Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

61/2011 Z.z. zmena štatistického číselníka krajov, okresov a obcí

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
61/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí sa mení takto:
V prílohe časti štatistický číselník obcí v okrese Kežmarok sa vypúšťa riadok
"523551 Javorina (vojenský obvod)      5406 Poprad".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ľudmila Benkovičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 61/2011 Z.z., , ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí, Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Schválené: 02.03.2011
Rozposlané/platnosť od: 09.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Zrušené: -

23/2011 Zbierky zákonov na strane 540.
Odkaz na rovnopis čiastky