61/2011 Z.z.

zmena štatistického číselníka krajov, okresov a obcí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
61/2011 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. marca 2011,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí sa mení takto:
V prílohe časti štatistický číselník obcí v okrese Kežmarok sa vypúšťa riadok
"523551 Javorina (vojenský obvod)      5406 Poprad".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ľudmila Benkovičová v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.