Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky

82/2011 Z.z. zmena opatr. proti emisiám znečisťujúcich látok motorov traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
82/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia "Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch." nahrádza citáciou "Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z.z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z.z.".
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia "§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.".
3. § 7 znie:
"§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.".
4. V prílohe č. 2 sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 6 a poznámka pod čiarou k odkazu 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
"6) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z.
5. Nadpis prílohy č. 3 znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
6. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 91, 10.4.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 82/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 23.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Zrušené: 01.05.2018

29/2011 Zbierky zákonov na strane 630.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.