Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

448/2010 Z.z. na vykonanie zák. o zhromažďovaní informácií o životnom prostredí

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
448/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávanía šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl.I
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 6 ods. 14 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) obsah národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (ďalej len "národný register znečisťovania") a formu umožňujúcu ministerstvu v národnom registri znečisťovania vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi,
b) podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,
c) obsah a vzorovú štruktúru oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania,
d) kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy (ďalej len "plošný zdroj") do národného registra znečisťovania,
e) podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra znečisťovania,
f) podrobnosti o zdieľaní údajov medzi osobami podľa § 6 ods. 8 zákona.
§ 2
Obsah národného registra znečisťovania
(1) Národný register znečisťovania obsahuje údaje z oznámení od osôb povinných oznamovať údaje do národného registra znečisťovania podľa § 6 ods. 5 a 8 zákona (ďalej len "osoba povinná oznamovať").
(2) Údaje z oznámení podľa odseku 1 sú v národnom registri znečisťovania usporiadané do skupín tak, aby sa umožnilo vyhľadávanie údajov podľa § 6 ods. 2 zákona, ako aj prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok podľa § 6 ods. 6 zákona.
(3) Národný register znečisťovania ďalej obsahuje
a) register údajov podľa § 6 ods. 13 zákona usporiadaných podľa oznamovacích rokov,
b) vzorové tlačivá pre osoby povinné oznamovať.
§ 3
Forma umožňujúca ministerstvu vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi
Používateľským dopytom sa rozumie softvérový nástroj umožňujúci ministerstvu získavať z národného registra znečisťovania údaje vo forme tabuľkového prehľadu a zoskupovať tieto údaje na účely
a) podpory rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia,
b) poskytovania informácií Európskej únii,
c) poskytovania informácií podľa osobitného predpisu,1)
d) zdieľania informácií s inými informačnými systémami,
e) vyhľadávania informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov.
§ 4
Vedenie evidencie a uchovávanie údajov
(1) Osoby povinné oznamovať vedú evidenciu údajov, ktoré boli podkladom pre oznamované údaje. Evidencia sa vedie podľa oznamovacích rokov.
(2) Evidencia obsahuje
a) názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa,
b) identifikačné číslo prevádzkovateľa,
c) oznamovací rok,
d) podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,
e) doklad o mieste a spôsobe uloženia tej časti evidencie, pre ktorú uplynulo obdobie piatich rokov,
f) rovnopis oznámenia zasielaného osobou povinnou oznamovať,
g) doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,
h) príslušné doklady o metodike použitej pri zbere údajov2) v listinnej forme a v elektronickej forme na dátovom nosiči, ak je k dispozícii,
i) zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.
(3) Evidencia sa každoročne aktualizuje k 31. marcu kalendárneho roka.
§ 5
Obsah a vzorová štruktúra oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania
(1) Oznámenie podľa § 6 ods. 7 zákona spracúva a zasiela za každú prevádzkareň osoba povinná oznamovať právnickej osobe poverenej ministerstvom, ktorá v súlade s § 6 ods. 1 zákona údaje do národného registra znečisťovania zhromažďuje.
(2) Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. b) zákona splní svoju povinnosť oznamovať údaje zapracovaním oznámení podávaných podľa osobitného predpisu3) do národného registra znečisťovania.
(3) Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. a) zákona a osoba povinná oznamovať údaje podľa osobitného predpisu4) spracúva a zasiela oznámenie na tlačivách 1 až 8, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(4) Osoba povinná oznamovať údaje podľa osobitného predpisu5) spracúva a zasiela oznámenie na tlačivách 1 až 12, ktorých vzory sú uvedené v prílohe.
(5) Oznámenie sa zasiela raz ročne do 31. marca nasledujúceho roka. Ak ide o osobu povinnú oznamovať podľa osobitného predpisu,5) tá zasiela oznámenie raz ročne do 15. februára nasledujúceho roka.
(6) Oznámenie sa zasiela písomne, a ak ide o osobu povinnú oznamovať podľa - 6 ods. 5 zákona, tá môže zaslať oznámenie aj v elektronickej forme, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5)
§ 6
Kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov do národného registra znečisťovania
(1) Plošný zdroj podľa § 6 ods. 3 zákona sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak spĺňa tieto kritériá:
a) skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a
b) existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania podľa písmena a) alebo je uskutočniteľné vypočítanie alebo odborný odhad takých údajov alebo existujú reálne údaje zozbierané podľa osobitných predpisov6) a sú využiteľné na účely plošných zdrojov.7)
§ 7
Prenos údajov do európskeho registra znečisťovania
Prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok zabezpečuje právnická osoba poverená ministerstvom podľa § 6 ods. 6 zákona spôsobom podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
Zdieľanie údajov
Slovenská inšpekcia životného prostredia pri plnení povinnosti podľa § 6 ods. 11 zákona poskytuje údaje podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona právnickej osobe poverenej ministerstvom podľa § 6 ods. 8 za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
József Nagy v.r.
PRÍL.
I----------------------------------------------------------------------------I
I Tlačivo 1                                 I
I------------------------------------------I--------------------I------------I
I Základné údaje o prevádzkovateľovi    I List 11)      I   /   I
I                     I--------------------I------------I
I                     I Oznamovací rok   I      I
I------------------------------------------I--------------------I------------I
I Prevádzkovateľ 1)                             I
I-----------------I-------------I------------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Obchodné meno * I       I IČO    I  I  I  I  I  I  I  I  I
I-----------------I-------------I------------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Ulica/o. č. ** I       I Súp. č. ** I                I
I-----------------I-------------I------------I------I-----I-----I-----I------I
I Obec      I       I PSČ    I   I   I   I   I   I
I-----------------I-------------I------------I------I-----I-----I-----I------I
I Prevádzkareň 2), 12)                            I
I-----------------------------------------------------------------------I----I
I Počet všetkých prevádzkarní prevádzkovateľa 3)            I  I
I-----------------------------------------------------------------------I----I
I Počet prevádzkarní, v ktorých došlo k prekročeniu prahovej hodnoty 4) I  I
I---------I--------------------------------------------------I----------I----I
I P. č.  I Názov prevádzkarne 5)              I IČS 6)    I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I Prevádzka 7), 8), 12)                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Počet všetkých prevádzok prevádzkovateľa 9)                I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I P. č.  I Názov prevádzky 10)               I IČS 6)    I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I---------I--------------------------------------------------I---------------I
I Kontaktná osoba                              I
I---------I------------I------------I---------------------I-------I----------I
I Meno  I      I Priezvisko I           I Titul I     I
I---------I------------I------------I------------I--------I-------I----------I
I Telefón I      I Fax    I      I E-mail I         I
I---------I------------I------------I------------I--------I------------------I
I Dátum  I                   I Podpis I         I
I---------I--I-----------------------------------I--------I------------------I
I Poznámka  I                                I
I------------I---------------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 1
 
1) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES o
  zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok,
  ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
3) Uviesť počet všetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje.
 
4) Uviesť počet prevádzkarní, ktoré
  - uvoľnili znečisťujúce látky (ZL) do ovzdušia, vody a pôdy a/alebo
  - preniesli ZL v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality
   prevádzkarne, a/alebo
  - preniesli odpady určené na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie mimo
   lokality prevádzkarne
  nad prahovú hodnotu ukazovateľa podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
5) Uviesť názvy všetkých prevádzkarní, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje.
 
6) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
7) Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
8) Položky týkajúce sa prevádzky vyplní len prevádzkovateľ, ktorý má vydané
  integrované  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ).
  Tu prevádzkovateľ uvedie aj prevádzky, ktoré nespadajú pod výkon zákona o
  IPKZ, ale sú súčasťou prevádzkarne.
 
9) Uviesť počet všetkých prevádzok, ktoré prevádzkovateľ prevádzkuje, a to
  spolu za všetky prevádzkarne.
 
10) Uviesť  všetky  prevádzky,  ktoré  prevádzkovateľ prevádzkuje. Názov
  prevádzky sa uvedie, ako je u prevádzkovateľa zaužívané, v prípade IPKZ
  prevádzky sa uvedie jej názov v súlade s názvom uvedeným v integrovanom
  povolení.
 
11) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkovateľovi a prevádzkarňach, prípadne prevádzkach.
 
12) V prípade, že údaje požadované v tlačive sú rovnaké, ako boli údaje
  uvádzané v predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom
  prípade do poznámky v dolnej časti tlačiva uveďte: "Údaje identické s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Podľa  Obchodného registra Slovenskej republiky alebo Živnostenského
  registra Slovenskej republiky.
 
 ** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky
  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
  ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
  a o číslovaní stavieb.
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 2a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Základné údaje o prevádzkarni 1)       I List 10)     I  /  I
I                       I-------------------I---------I
I                       I Oznamovací rok  I     I
I----------------------------------------------I-------------------I---------I
I Prevádzkareň 1), 11)                            I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Názov     I              I IČS 2)   I         I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Ulica/o. č. ** I              I Súp. č. ** I         I
I----------------I---------------------------I------------I---I---I---I---I--I
I Obec      I              I PSČ    I  I  I  I  I I
I----------------I-------------I-------------I------------I---I---I---I---I--I
I Hlavná ekonomická činnosť 3) I                       I
I------------------I-----------I---------------------------------------------I
I SK NACE Rev. 24) I                             I
I------------------I----------I---------I------------I------------I----------I
I Okres 5)     I     I Kraj 5) I      I Povodie 6) I     I
I------------------I----------I------I--I------------I-----I------I----------I
I X-súradnica 7)  I         I Y-súradnica 7)   I         I
I------------------I-----------------I---------------------I-----------------I
I Zemepisná    I         I Zemepisná šírka 8) I         I
I dĺžka 8)     I         I           I         I
I------------------I-----------------I---------------------I-----------------I
I Počet pracovných I         I Počet zamestnancov I         I
I hodín ***    I         I ***         I         I
I----------I-------I-----------------I---------------------I-----------------I
I P. č.  I Názov činnosti 9)               I Číslo činnosti I
I     I                        I    9)    I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I----------I-----------------------------------------------I-----------------I
I Objem výroby ***                              I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I P. č.  I Názov výrobku ***    I Vyrobené množstvo I Merná jedn. *** I
I     I             I ***        I         I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I Poznámka I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 2a
 
1) Tlačivo 2a a súvisiace tlačivá 1, 3 až 8 vypĺňajú všetci prevádzkovatelia,
  ktorí majú povinnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES, a to za prevádzkarne, z ktorých boli uvoľnené znečisťujúce
  látky (ZL) do ovzdušia, vody a pôdy a/alebo boli prenesené ZL v odpadových
  vodách určených na čistenie mimo lokality prevádzkarne, a/alebo boli
  prenesené  odpady  určené na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie mimo
  lokality prevádzkarne - nad prahovú hodnotu ukazovateľa podľa prílohy II
  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej činnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2
  podľa  prílohy  k  vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky
  č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických
  činností.
 
4) SK NACE Rev. 2 - štatistická klasifikácia ekonomických činností (uviesť
  triedu) podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky
  č. 306/2007 Z.z.
 
5) Uviesť značky názvov jednotlivých okresov a krajov podľa prílohy k
  vyhláške  Štatistického  úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z.,
  ktorou sa vykonáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník
  okresov a štatistický číselník obcí.
 
6) Uviesť číslo hydrologického poradia čiastkového povodia podľa vyhlášky
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z.z.,
  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  vymedzení  oblasti  povodí,
  environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.
 
7) Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
 
8) Súradnicový  systém  ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne,
  jednotka stupne).
 
9) Číslo a názov priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES. Ako prvá činnosť sa vždy uvedie hlavná
  priemyselná činnosť.
 
10) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni.
 
11) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva  uveďte:  "Údaje  identické  s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 ** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky
  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
  ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
  a o číslovaní stavieb.
 
*** Tieto údaje sú nepovinné.
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 2b         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Základné údaje o prevádzke 1)        I List 12)     I  /  I
I                       I-------------------I---------I
I                       I Oznamovací rok  I     I
I----------------------------------------------I-------------------I---------I
I Prevádzkareň 1), 10)                            I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Názov     I              I IČS 2)   I         I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Ulica/o. č. ** I              I Súp. č. ** I         I
I----------------I---------------------------I------------I---I---I---I---I--I
I Obec      I              I PSČ    I  I  I  I  I I
I----------------I------------------I--------I------------I---I---I---I---I--I
I Hlavná ekonomická činnosť 3), 13) I                    I
I---------------I-------------------I----------------------------------------I
I SK NACE Rev. I                              I
I 24), 13)   I                              I
I---------------I--------I--------------I----------I-----------------I-------I
I Okres 5), 13) I    I Kraj 5), 13) I     I Povodie 6), 13) I    I
I---------------I--------I---------I----I----------I------I----------I-------I
I X - súradnica I         I Y - súradnica 7),  I         I
I 7), 13)    I         I 13)         I         I
I---------------I------------------I----------------------I------------------I
I Zemepisná   I         I Zemepisná šírka 8), I         I
I dĺžka 8), 13) I         I 13)         I         I
I---------------I--I---------------I----------------------I------------------I
I Počet pracovných I        I Počet zamestnancov  I         I
I hodín ***    I        I ***         I         I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I Prevádzka 1), 10)                             I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Názov     I              I IČS 2)   I         I
I----------------I---------------------------I------------I------------------I
I Ulica/o. č. ** I              I Súp. č. ** I         I
I----------------I---------------------------I------------I---I---I---I---I--I
I Obec      I              I PSČ    I  I  I  I  I I
I----------------I--------I-------------I----I-----I------I---I---I-I-I---I--I
I Okres 5), 9)  I    I Kraj 5), 9) I     I Povodie 6), 9) I    I
I----------------I--------I--------I----I----------I------I---------I--------I
I X-súradnica 7) I         I Y - súradnica 7), 9) I         I
I 9)       I         I           I         I
I----------------I-----------------I----------------------I------------------I
I Zemepisná   I         I Zemepisná šírka 8), I         I
I dĺžka 8), 9)  I         I 9)          I         I
I----------I-----I-----------------I----------------------I------------------I
I P. č.  I Názov činnosti 11)              I Číslo      I
I     I                       I činnosti 11)   I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I----------I----------------------------------------------I------------------I
I Objem výroby ***                              I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I P. č.  I Názov výrobku ***    I Vyrobené množstvo I Merná jedn. *** I
I     I             I ***        I         I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I----------I--------------------------I-------------------I------------------I
I Poznámka I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 2b
 
1) Tlačivo 2b a súvisiace tlačivá 1, 3 - 8 vypĺňajú prevádzkovatelia, ktorí
  majú vydané integrované povolenie na základe zákona č. 245/2003 Z.z. o
  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za
  každú IPKZ prevádzku, ktorú prevádzkujú, a všetky činnosti, ktoré v nej
  vykonávajú, a ktorá je súčasťou prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Uvedenie názvu hlavnej ekonomickej činnosti na základe kódu SK NACE Rev. 2
  podľa  prílohy  k  vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky
  č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických
  činností.
 
4) SK NACE Rev. 2 - štatistická klasifikácia ekonomických činností (uviesť
  triedu) podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky
  č. 306/2007 Z.z.
 
5) Uviesť značky názvov jednotlivých okresov a krajov podľa prílohy k
  vyhláške  Štatistického  úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z.z.,
  ktorou sa vykonáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník
  okresov a štatistický číselník obcí.
 
6) Uviesť číslo hydrologického poradia čiastkového povodia podľa vyhlášky
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 224/2005 Z.z.,
  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  vymedzení  oblasti  povodí,
  environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní.
 
7) Súradnicový systém S-JTSK (geografický stred lokality prevádzkarne).
 
8) Súradnicový  systém  ETRS89 (geografický stred lokality prevádzkarne,
  jednotka stupne).
 
9) V prípade, že tieto údaje sú totožné s údajmi uvedenými pri prevádzkarni,
  nie je potrebné ich tu uvádzať, ale treba uviesť túto skutočnosť v
  poznámke v dolnej časti tlačiva 2b.
 
10) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva  uveďte:  "Údaje  identické  s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
11) Číslo a názov priemyselnej činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Ako prvá činnosť sa vždy uvedie
  hlavná priemyselná činnosť.
 
12) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni a prevádzke.
 
13) V prípade, že tieto údaje sú totožné s údajmi uvedenými v tlačive 2a, nie
  je potrebné ich tu uvádzať, ale treba uviesť túto skutočnosť v poznámke v
  dolnej časti tlačiva 2b.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 ** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky
  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
  ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
  a o číslovaní stavieb.
 
*** Tieto údaje sú nepovinné.
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 3a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia I List 8)      I  /  I
I z činností 1)                I-------------------I---------I
I                       I Oznamovací rok  I     I
I--------------I--------I----------------------I-------------------I---------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I---------I----I--------I----------------------------------------------------I
I Názov  I                                 I
I---------I----I-------------------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2)                           I
I---------I----I-------------------------------------------------------------I
I Názov  I                                 I
I---------I----I-----------------------I-------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 9) I                   I
I-----------I--I-----------------------I-------------I-----------------------I
I Kód ZL 5) I Názov znečisťujúcej látky (ZL) 5)   I   Množstvo ZL   I
I      I                    I   (kg/rok) 9)   I
I      I                    I-----------I-----------I
I      I                    I Celkom 6) I Z toho  I
I      I                    I      I havarijný I
I      I                    I      I únik 7)  I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I-----I----------------------------------I-----------I-----------I
I Poznámka 10)  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 3a
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo  priemyselnej  činnosti  podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č.  166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Celkové množstvo ZL uvoľnené do ovzdušia z činnosti.
 
7) Množstvo uvoľnenej ZL do ovzdušia pri havarijnom úniku z celkového
  množstva uvoľnenej ZL.
 
8) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
9) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za
  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
10) V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 3b sú rovnaké, ako
  boli  ohlásené  v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: "Údaje
  identické s predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá
  možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 3b 11)       I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do ovzdušia I List 9)      I  /  I
I z činností 1)                I-------------------I---------I
I                       I Oznamovací rok  I     I
I--------------I--------I----------------------I-------------------I---------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I---------I----I--------I----------------------------------------------------I
I Názov  I                                 I
I---------I----I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I---------I----I--------I----------------------------------------------------I
I Názov  I                                 I
I---------I----I-------------------------I-----------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 10) I                  I
I-----------I--I-----------------I-------I-----------------------------------I
I Kód ZL 5) I Spôsob zistenia 6) I     Použitá metóda stanovenia    I
I      I          I-------I-----------------------------------I
I      I          I KM 7) I   Označenie alebo popis 8)   I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I--------------------I-------I-----------------------------------I
I-----------I-----I--------------I-------I-----------------------------------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 3b
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo  priemyselnej  činnosti  podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č.  166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M - meranie, C -
  výpočet, E - odhad).
 
7) Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom
  dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
 
8) Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky
  za  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni.
 
11) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva 3a uveďte: "Údaje identické s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka
  celého tlačiva 3b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady
  tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 3a.
  Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť
  patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky
  v dolnej časti tlačiva 3b.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 4a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do vody   I List 8)      I  /  I
I z činností 1)                I-------------------I---------I
I                       I Oznamovací rok  I     I
I--------------I--------I----------------------I-------------------I---------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I-----------------------I-------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 9) I                   I
I-----------I--I-----------------------I-------------I-----------------------I
I Kód ZL 5) I Názov znečisťujúcej látky (ZL) 5)   I   Množstvo ZL   I
I      I                    I   (kg/rok) 9)   I
I      I                    I-----------I-----------I
I      I                    I Celkom 6) I Z toho  I
I      I                    I      I havarijný I
I      I                    I      I únik 7)  I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I-----I----------------------------------I-----------I-----------I
I Poznámka 10)  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 4a
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Celkové množstvo ZL uvoľnené do vody z činnosti.
 
7) Množstvo uvoľnenej ZL do vody pri havarijnom úniku z celkového množstva
  uvoľnenej ZL.
 
8) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
9) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za
  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
10) V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 4b sú rovnaké, ako
  boli  ohlásené  v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: "Údaje
  identické s predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá
  možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 4b 11)       I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do vody   I List 9)    I   /   I
I z činností 1)                I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 10) I                  I
I-----------I--I--------I---------------I------------------------------------I
I Kód ZL 5) I Spôsob  I Použitá metóda stanovenia             I
I      I zistenia I-------I--------------------------------------------I
I      I 6)    I KM 7) I Označenie alebo popis 8)          I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----I-----I-------I--------------------------------------------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 4b
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M - meranie, C -
  výpočet, E - odhad).
 
7) Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom
  dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
 
8) Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky
  za  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni.
 
11) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva 4a uveďte: "Údaje identické s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka
  celého tlačiva 4b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady
  tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 4a.
  Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť
  patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky
  v dolnej časti tlačiva 4b.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 5a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do pôdy   I List 6)    I   /   I
I z činností 1)                I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I-----------------------I-------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 7) I                   I
I-----------I--I-----------------------I-----------I-------------------------I
I Kód ZL 5) I Názov znečisťujúcej látky (ZL) 5)  I Množstvo ZL (kg/rok) 7) I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I--------------------------------------I-------------------------I
I-----------I-----I--------------------------------I-------------------------I
I Poznámka 8)   I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 5a
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov. Oznamovanie uvoľňovania do pôdy sa
  vzťahuje  len  na  znečisťujúce látky v odpade, ktorý je predmetom
  zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo  priemyselnej  činnosti  podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č.  166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
7) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky za
  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
8) V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 5b sú rovnaké, ako
  boli ohlásené v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: "Údaje identické
  s predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 5b 11)       I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Uvoľňovanie znečisťujúcich látok do pôdy   I List 9)    I   /   I
I z jednotlivých činností 1)          I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--I------------------------I---------------------------------I
I Činnosť     I Číslo činnosti 4), 10) I                 I
I-----------I-----I-----I------------------I---------------------------------I
I Kód ZL 5) I Spôsob  I Použitá metóda stanovenia             I
I      I zistenia I-------I--------------------------------------------I
I      I 6)    I KM 7) I Označenie alebo popis 8)          I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----I-----I-------I--------------------------------------------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 5b
 
1) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a
  šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov. Oznamovanie uvoľňovania do pôdy sa
  vzťahuje  len  na  znečisťujúce látky v odpade, ktorý je predmetom
  zneškodňovania úpravou pôdnymi procesmi alebo hĺbkovou injektážou.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky (M - meranie, C -
  výpočet, E - odhad).
 
7) Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom
  dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
 
8) Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky
  za  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni.
 
11) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, tie nie je potrebné vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva 5a uveďte: "Údaje identické s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka
  celého tlačiva 5b, to nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do sady
  tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva 5a.
  Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť
  patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky
  v dolnej časti tlačiva 5b.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 6a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos ZL v OV určených na čistenie mimo   I List 8)    I   /   I
I lokality prevádzkarne z činností 1)     I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 11) I                  I
I--------------I------------------------I-------------------------I----------I
I Odpadové   I Množstvo OV čistených mimo lokality       I     I
I vody (OV)  I prevádzkarne 9), 11)               I    m3 I
I--------------I---------------I----------------------------------I----------I
I Cieľ prenosu I Názov     I                       I
I (OV) 10   I---------------I---------------------------------------------I
I       I IČO-cieľ, IČO I                       I
I--------------I---------------I---------------------------------------------I
I--------------I-------------------------------------------------------------I
I--------------I---------------------------I-------------I-------------------I
I Ulica/o. č. I              I Súp. č. ** I          I
I **      I              I       I          I
I--------------I---------------------------I-------------I---I---I---I---I---I
I Obec     I              I PSČ     I  I  I  I  I  I
I-----------I--I---------------------------I---------I---I---I---I---I---I---I
I Kód ZL 5) I Názov znečisťujúcej látky (ZL) 5)   I    Množstvo ZL   I
I      I                    I    (kg/rok) 11)  I
I      I                    I-----------I-----------I
I      I                    I Celkom 6) I Z toho  I
I      I                    I      I havarijný I
I      I                    I      I únik 7)  I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I----------------------------------------I-----------I-----------I
I-----------I-----I----------------------------------I-----------I-----------I
I Poznámka 12)  I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 6a
 
1) Prenos znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie mimo
  lokality prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania. Pri prvom oznamovaní podľa tejto prílohy
  k vyhláške sa nevypĺňa, pri každom ďalšom oznamovaní pridelené IČS uvedie
  už prevádzkovateľ.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Celkové množstvo ZL v odpadových vodách určených na čistenie mimo lokality
  prevádzkarne z činnosti/činností.
 
7) Množstvo  ZL  v odpadových vodách pri havarijnom úniku z celkového
  "preneseného" množstva ZL.
 
8) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
9) Uvedie sa množstvo odpadových vôd v m3 z danej činnosti, ktorých čistenie
  je zabezpečené mimo lokality prevádzkarne.
 
10) Uvedie sa cieľ prenosu odpadových vôd, a to názov cieľa prenosu -
  prevádzky/prevádzkarne, napr. čistiarne odpadových vôd (názov uviesť tak,
  ako je zaužívaný), adresa cieľa prenosu, IČO cieľa prenosu (ak je cieľom
  samostatný subjekt s IČO-m) a IČO prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje cieľ
  prenosu.
 
11) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky
  za  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni a množstvá ZL uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
12) V prípade, že údaje uvádzané v nasledujúcom tlačive 6b sú rovnaké, ako
  boli  ohlásené  v predchádzajúcom roku, uveďte do poznámky: "Údaje
  identické s predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá
  možnosť uvedenia aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 ** Orientačné číslo, resp. súpisné číslo stavby určené obcou podľa vyhlášky
  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
  ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
  a o číslovaní stavieb.
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 6b 11)       I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos ZL v OV určených na čistenie mimo   I List 9)    I   /   I
I lokality prevádzkarne z činností 1)     I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 10) I                  I
I-----------I--I--------I---------------I------------------------------------I
I Kód ZL 5) I Spôsob  I Použitá metóda stanovenia             I
I      I zistenia I-------I--------------------------------------------I
I      I 6)    I KM 7) I Označenie alebo popis 8)          I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----------I-------I--------------------------------------------I
I-----------I-----I-----I-------I--------------------------------------------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 6b
 
1) Prenos znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie
  vrátane čistenia odpadových vôd mimo lokality prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Kód a názov znečisťujúcej látky podľa prílohy II nariadenia Európskeho
  parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.
 
6) Spôsob zistenia množstva prenesenej znečisťujúcej látky (M - meranie, C -
  výpočet, E - odhad).
 
7) Kód metódy merania alebo výpočtu podľa kapitoly 1.1.11.5 v Metodickom
  dokumente na vykonávanie európskeho PRTR.
 
8) Stručný popis alebo názov metódy použitej na meranie alebo výpočet.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo znečisťujúcej látky
  za  konkrétnu  činnosť,  uveďte  tu  čísla  všetkých  činností  v
  prevádzke/prevádzkarni.
 
11) V prípade, že údaje uvádzané v tlačive sú rovnaké, ako boli uvádzané v
  predchádzajúcom roku, nie je potrebné ich vypĺňať; v takom prípade do
  poznámky  v  dolnej  časti  tlačiva 6a uveďte: "Údaje identické s
  predchádzajúcim rokom". Touto poznámkou nie je dotknutá možnosť uvedenia
  aj inej poznámky v dolnej časti tlačiva. Ak sa identickosť údajov týka
  celého tlačiva 6b, toto nie je potrebné vypĺňať, a teda ani zaradiť do
  sady tlačív, uvedené musí byť označené v poznámke v dolnej časti tlačiva
  6a. Ak sa identickosť údajov týka len časti tlačiva, tlačivo musí byť
  patrične vyplnené a zaradené do sady tlačív s uvedením potrebnej poznámky
  v dolnej časti tlačiva 6b.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 7a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos nebezpečných odpadov mimo lokality  I List 10)    I   /   I
I prevádzkarne 1)               I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 11) I                  I
I-------I------I-----I----------I-------I----------I-------------I-----------I
I P. č. I Smer    I Druh   I Množstvo (t/rok) I Spôsob   I Použitá I
I    I prenosu 5) I R/D 6)  I 7), 11)     I zistenia 8) I metóda 9) I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I------------I----------I------------------I-------------I-----------I
I-------I---------I--I----------I------------------I-------------I-----------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 7a
 
1) Prenos nebezpečného odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie mimo
  lokality prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo  priemyselnej  činnosti  podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č.  166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
5) Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený (akronym
  2  prílohy  k  vyhláške  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky
  č. 303/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín).
 
6) Uviesť kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a činnosť zhodnotenia (1 - 13)
  alebo zneškodnenia (1 -15).
 
7) Uviesť množstvo vzniknutých odpadov, ktoré boli predmetom zhodnotenia
  alebo zneškodnenia.
 
8) Spôsob zistenia množstva preneseného odpadu (M - meranie, C - výpočet, E -
  odhad).
 
9) Popis metódy, ktorou sa stanovuje množstvo odpadu.
 
10) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
11) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu
  činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a
  množstvá odpadu podľa R alebo D uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 7b         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos nebezpečných odpadov mimo lokality  I List 9)    I   /   I
I prevádzkarne 1)               I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Názov      I                             I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Prevádzka3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Názov      I                             I
I-----------------I------------------------I---------------------------------I
I Činnosť     I Číslo činnosti 4), 10) I                 I
I-----------------I------------------------I---------------------------------I
I Miesto zhodnotenia/zneškodnenia                      I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I Označenie odpadu 5) I Obchodné meno 6) I Sídlo 7)    I Miesto 8)    I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I---------------------I------------------I-----------------I-----------------I
I Poznámka      I                           I
I---------------------I------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 7b
 
1) Prevádzkovatelia vypĺňajú tlačivo 7b v prípade, ak sú pôvodcami odpadu,
  ktorý bol zneškodnený alebo zhodnotený.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Označenie odpadu: uvedie sa poradové číslo z tlačiva 7a.
 
6) Obchodné meno spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
 
7) Sídlo spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
 
8) Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad zneškodnený alebo zhodnotený.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu
  činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 8a         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos ostatných odpadov mimo lokality    I List 10)    I   /   I
I prevádzkarne 1)               I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--------I----------------------------------------------------I
I Názov    I                               I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 11) I                  I
I-------I------I-------I--------I-------I----------I-------------I-----------I
I P. č. I Smer     I Druh  I Množstvo (t/rok) I Spôsob   I Použitá I
I    I prenosu 5)  I R/D 6) I 7), 11)     I zistenia 8) I metóda 9) I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I--------------I--------I------------------I-------------I-----------I
I-------I---------I----I--------I------------------I-------------I-----------I
I Poznámka    I                             I
I-----------------I----------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 8a
 
1) Prenos odpadu, ktorý je kategorizovaný ako "ostatný" podľa § 2 vyhlášky
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z.,
  ktorou  sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
  určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie mimo lokality prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo  priemyselnej  činnosti  podľa prílohy I nariadenia Európskeho
  parlamentu  a  Rady  č.  166/2006/ES o zriadení Európskeho registra
  uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú
  smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
 
5) Uvedie sa kód krajiny, kde bol odpad zhodnotený alebo zneškodnený (akronym
  2  prílohy  k  vyhláške  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky
  č. 303/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
 
6) Uviesť kód nakladania s odpadmi (R alebo D) a činnosť zhodnotenia (1 - 13)
  alebo zneškodnenia (1 - 15).
 
7) Množstvo odpadov, ktoré vzniklo prevádzkovaním činnosti a bolo predmetom
  zhodnotenia alebo zneškodnenia.
 
8) Spôsob zistenia množstva preneseného odpadu (M - meranie, C - výpočet, E -
  odhad).
 
9) Popis metódy, ktorou sa stanovuje množstvo odpadov.
 
10) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
11) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu
  činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni a
  množstvá odpadu podľa R alebo D uvádzajte sumárne za všetky uvedené
  činnosti.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 8b         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Prenos ostatných odpadov mimo lokality    I List 9)    I   /   I
I prevádzkarne 1)               I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I--------------I--------I----------------------I----------------I------------I
I Prevádzkareň I IČS 2) I                          I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Názov      I                             I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Prevádzka 3) I IČS 2) I                          I
I--------------I--I-----I----------------------------------------------------I
I Názov      I                             I
I--------------I--I---------------------I------------------------------------I
I Činnosť   I Číslo činnosti 4), 10) I                  I
I--------------I------------------------I------------------------------------I
I Miesto zhodnotenia/zneškodnenia                      I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I Označ. odpadu 5) I Obchodné meno 6) I Sídlo 7)     I Miesto 8)    I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I------------------I-------------------I------------------I------------------I
I Poznámka     I                             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 8b
 
1) Prevádzkovatelia vypĺňajú tlačivo 8b v prípade, keď sú pôvodcami odpadu,
  ktorý bol prenesený mimo lokality prevádzkarne.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Vypĺňa  len  prevádzkovateľ, ktorý má vydané právoplatné integrované
  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
  kontrole  znečisťovania  životného  prostredia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
4) Číslo činnosti podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
  166/2006/ES  o  zriadení  Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
  znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS
  a 96/61/ES.
 
5) Označenie odpadu: uvedie sa poradové číslo z tlačiva 8a.
 
6) Obchodné meno spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
 
7) Sídlo spoločnosti, ktorá zhodnotila alebo zneškodnila odpad.
 
8) Adresa miesta prevádzky, kde bol odpad zneškodnený alebo zhodnotený.
 
9) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové  číslo  skopírovaného  listu  z celkového počtu listov. Na
  skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o
  prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
10) V prípade, že nie je technicky možné určiť množstvo odpadu za konkrétnu
  činnosť, uveďte tu čísla všetkých činností v prevádzke/prevádzkarni.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 9 14)       I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I----------------------------I-------I----I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Preukazovanie dodržiavania emisných limitov I List 12)    I   /   I
I - ovzdušie 1)                I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I-----------I--------I-------------------------I----------------I------------I
I Prevádzka I IČS 2) I                            I
I-----------I--------I-------------------------------------------------------I
I Základné údaje o častiach zdroja znečisťovania               I
I--------------I------------------------I-----------I------------------------I
I VAR PCZ 3)  I            I Názov 13) I            I
I--------------I------------------------I-----------I------------------------I
I Popis časti zdroja znečisťovania 13)                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------I-----I-----I
I Časť zdroja znečisťovania s odlučovacím/filtračným       I áno I nie I
I zariadením 4), 13)                       I   I   I
I----------------------------------------------------------------I-----I-----I
I Popis odlučovacieho/filtračného zariadenia 13)               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Emisie a emisné limity 13)                         I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I ZL 5)     I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I množstvo ZL 6) I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I EL 7)     I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I Jednotka EL  I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I HEV 8)     I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I Jednotka HEV  I    I    I    I    I   I   I   I   I
I----------------I-------I-------I-------I-------I------I------I------I------I
I Referenčné podmienky 9), 13)                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I-------------------I----------------I---------------------I-----------------I
I Spôsob zisťovania I        I Periodicita     I         I
I 10), 13)     I        I merania 11), 13)  I         I
I-------------------I----------------I---------------------I-----------------I
I Poznámka 13), 14) I                            I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 9
 
1) Tlačivo  vypĺňajú  prevádzkovatelia,  ktorí  majú  vydané právoplatné
  integrované  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené pracovníkom ObÚ
  ŽP. Pri časti zdroja uviesť číslo časti zdroja.
 
4) Nehodiace sa prečiarknite.
 
5) Kód znečisťujúcej látky podľa číselníka uvedeného v NEIS. V prípade, že
  nie je známy kód, uveďte názov.
 
6) Množstvo emisií znečisťujúcej látky v kg/rok.
 
7) Určený emisný limit pre znečisťujúcu látku v právoplatnom integrovanom
  povolení.
 
8) Hodnota emisnej veličiny (koncentrácia) podľa výsledkov merania alebo
  výpočtu  podľa vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia
  Slovenskej republiky k zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
 
9) Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržanie emisného limitu.
 
10) Uviesť jeden zo spôsobov zisťovania: TV - technický výpočet, JDM -
  jednorazové  diskontinuálne  oprávnené  meranie, DM - diskontinuálne
  meranie, KM - kontinuálne meranie.
 
11) V prípade periodického merania uviesť periodicitu merania.
 
12) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  ďalšej  časti  zdroja  znečisťovania  alebo  nepostačujúcich riadkov
  skopírujte  celý  list  vzorového  tlačiva a uveďte poradové číslo
  skopírovaného listu z celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive
  musia byť uvedené všetky identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a
  činnosti.
 
13) V prípade, že údaje boli oznámené do NEIS, nie je potrebné ich uvádzať.
  Túto skutočnosť je potrebné uviesť do poznámky v dolnej časti tlačiva ako
  "Údaje nahlásené do NEIS"; použitie poznámky pre iné informácie tým nie
  je dotknuté. Aj v tomto prípade je však potrebné uviesť VAR PCZ častí
  zdrojov v rámci danej prevádzky, tieto vypíšte v časti tlačiva určenej
  pre "Popis časti zdroja znečisťovania".
 
14) V prípade, že nie sú stanovené emisné limity v právoplatnom rozhodnutí
  integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky "IČO", "List",
  "Oznamovací rok", "IČS" a "Poznámka"; do poznámky v dolnej časti tlačiva
  sa uvedie: "Emisné limity nie sú stanovené"; použitie poznámky pre iné
  informácie tým nie je dotknuté.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
I---------------------------------I-------I----I----I----I----I----I----I----I
I Tlačivo 10 15)         I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I
I---------------------------------I-------I----I----I----I----I-I--I----I----I
I Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt I List 13)    I   /   I
I - voda 1)                  I----------------I------------I
I                       I Oznamovací rok I      I
I-----------I--------I-------------------------I----------------I------------I
I Prevádzka I IČS 2) I                            I
I-----------I--------I-------------------------------------------------------I
I Základné údaje o vypúšťaní odpadových vôd (OV)               I
I--------------------------------I---------------I----------------I----------I
I Označenie miesta vypúšťania 3) I        I Typ OV 4), 14) I     I
I--------------------------------I-----I-----I---I---------------II----I-----I
I Vypúšťanie OV do recipientu  I áno I nie I Vypúšťanie OV do I áno I nie I
I 5), 14)            I   I   I kanalizácie 5),  I   I   I
I                I   I   I 14)        I   I   I
I----------------------I---------I-----I-----I-------------------II----I-----I
I Označenie      I        I Riečny kilometer 6), 14) I     I
I recipientu 6), 14)  I        I             I     I
I----------------------I---------------I--------------------------I----------I
I Typ vypúšťania 7),  I                           I
I 14)         I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Spôsob čistenia 8), 14)                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd 14)        I
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I Množstvo vypustených OV I                         I
I-----------I-----------I-I-----------I-----------I--------------I-----------I
I UZ 9)   I LH 10)  I jednotka LH I HUZ 11)  I jednotka HUZ I dátum 12) I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-----------I-------------I-----------I--------------I-----------I
I-----------I-------I---I-------------I-----------I--------------I-----------I
I Poznámka 14), 15) I                            I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 10
 
1) Tlačivo  vypĺňajú  prevádzkovatelia,  ktorí  majú  vydané právoplatné
  integrované  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Označenie miesta vypúšťania (výust), ako je to uvedené v právoplatnom
  integrovanom povolení.
 
4) Splašková (S) / priemyselná (P) odpadová voda.
 
5) Čo sa nehodí, prečiarknite.
 
6) Vyplňte v prípade, ak odpadové vody sú vypúšťané do recipienta. V položke
  "označenie recipienta" sa uvedie breh a názov recipienta.
 
7) Kontinuálne/diskontinuálne.
 
8) Krátky popis čistenia odpadových vôd pred vypúšťaním do recipienta alebo
  verejnej kanalizácie. V prípade, že zariadenie na čistenie neexistuje,
  táto skutočnosť sa uvedie.
 
9) Označenie ukazovateľa znečistenia podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády
  Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
  dosiahnutie dobrého stavu vôd.
 
10) Limitná hodnota určená v právoplatnom integrovanom povolení.
 
11) Hodnota ukazovateľa znečistenia podľa výsledkov merania.
 
12) Dátum odberu vzorky na stanovenie hodnoty ukazovateľa znečistenia.
 
13) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  ďalšieho miesta vypúšťania alebo nepostačujúcich riadkov skopírujte celý
  list vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z
  celkového počtu listov. Na skopírovanom tlačive musia byť uvedené všetky
  identifikačné údaje o prevádzkarni, prevádzke a činnosti.
 
14) V prípade, že údaje boli oznámené do Súhrnnej evidencie o vodách, nie je
  potrebné ich uvádzať. Túto skutočnosť je potrebné uviesť do poznámky v
  dolnej časti tlačiva ako "Údaje nahlásené do SEoV"; použitie poznámky pre
  iné informácie tým nie je dotknuté. Aj v tom prípade je však potrebné
  uviesť "Označenie miesta vypúšťania" v rámci danej prevádzky, tieto
  vypíšte v časti tlačiva určenej pre "Spôsob čistenia".
 
15) V prípade, že nie sú stanovené limitné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí
  integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky "IČO", "List",
  "Oznamovací rok", "IČS" a "Poznámka"; do poznámky v dolnej časti tlačiva
  sa uvedie: "Limitné hodnoty nie sú stanovené"; použitie poznámky pre iné
  informácie tým nie je dotknuté.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I------------------------------------I-------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Tlačivo 11 8)           I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I------------------------------------I-------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt - I List 7)      I  /  I
I hluk 1)                    I-------------------I-------I
I                        I Oznamovací rok  I    I
I---------------I---------I----------------------I-------------------I-------I
I Prevádzka   I IČS 2) I                         I
I---------------I---------I--------------------------------------------------I
I Základné údaje o zdroji                          I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Zdroj 3) I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Popis  I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Informácie relevantné k prípustnej hodnote                 I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I Kategória územia I Dátum merania I Prípustná hodnota 5) I Nameraná hodnota I
I     4)    I        I           I         I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I------------------I---------------I----------------------I------------------I
I Použitá metóda stanovenia                         I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Metóda    I                              I
I stanovenia  I                              I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Popis     I                              I
I stanovenia  I                              I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Referenčné  I                              I
I podmienky 6) I                              I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Poznámka 8)  I                              I
I---------------I------------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 11
 
1) Tlačivo  vypĺňajú  prevádzkovatelia,  ktorí  majú  vydané právoplatné
  integrované  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzkarni a prevádzke
  organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním údajov do
  národného registra znečisťovania.
 
3) Uviesť zariadenie, ktoré sa podieľa na vzniku hluku a jeho šírení do
  vonkajšieho prostredia.
 
4) Kategória územia podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
  prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
  objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 
5) Prípustná hodnota podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z.
 
6) Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržiavanie prípustných
  hodnôt pre hluk.
 
7) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  ďalšieho  zdroja  alebo nepostačujúcich riadkov skopírujte celý list
  vzorového tlačiva a uveďte poradové číslo skopírovaného listu z celkového
  počtu  listov.  Na  skopírovanom  tlačive  musia byť uvedené všetky
  identifikačné údaje o prevádzke.
 
8) V prípade, že nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí
  integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky "IČO", "List",
  "Oznamovací rok", "IČS" a "Poznámka"; do poznámky v dolnej časti tlačiva
  sa uvedie: "Prípustné hodnoty nie sú stanovené"; použitie poznámky pre iné
  informácie tým nie je dotknuté.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
 
 
 
I------------------------------------I-------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Tlačivo 12 8)           I IČO * I  I  I  I  I  I  I  I  I
I------------------------------------I-------I---I---I---I---I---I---I---I---I
I Preukazovanie dodržiavania limitných hodnôt  I List 7)      I  /  I
I - vibrácie 1)                 I-------------------I-------I
I                        I Oznamovací rok  I    I
I------------------I-----------I-----------------I-------------------I-------I
I Prevádzka    I IČS 2)  I                       I
I------------------I-----------I---------------------------------------------I
I Základné údaje o zdroji                          I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Zdroj 3) I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Popis  I                                 I
I----------I-----------------------------------------------------------------I
I Informácie relevantné k prípustnej hodnote                 I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I Chránená miestnosť I Dátum merania I Prípustná hodnota I Nameraná hodnota I
I     4)     I        I     5)    I          I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I--------------------I---------------I-------------------I-------------------I
I Informácie relevantné k prípustnej hodnote                 I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Metóda      I                             I
I stanovenia    I                             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Popis stanovenia I                             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Referenčné    I                             I
I podmienky 6)   I                             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
I Poznámka 8)   I                             I
I------------------I---------------------------------------------------------I
 
Vysvetlivky k tlačivu 12
 
1) Tlačivo  vypĺňajú  prevádzkovatelia,  ktorí  majú  vydané právoplatné
  integrované  povolenie  podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
2) Identifikačné číslo systému, ktoré priradí každej prevádzke a časti zdroja
  znečisťovania organizácia, ktorá je ministerstvom poverená zhromažďovaním
  údajov do národného registra znečisťovania.
 
3) Uviesť zariadenie, ktoré sa podieľa na vzniku vibrácií.
 
4) Chránená miestnosť podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
  prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
  objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 
5) Prípustná hodnota podľa prílohy k vyhláške Ministerstva zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z.
 
6) Referenčné podmienky, za akých sa preukazuje dodržiavanie prípustných
  hodnôt pre vibrácie.
 
7) Uviesť poradové číslo listu z celkového počtu listov tlačiva. V prípade
  nepostačujúcich  riadkov  skopírujte list vzorového tlačiva a uveďte
  poradové číslo listu z celkového počtu skopírovaných listov.
 
8) V prípade, že nie sú stanovené prípustné hodnoty v právoplatnom rozhodnutí
  integrovaného povolenia, v tlačive sa vyplnia len položky "IČO", "List",
  "Oznamovací rok", "IČS" a "Poznámka"; do poznámky v dolnej časti tlačiva
  sa uvedie: "Prípustné hodnoty nie sú stanovené"; použitie poznámky pre iné
  informácie tým nie je dotknuté.
 
 * Uvádza sa IČO prevádzkovateľa (na každom liste použitých tlačív).
1) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2) Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
3) Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
6) Napríklad zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
7) Čl. 2 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
8) Čl. 7 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 448/2010 Z.z., , ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 02.11.2010
Rozposlané/platnosť od: 25.11.2010
Účinnosť od: 01.12.2010
Zrušené: 01.11.2017

168/2010 Zbierky zákonov na strane 3654.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 205/2004 Z.z.