429/2010 Z.z.

Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
429/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 2. novembra 2010,
ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 189/2005 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.
Ľudmila Benkovičová v.r.
PRÍL.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ORGÁNOV ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Číselný
kód    Úplný názov orgánov ústrednej štátnej správy  
 
03    Úrad vlády Slovenskej republiky
10    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky  
11    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky    
12    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
13    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky    
15    Ministerstvo financií Slovenskej republiky   
18    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
20    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky   
26    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
27    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
     republiky  
31    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky   
32    Štatistický úrad Slovenskej republiky 
33    Úrad pre verejné obstarávanie 
36    Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky   
37    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky  
38    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
     republiky  
40    Protimonopolný úrad Slovenskej republiky    
41    Národný bezpečnostný úrad   
42    Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky  
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.