1/2011 Z.z.

, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov v roku 2011

Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
1/2011 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
(2) V ustanovenom čase sa zisťujú údaje
a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. januára 2011.
Iveta Radičová v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.