Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

55/2011 Z.z. dotácie obciam a VÚC pri sčítaní obyv., domov a bytov v r. 2011

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
55/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal
výnos z 28. februára 2011 č. 220-0011/2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Výnos upravuje rozsah, spôsob, rozdelenie a termíny zúčtovania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu obciam, a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice ich mestským častiam, a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Výnos nadobúda účinnosť 10. marca 2011.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku vlády Slovenskej republiky č. 2/2011.
Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, Združení miest a obcí Slovenska, Únii miest Slovenska a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 55/2011 Z.z., o vydaní výnosu č. 220-0011/2011 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Schválené: 28.02.2011
Rozposlané/platnosť od: 03.03.2011
Účinnosť od: 10.03.2011
Zrušené: -

22/2011 Zbierky zákonov na strane 506.
Odkaz na rovnopis čiastky