Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

65/2011 Z.z. zmena typového schvaľovania motorových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
65/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDy
Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 8 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Protokol o skúške ustanovený pre príslušný regulačný akt uvedený v časti I prílohy IV smernice musí spĺňať podmienky podľa technickej normy 8a) a obsahovať
a) identifikáciu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú podrobené skúške,
b) podrobný opis charakteristík vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súvislosti s regulačným aktom,
c) výsledky meraní ustanovených v príslušných regulačných aktoch a podľa požiadavky aj limity alebo prahové hodnoty, ktoré sa majú dodržať,
d) hodnotenie, či meranie vykonané podľa písmena c) vyhovuje alebo nevyhovuje ustanoveným limitom,
e) vyhlásenie o zhode s ustanoveniami, pri ktorých sa nevyžaduje meranie,
f) opis skúšobnej metódy použitej pri výkone skúšky, ak sú okrem skúšobných metód ustanovených v regulačných aktoch povolené aj iné skúšobné metódy; obdobne to platí, ak sa môžu použiť alternatívne ustanovenia regulačných aktov,
g) fotografie vyhotovené počas skúšky; pri virtuálnych skúškach sa môžu fotografie nahradiť snímkami simulácií,
h) vypracované závery,
i) stanoviská, ak boli vypracované, musia byť zdokumentované a označené,
j) informácie uvedené v bode 5.10.2 technickej normy, 8a)
k) údaj o tom, akým spôsobom výrobca vykonal výber po dohode s typovým schvaľovacím úradom, ak sa skúšky vykonávajú na vozidle, komponente alebo technickej jednotke, ktorá predstavuje kombináciu niekoľkých najnepriaznivejších charakteristík v súvislosti s požadovanou úrovňou výkonu.
(10) Vzor protokolu o skúške podľa odseku 9 určuje typový schvaľovací úrad. Protokol o skúške sa vypracuje v štátnom jazyku. 8b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
"8a) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC17025: 2005).
8b) Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".
2. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.".
3. V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) vykoná alebo nechá vykonať nevyhnutné kontroly splnenia požiadaviek ustanovených v poznámke pod čiarou 5 v časti I prílohy IV smernice.".
4. V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Overovací proces pri virtuálnych skúšobných metódach je uvedený v doplnku 3 prílohy XVI smernice.".
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa slová "(ISO 9001: 2000)" nahrádzajú slovami "(ISO 9001: 2008)".
6. V § 15 ods. 1 sa za slovo "vozidlo," vkladá slovo "systém,".
7. V § 39 ods. 6 sa za slová "regulačným aktom" vkladajú slová "a podmienkam".
8. § 45 znie:
"§ 45
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.".
9. V prílohe č. 5 bode 1.1. sa odkaz 21 označuje ako odkaz 8a. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
10. V prílohe č. 6 bode 4.1. sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
"b) podrobný opis kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za skúšky a vedúcich zamestnancov vrátane ich životopisov a dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii,
c) dôkaz, napríklad softvérové vybavenie o schopnosti využívať pri virtuálnych skúškach podporu počítača; predkladajú len technické služby používajúce metódy virtuálnych skúšok,".
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená d) až g).
11. V prílohe č. 7 tabuľke Dotknuté kategórie Dokončované vozidlá kategórie M2, M3 sa slová "29. október 2014" nahrádzajú slovami "29. október 2011".
12. Nadpis prílohy č. 8 znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
13. Príloha č. 8 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:
"7. Smernica Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú.v. EÚ L 72, 20.3.2010).
8. Nariadenie Komisie č. 371/2010/EÚ zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú.v. EÚ L 110, 1.5.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 9. apríla 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 65/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 02.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 18.03.2011
Účinnosť od: 09.04.2011
Zrušené: -

25/2011 Zbierky zákonov na strane 570.
Odkaz na rovnopis čiastky