I Dátum narodenia:                              I
I Adresa trvalého pobytu:                          I
I                                      I
I                                      I
I Telefónne číslo:              E-mailová adresa:       I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I       Spôsob zabezpečenia povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie 2) 3)       I
I-------------------------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I Obalové materiály, pre ktoré I Sklo I Plasty I Papier a I Kompozity 4) I Kovy I Drevo I Ostatné I
I povinná osoba zabezpečuje   I   I    I lepenka I       I   I    I     I
I povinnosť pre oblasť zberu,  I   I    I     I       I   I    I     I
I zhodnocovania a recyklácie  I   I    I     I       I   I    I     I
I-------------------------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I sama na vlastné náklady    I   I    I     I       I   I    I     I
I-----------------I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I prostredníctvom I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I oprávnenej   I       I   I    I     I       I   I    I     I
I organizácie: 5) I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I         I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
I         I       I   I    I     I       I   I    I     I
I-----------------I-------------I------I--------I----------I--------------I------I-------I---------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I        Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Uveďte spôsob informovania spotrebiteľov o spôsobe zberu odpadov z obalov I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
 
....................            ..................................
   dátum                  podpis a odtlačok pečiatky
 
Poznámky:
1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) § 7 ods. 7 zákona.
3) V tabuľke Spôsob zabezpečenia povinnosti zberu, zhodnocovania, recyklácie
  sa v stĺpcoch pod jednotlivými obalovými materiálmi vyznačte krížikom (x),
  pri ktorých obalových materiáloch je zber, zhodnocovanie a recyklácia
  zabezpečené povinnou osobou, ktorá to robí sama na vlastné náklady alebo
  prostredníctvom oprávnenej organizácie /oprávnenými organizáciami.
4) Kompozitné materiály, v ktorých obalové materiály, z ktorých je kompozitný
  materiál zložený, neprevyšujú 70% jeho hmotnosti; kompozitné materiály, v
  ktorých niektoré obalové materiály (napr. plasty, papier, sklo, kovy)
  prevyšujú 70% hmotnosti tohto kompozitného materiálu, sa zaraďujú do tohto
  prevládajúceho obalového materiálu.
5) Pri zabezpečení zberu  odpadov z obalov  prostredníctvom  oprávnenej
  organizácie  uveďte do riadkov  obchodné mená  všetkých  oprávnených
  organizácií s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o plnení podľa § 7 ods. 1
  zákona.
PRÍL.2
VZORMinisterstvo životného prostredia
              Slovenskej republiky
         812 35 Bratislava, Nám. Ľudovíta Štúra 1
 
    Potvrdenie o zápise do Registra povinných osôb a oprávnených
                 organizácií
------------------------------------------------------------------------------
 
                           Bratislava, DD. MM. RRRR
 
 
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7
zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
potvrdzuje zapísanie povinnej osoby/oprávnenej organizácie do registra.
 
Číslo registrácie:
 
Obchodné meno:
IČO:
Miesto podnikania:
 
Meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu:
Adresa trvalého pobytu:
 
Obalové materiály:
 
Odtlačok pečiatky a podpis:
PRÍL.3
VZOR
EVIDENČNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV
Číslo registrácie
 
I----------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------------------I
I Povinná osoba I IČO I I I I I I I I I               I
I----------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------------------I
I Obchodné meno            I Zodpovedná osoba           I
I                   I                   I
I                   I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Adresa               I Adresa                I
I                   I                   I
I Ulica:               I Ulica:                I
I Obec:      PSČ:        I Obec:         PSČ:      I
I Telefónne    Číslo       I Telefónne číslo:   E-mailová   I
I číslo:      faxu:       I Číslo faxu:      adresa:    I
I                   I            URL adresa:  I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
 
Tabuľka 1
Evidencia o obaloch
I---------------I----------------------------------------------------------------------------------I
I Štvrťrok/rok: I                 Množstvo obalov                 I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I  Obalový  I Výroba 1) I Dovoz 1) I Vývoz I Uvedené na trh I  Opakovane  I Obaly naplnené I
I  materiál  I  (t)   I  (t)  I (t) I  alebo do  I použiteľné  I nebezpečnými I
I        I      I      I    I obehu 2) (t) I obaly 3) (t) I látkami (t)  I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I    A    I   B   I   C   I  D  I    E    I    F    I    G    I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Sklo     I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Plasty    I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Papier a   I      I      I    I        I        I        I
I lepenka    I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Kompozity 4) I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Kovy     I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Drevo     I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Ostatné    I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
I Spolu     I      I      I    I        I        I        I
I---------------I------------I-----------I-------I----------------I---------------I----------------I
 
Poznámky:
1) Vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvý krát použité a
  obalov naplnených nebezpečnými látkami.
2) Vzorec pre výpočet: E = B + C - D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty
  z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých obalových materiálov samostatne).
3) Uvedie sa množstvo pri prvom použití.
4) Kompozitné materiály, v ktorých žiadna z materiálových skupín z ktorých je
  kompozitný materiál zložený, neprevyšuje 70% jeho hmotnosti; kompozitné
  materiály, v ktorých niektorá z materiálových skupín (napr. plasty, papier,
  sklo, kovy) prevyšuje 70%  hmotnosti tohto kompozitného materiálu, sa
  zaraďujú do tohto obalového materiálu.
 
 
Tabuľka 2
Evidencia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov
I-----------I-------------I----------------------------------------------------
I Štvrťrok: I Základ pre I       Množstvo odpadov z obalov
I      I povinnosť I
I-----------I  zberu,  I-------------------I------------I-------------------I
I Rok:   I zhodnotenia I Zhodnotenie na  I Recyklácia I Zhodnotenie na  I
I      I   a   I   území SR   I na území I území členských I
I      I recyklácie I          I  SR (t)  I   štátov EÚ   I
I-----------I  1) (t)  I-------------I-----I      I-------------I-----I
I Obalový  I       I Energetické I Iné I      I Energetické I Iné I
I materiál I       I   (t)   I (t) I      I   (t)   I (t) I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I H     I   I   I   J   I K I   L   I   M   I N I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Sklo   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Plasty  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Papier a I       I       I   I      I       I   I
I lepenka  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Kompozity I       I       I   I      I       I   I
I 4)    I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Kovy   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Drevo   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Ostatné  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Spolu   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
 
- pokračovanie tabuľky
---------------------------------------------I-------------I------------I
                       I Dosiahnuté I Dosiahnuté I
                       I percento  I percento I
------------I-------------------I------------I zhodnotenia I recyklácie I
 Recyklácia I Zhodnotenie mimo I Recyklácia I  2) (%)  I  3) (%)  I
 na území I územia členských I  mimo  I       I      I
 členských I   štátov EÚ   I  územia  I       I      I
 štátov EÚ I-------------I-----I členských I       I      I
  (t)   I Energetické I Iné I štátov EÚ I       I      I
      I   (t)   I (t) I  (t)   I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
   O   I   P   I R I   S   I   T   I   U   I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
 
1) Vzorec pre výpočet: I = E (tab. 1) - G (tab. 1)
2) Vzorec pre výpočet: T = (J + K + L + M + N + O + P + R + S)/I x 100
3) Vzorec pre výpočet: U = (L + O + S)/I x 100
4) Kompozitné materiály,v ktorých žiadna z materiálových skupín, z ktorých je
  kompozitný materiál zložený, neprevyšuje 70% jeho hmotnosti; kompozitné
  materiály, v ktorých niektorá z materiálových skupín (napr. plasty, papier,
  sklo, kovy) prevyšuje 70%  hmotnosti tohto odpadu z obalov kompozitného
  materiálu, sa zaraďujú do tohto obalového materiálu.
Spôsob vypĺňania tlačiva
EVIDENČNÝ LIST OBALOV A ODPADOV Z OBALOV
Do Evidenčného listu obalov a odpadov z obalov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú raz za kalendárny štvrťrok po jeho skončení a za všetky prevádzky povinnej osoby sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je 0 zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. V prípade dosiahnutia záporných čísiel v rámci štvrťrokov sa v rámci sumarizácie použijú aj tieto záporné čísla
Číslo registrácie - uvádza sa číslo registrácie povinnej osoby z potvrdenia o zápise do registra podľa § 9 ods. 7 zákona.
Povinná osoba
IČO - uvádza sa identifikačné číslo povinnej osoby; ak má povinná osoba IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno - uvádza sa obchodné meno povinnej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.
Adresa
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa povinnej osoby a jej telefónne číslo.
Zodpovedná osoba - uvádza sa meno osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.
Adresa
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa a telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa a URL adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.
Tabuľka 1
V tejto tabuľke uvádza povinná osoba, ktorá si zabezpečuje povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sama na vlastné náklady celkové množstvá obalov podľa jednotlivých obalových materiálov.
Povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov prostredníctvom jednej oprávnenej organizácie, uvádza celkové množstvá obalov podľa jednotlivých stĺpcov.
Povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov prostredníctvom viacerých oprávnených organizácii, uvádza množstvá obalov na samostatnom tlačive pre každú oprávnenú organizácia pre konkrétne obalové materiály, pre ktoré jej tieto oprávnené organizácie zabezpečujú zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov.
Štvrťrok/rok - uvádza sa štvrťrok a rok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov, t.j. postupne január až marec (I.), apríl až jún (II.), júl až september (III.), október až december (IV.) príslušného roka.
Obalový materiál - uvádza sa obalový materiál, t.j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozity, kovy, drevo, ostatné a spolu.
Množstvo obalov - uvádza sa celkové množstvo obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec B (Výroba) - uvádza sa množstvo prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a množstvo obalov vyrobených a naplnených povinnou osobou vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené do obehu, a obalov naplnených nebezpečnými látkami.
Stĺpec C (Dovoz) - uvádza sa množstvo obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov ktoré sú prvýkrát uvedené na trh alebo do obehu, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.
Stĺpec D (Vývoz) - uvádza sa množstvo obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.
Stĺpec E (Uvedené na trh alebo do obehu) - uvádza sa množstvo obalov uvedené na trh alebo do obehu, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, a obalov naplnených nebezpečnými látkami.
Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D).
Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) - uvádza sa množstvo obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh alebo do obehu.
Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) - uvádza sa množstvo obalov, ktoré boli uvedené na trh alebo do obehu; na odpady z týchto obalov sa nevzťahuje povinnosť podľa § 7 ods. 1 zákona.
Tabuľka 2
Vypĺňa povinná osoba, ktorá si zabezpečuje zber odpadov z obalov, zhodnocovanie a recykláciu sama na vlastné náklady a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu. Údaje do tabuľky zapisuje povinná osoba z množstva obalov, z ktorých zber odpadov, zhodnotenie a recykláciu zabezpečí sama na vlastne náklady alebo prostredníctvom zmluvného partnera.
Štvrťrok - uvádza sa štvrťrok a rok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov, t.j. postupne január až marec (I.), apríl až jún (II.), júl až september (III.), október až december (IV.) príslušného roka.
Rok - uvádza sa rok, za ktorý sa vedie evidencia obalov a odpadov z obalov.
Množstvo odpadov z obalov - uvádza sa celkové množstvo odpadov z obalov v tonách. zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie) - vypočíta sa podľa vzorca:
Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č. 1) - (Stĺpec G tabuľka č. 1)
Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) - uvádza sa množstvo energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch").
Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) - uvádza sa množstvo zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) - uvádza sa množstvo recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) - uvádza sa množstvo odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré bolo recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch.
Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) - percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z množstva obalov uvedených na trh alebo do obehu.
Stĺpec T = (Stĺpec J) + (Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) + (Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S)/(Stĺpec I) x 100
Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) - percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z množstva obalov uvedených na trh alebo do obehu.
Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S)/(Stĺpec I) x 100
PRÍL.4
VZOR
HLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH ALEBO DO OBEHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Rok ....................
 
I----------------------------------------------------------------I
I Vyplní ministerstvo                      I
I-----------I----------------------------------------------------I
I      I         I--I--I--I--I--I--I--I--I--I--I  I
I Pečiatka: I Evidenčné číslo: I I I I I I I I I I I  I
I      I         I--I--I--I--I--I--I--I--I--I--I  I
I      I Dátum doručenia: I I I I I I I I I I I  I
I      I         I--I--I I--I--I I--I--I--I--I  I
I      I Doklad za úrad overil:               I
I-----------I----------------------------------------------------I
 
I----------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------------------I
I Povinná osoba* I IČO I I I I I I I I I Číslo registrácie:     I
I Oprávnená   I   I I I I I I I I I               I
I organizácia*  I   I I I I I I I I I               I
I----------------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------------------I
I Obchodné meno            I Zodpovedná osoba           I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Adresa               I Adresa                I
I                   I                   I
I Ulica:               I Ulica:                I
I Obec:     PSČ:         I Obec:     PSČ:         I
I Telefónne   E-mailová adresa:   I Telefónne   E-mailová adresa:   I
I číslo:               I číslo:                I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
* Nehodiace sa prečiarknite.
 
 
Tabuľka 1
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I  Rok:  I            Množstvo obalov             I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Obalový I Výroba I Dovoz I Vývoz I Uvedené I Opakovane I  Obaly   I
I materiál I 1) (t) I 1)  I (t) I na trh  I použiteľné I  naplnené  I
I      I    I (t) I    I alebo do I obaly 3) I nebezpečnými I
I      I    I    I    I obehu 2) I  (t)   I látkami (t) I
I      I    I    I    I  (t)  I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I   A   I  B  I  C  I  D  I   E   I   F   I   G    I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Sklo   I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Plasty  I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Papier a I    I    I    I      I      I       I
I lepenka  I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Kompozity I    I    I    I      I      I       I
I 4)    I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Kovy   I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Drevo   I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Ostatné  I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
I Spolu   I    I    I    I      I      I       I
I-----------I--------I-------I-------I-----------I------------I--------------I
 
Poznámky;
1) Vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvý krát použité a
  obalov naplnených nebezpečnými látkami.
2) Vzorec pre výpočet: E = B + C - D (za jednotlivé písmená sa dosadia hodnoty
  z príslušných stĺpcov podľa jednotlivých obalových materiálov samostatne).
3) Uvedie sa množstvo pri prvom použití.
4) Kompozitné materiály, v ktorých žiadna z materiálových skupín, z ktorých je
  kompozitný materiál zložený, neprevyšuje 70% jeho hmotnosti; kompozitné
  materiály, v ktorých niektorá z materiálových skupín (napr. plasty, papier,
  sklo, kovy) prevyšuje 70%  hmotnosti tohto kompozitného materiálu, sa
  zaraďujú do tohto obalového materiálu.
 
 
Tabuľka 2
I-----------I-------------I-----------------------------------------------------
I  Rok  I Základ pre I       Množstvo odpadov z obalov
I      I povinnosť I-------------------I------------I-------------------I
I      I  zberu,  I Zhodnotenie na  I Recyklácia I Zhodnotenie na  I
I      I zhodnotenia I   území SR   I na území I území členských  I
I      I   a   I          I  SR (t)  I štátov EÚ     I
I-----------I recyklácie I-------------I-----I      I-------------I-----I
I Obalový I  1) (t)  I Energetické I Iné I      I Energetické I Iné I
I materiál I       I   (t)   I (t) I      I   (t)   I (t) I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I   H   I   I   I   J   I K I   L   I   M   I N I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Sklo   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Plasty  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Papier a I       I       I   I      I       I   I
I lepenka  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Kompozity I       I       I   I      I       I   I
I 4)    I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Kovy   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Drevo   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Ostatné  I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
I Spolu   I       I       I   I      I       I   I
I-----------I-------------I-------------I-----I------------I-------------I-----I
 
- pokračovanie tabuľky
---------------------------------------------I-------------I------------I
                       I Dosiahnuté I Dosiahnuté I
------------I-------------------I------------I percento  I percento I
 Recyklácia I Zhodnotenie mimo I Recyklácia I zhodnotenia I recyklácie I
 na území I územia členských I  mimo  I  2) (%)  I  3) (%)  I
 členských I  štátov EÚ   I  územia  I       I      I
 štátov EÚ I-------------I-----I členských I       I      I
  (t)   I Energetické I Iné I štátov EÚ I       I      I
      I   (t)   I (t) I  (t)   I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
   O   I   P   I R I   S   I   T   I   U   I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
      I       I   I      I       I      I
------------I-------------I-----I------------I-------------I------------I
 
Zodpovedná osoba:     Tel. č./e-mail:       Dátum podpisu:
 
                            Podpis:
 
 
Poznámky:
1) Vzorec pre výpočet: I = E tab. 1 - G tab. 1
2) Vzorec pre výpočet: T = (J + K + L + M + N + O + P + R + S)/I x 100
3) Vzorec pre výpočet: U = (L + O + S)/I x 100
4) Kompozitné materiály, v ktorých žiadna z materiálových skupín, z ktorých je
  kompozitný materiál zložený, neprevyšuje 70% jeho hmotnosti; kompozitné
  materiály, v ktorých niektorá z materiálových skupín (napr. plasty, papier,
  sklo, kovy) prevyšuje 70% hmotnosti tohto kompozitného materiálu, sa
  zaraďujú do tohto obalového materiálu.
Spôsob vypĺňania tlačiva
HLÁSENIE O OBALOCH A O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV
Do hlásenia o obaloch a odpadoch z obalov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky povinnej osoby sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je 0 zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. V prípade dosiahnutia záporných čísiel v rámci štvrťrokov sa v rámci sumarizácie použijú aj tieto záporné čísla
Povinná osoba/Oprávnená organizácia
IČO - uvádza sa identifikačné číslo povinnej osoby/oprávnenej organizácie; ak má povinná osoba/oprávnená organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Číslo registrácie - uvádza sa číslo registrácie povinnej osoby/oprávnenej organizácie v registri.
Obchodné meno - uvádza sa obchodné meno povinnej osoby/oprávnenej organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Zodpovedná osoba - uvádza sa meno osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.
Adresa
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa, jej telefónne číslo a e-mailová adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.
Tabuľka 1
Vypĺňa povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber odpadov z obalov sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu. Za povinnú osobu, ktorá má uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona s oprávnenou organizáciou alebo s viacerými oprávnenými organizáciami, vypĺňa túto tabuľku každá oprávnená organizácia, s ktorou má povinná osoba uzatvorenú zmluvu.
Rok - uvádza sa príslušný rok.
Obalový materiál - uvádza sa obalový materiál, t.j. sklo, plasty, papier a lepenka, kompozity, kovy, drevo, ostatné a spolu.
Množstvo obalov - uvádza sa celkové množstvo obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec B (Výroba) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov zo stĺpca B; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca B všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Stĺpec C (Dovoz) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov zo stĺpca C; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca C všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Stĺpec D (Vývoz) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov zo stĺpca D; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca D všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Stĺpec E (Uvedené na trh alebo do obehu) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov zo stĺpca E; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca E všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov zo stĺpca F; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca F všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov stĺpca G; oprávnená organizácia uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca G všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov všetkých povinných osôb, s ktorými má oprávnená organizácia uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 zákona.
Tabuľka 2
Vypĺňa povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber odpadov z obalov sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu. Za povinnú osobu, ktorá má uzatvorenú zmluvu o plnení povinnosti podľa odseku § 7 ods. 1 zákona s oprávnenou organizáciou, alebo s viacerými oprávnenými organizáciami vypĺňa túto tabuľku každá oprávnená organizácia.
Rok - uvádza sa príslušný rok.
Množstvo odpadov z obalov - uvádza sa celkové množstvo odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.
Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca I všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Do tohto stĺpca neuvádza údaje povinná osoba, ktorá zabezpečuje zber odpadov z obalov sama na vlastné náklady a ktorá uviedla na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok.
Oprávnená organizácia uvádza množstvo zo stĺpca I všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov povinných osôb, s ktorými má v príslušnom roku uzatvorenú zmluvu o zabezpečení zberu odpadov z obalov, ich zhodnotenia alebo recyklácie okrem údajov od povinných osôb, ktoré uviedli na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok.
Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca J všetkých štvrťročných Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky.
Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca K všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky.
Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca L všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila recykláciu na území Slovenskej republiky.
Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca M všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie.
Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca N všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie.
Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca O všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila recykláciu na území členských štátov Európskej únie.
Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca P všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie.
Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca R všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie.
Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) - povinná osoba uvádza súhrnne množstvo zo stĺpca S všetkých štvrťročných evidenčných listov obalov a odpadov z obalov za príslušný rok. Oprávnená organizácia uvádza súhrnné množstvo všetkých odpadov z obalov za všetky povinné osoby, pre ktoré zabezpečila recykláciu mimo územia členských štátov Európskej únie.
Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) - percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z množstva obalov.
Stĺpec T = (Stĺpec J) + (Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) + (Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S)/(Stĺpec I) x 100
Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) - percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z množstva obalov.
Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S)/(Stĺpec I) x 100
Zodpovedná osoba - uvádza sa poverená osoba, ktorá je vo firme
zodpovedná za vypĺňanie hlásenia, jej telefóne číslo a e-mailová adresa.
Tel. č. / e-mail - uvádza sa telefónne číslo osoby ktorá je vo firme zodpovedná za vypĺňanie hlásenia alebo jej e-mailová adresa
Dátum podpisu - uvedie sa dátum podpísaniatlačiva.
Podpis - podpíše sa osoby ktorá je vo firme zodpovedná za vypĺňanie hlásenia.
PRÍL.5
GRAFICKÉ ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV
1. Možnosti označenia obalu podľa materiálového zloženia v súlade s osobitným predpisom. 4)
a)          b)         c)
 
    1          PET        PET 1
2. Ďalšie možnosti označenia obalu podľa materiálového zloženia.


3. Značka, ktorá znamená, že obal po použití treba dať do zbernej nádoby.


PRÍL.6
POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV
1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov
1.1 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnosť boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa. 5)
1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné prostredie, keď sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov zneškodňujú.
1.3 Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, keď sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.
2. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov
2.1 Fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné použitie.
2.2 Činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.
2.3 Musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.
3. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov
3.1 Neporušenosť.
3.2 Pôvodný tvar.
3.3 Bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu).
3.4 Rovnaký druh; druhom obalu je jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní, (napr. fľaša na pivo, na minerálku).
3.5 Rovnaký typ; typom obalu je konštrukčný typ, stanovený špecifikáciou odsúhlasenou osobami podľa § 6 ods. 5 zákona o obaloch.
4. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov
4.1 Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu predajného výrobku. 6)
4.2 Vhodnosť na energetické zhodnotenie
Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo možno najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou na účely zlepšenia energetického zhodnotenia. 7)
4.3 Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním
Odpady z obalov určené na kompostovanie musia mať takú schopnosť biologického rozkladu, ktorá by nebránila ich separovanému zberu a kompostovaciemu procesu alebo vplyvom, ktorým by boli vystavené. 8)
4.4 Biodegradovateľné obaly
Biodegradovateľný odpad z obalov musí byť fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky rozložiteľný tak, aby sa prevažná časť vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu. 7)
PRÍL.7
ZÁVÄZNÉ LIMITY
1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I      Rok       I  2010  I  2011  I     2012     I
I              I      I     I  a nasledujúce roky  I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Obalový materiál 1)    I   %   I  %   I      %      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Papier           I  61   I  65  I      68      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Sklo            I  46   I  50  I      60      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Plasty           I  40   I  45  I      48      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Kovy            I  35   I  50  I      55      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Drevo           I   0   I  25  I      35      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Spolu           I  49   I  56  I      60 2)    I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadovz obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I      Rok       I  2010  I  2011  I     2012     I
I              I      I     I  a nasledujúce roky  I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Obalový materiál 1)    I   %   I  %   I      %      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Papier           I  56   I  58  I      60      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Sklo            I  46   I  50  I      60      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Plasty           I  35   I  40  I      45      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Kovy            I  35   I  50  I      55      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Drevo           I   0   I  15  I      25      I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
I Spolu           I  46   I  50  I      55 3)    I
I----------------------------I-----------I----------I------------------------I
 
Poznámky:
1. Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden obalový
  materiál tvorí aspoň 70% hmotnosti obalu.
2. Vzťahuje sa na zabezpečenie celkového zhodnotenia  alebo spálenia v
  spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60% hmotnosti odpadov z
  obalov k celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh alebo použitých na
  balenie alebo plnenie výrobkov do obalov najneskôr do 31. decembra 2012.
3. Vzťahuje sa na zabezpečenie celkovej recyklácie najmenej 55% hmotnosti
  odpadov z obalov k celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh alebo
  použitých na balenie alebo plnenie výrobkov do obalov najneskôr do 31.
  decembra 2012.
PRÍL.8
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOVEURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap.1/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap.13/zv. 34) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú.v. EÚ L 70, 16.3.2005) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú.v. EÚ L 87, 31.3.2009).
1) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
2) § 2 ods. 15 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) Prílohy č. I až VII rozhodnutia Komisie 97/129/ES z 28. januára 1997, ktorým sa zavádza identifikačný systém pre obalové materiály podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 15/zv. 3).
5) STN EN 13428 (77 7005) Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov.
6) STN EN 13430 (77 7007) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou.
7) STN EN 13431 (77 7008) Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti.
8) STN EN 13432 (77 7009) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 91/2011 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Zrušené: 01.01.2016

30/2011 Zbierky zákonov na strane 643.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 373/2015 Z.z.