Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

53/2011 Z.z. zmena techn. požiadavok na sedadlá pre spolujazdcov v traktoroch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
53/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. februára 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia "§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.".
2. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011
(1) Príslušný štátny orgán 3) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla pre typ traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlá pre spolujazdcov, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisu účinného do 1. marca 2011.
(2) Osvedčenia o zhode COC 4) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na sedadlá pre spolujazdcov podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, strácajú platnosť 2. marca 2013; tieto traktory nemožno od 2. marca 2013 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
"4) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z.z.".
3. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
4. Nadpis prílohy znie:
"Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie".
5. Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Smernica Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technických ustanovení mení a dopĺňa smernica Rady 76/763/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 213, 13.8.2010).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. marca 2011.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 53/2011 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 16.02.2011
Rozposlané/platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 02.03.2011
Zrušené: 01.05.2018

21/2011 Zbierky zákonov na strane 502.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.