Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
81/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. marca 2011
o zálohovaní obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 21 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a) výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly,
b) zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne.
§ 2
Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je
a) 0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),
b) 0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým uzáverom,
c) 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).
§ 3
(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:
a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml vrátane,
b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml vrátane,
c) hliníkové plechovky na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.
(2) Výška zálohu za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
v z. Branislav Cimerman v.r.
1) § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.).
2) § 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z.z.).
3) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z.z.).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 81/2011 Z.z., o zálohovaní obalov na nápoje, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 25.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Zrušené: 01.01.2016

28/2011 Zbierky zákonov na strane 625.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 373/2015 Z.z.