Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

54/2011 Z.z. zmena technických požiadavok na komponenty traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
54/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) druhý bod znie: "2. regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu,".
2. V § 3 odsek 1 znie:
"(1) Komponenty a charakteristiky traktorov a ich montáž na traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách I až VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len "smernica"), a to:".
3. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
"b) regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov, doplnkové bezpečnostné požiadavky na osobitné použitie a návod na obsluhu musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice okrem bodov 1.1, 2.3.2.11, 2.3.2.11.2, 2.3.2.11.3, 3.3, 4.3, 4.4 a v osobitnom predpise, 2)".
4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
"(5) Ak sa traktory používajú v podmienkach, v ktorých môže vzniknúť riziko styku s nebezpečnými látkami, kabína musí spĺňať požiadavky stupňa 2, 3 alebo 4 ustanovené v technickej norme. 6a) Kritériá pre výber stupňa majú byť uvedené v návode na obsluhu. Na účely rozprašovania pesticídov musí kabína spĺňať požiadavky stupňa 4.
(6) V návode na obsluhu sa uvádza:
a) intenzita hluku v úrovni ucha vodiča meraná podľa osobitného predpisu, 6b)
b) intenzita hluku traktora v pohybe meraná podľa osobitného predpisu, 6c)
c) úroveň vibrácií meraná podľa osobitného predpisu. 6d)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6d znejú:
"6a) STN EN 15695-1 Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými látkami. Časť 1: Klasifikácia, požiadavky a postupy skúšania kabín.
6b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z.z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 651/2006 Z.z.
6c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z.z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 648/2006 Z.z.
6d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2007 Z.z.".
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia "§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.".
6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011
(1) Štátny dopravný úrad 9) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla pre typ traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na určité komponenty a charakteristiky, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisu účinného do 1. marca 2011.
(2) Osvedčenia o zhode COC 17) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na určité komponenty a charakteristiky podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, strácajú platnosť 2. marca 2013; tieto traktory nemožno od 2. marca 2013 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.".
7. § 7 znie:
"§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
8. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha k nariadeniu vlády č. 23/2007 Z.z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 27, 30.1.2010) v znení smernice Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010 (Ú.v. EÚ L 213, 13.8.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 54/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z.z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 16.02.2011
Rozposlané/platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 02.03.2011
Zrušené: 01.05.2018

21/2011 Zbierky zákonov na strane 503.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.