369/2010 Z.z.

kritériá zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
369/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. augusta 2010,
ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 212 ods. 7 zákona č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z.z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1) Kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka (ďalej len "kritérium") sú tieto:
a) choroby,
b) poškodenia na zdraví následkom úrazu (ďalej len "poškodenie na zdraví"),
c) príbuzné zdravotné problémy.
(2) Kritériá sa posudzujú so zreteľom na závažnosť poruchy zdravia, poruchy funkcie organizmu a na predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia.
§ 2
(1) Kritériá sa uplatnia, ak občan, ktorý požiada o prijatie do služobného pomeru, alebo colník (ďalej len "colník") má chorobu, poškodenie na zdraví alebo príbuzný zdravotný problém.
(2) Vplyv kritérií na účely tejto vyhlášky sa označuje ako A, C, D, A alebo C, C alebo D.
(3) Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémy, ich štatistické značky a označenie podľa odseku 2 sú uvedené v prílohe.
§ 3
(1) Zdravotná klasifikácia A sa určí, ak je colník zdravý alebo ak vplyv kritérií je v prílohe označený ako A, A alebo C, pričom
a) psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná,
b) môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom,
c) colník môže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(2) Zdravotná klasifikácia C sa určí, ak vplyv kritérií je v prílohe označený ako
a) C,
b) A alebo C, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je nadštandardná, nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom alebo colník nemôže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom,
c) C alebo D, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná a môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom a colník môže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(3) Zdravotná klasifikácia D sa určí, ak vplyv kritérií je označený v prílohe ako D, C alebo D, pričom psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je nadštandardná a nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých colník môže dodržať obmedzenia určené lekárom alebo colník nemôže pri výkone štátnej služby dodržať obmedzenia určené lekárom.
(4) Psychická náročnosť výkonu štátnej služby, fyzická náročnosť výkonu štátnej služby a náročnosť výkonu štátnej služby na zmyslové vnímanie je štandardná, ak sú obvyklé podmienky na služobnom mieste.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Vyhláška č. 478/2011 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2012.
Ivan Mikloš v.r.
PRÍL.
CHOROBY, POŠKODENIA NA ZDRAVÍ A PRÍBUZNÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, ICH ŠTATISTICKÉ ZNAČKY A OZNAČENIE ICH VPLYVU NA URČENIE ZDRAVOTNEJ KLASIFIKÁCIE
 Štatistické  Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné  Označenie
  značky   problémy                       vplyvu
 choroby,                             kritérií
 poškodenia
   na
  zdraví,
 príbuzných
 zdravotných
 problémov
 
------------------------------------------------------------------------------
 I.      Infekčné a parazitárne choroby
------------------------------------------------------------------------------
 A00-A09    Črevné infekčné choroby
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými poruchami funkcie       D
        postihnutých orgánov; zdĺhavé ochorenia
        vzdorujúce liečbe,
        b) stavy s ľahším postihnutím funkcie po skončení  A alebo C
        liečby,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 A15-A19    Tuberkulóza
 okrem
 A17-A18
------------------------------------------------------------------------------
        a) aktívna tuberkulóza pľúc s väčším rozpadom    D
        alebo s vylučovaním mykobaktérií; trvalé poruchy
        činnosti hrudných orgánov spôsobené tuberkulóznym
        ochorením; inaktívna tuberkulóza pľúc pri celkovom
        zlom stave alebo s príznakmi aktivity v posledných
        troch rokoch,
        b) stavy po čiastočnej resekcii pľúc alebo po    C alebo D
        iných závažných operačných výkonoch na hrudníku
        pre tuberkulózu, pri dobrej funkcii
        kardiorespiračného ústrojenstva a pri dobrom
        celkovom stave,
        c) inaktívna tuberkulóza pľúc nepatrného rozsahu,  A alebo C
        pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie,
        bez zrastov, bez príznakov aktivity, ak neboli
        nikdy zistené mykobaktérie ani rozpad a ochorenie
        bolo riadne liečené antituberkulotikami,
        d) zhojený primárny komplex pri celkovo dobrom    A
        stave.
------------------------------------------------------------------------------
 A17-A18    Tuberkulóza - okrem pľúcnych foriem
------------------------------------------------------------------------------
        a) aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami  D
        alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce;
        stavy aj po dobre zhojenom zápale mozgových blán,
        b) aktívne formy menšieho rozsahu; inaktívne formy  C alebo D
        podľa závažnosti následkov,
        c) formy najmenej tri roky klinicky zhojené, bez   A
        následných porúch funkcie.
------------------------------------------------------------------------------
 A20-A49    Bakteriálne zoonózy. Iné bakteriálne choroby
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie  D
        postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia
        vzdorujúce liečbe,
        b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po   A alebo C
        skončení liečby,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 A50-A64    Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenosu
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými poruchami funkcie       D
        postihnutých orgánov po skončení liečby,
        b) lues likvoropozitívny, bez známok progresie,   C alebo D
        neurologickej a psychiatrickej symptomatológie,
        do troch rokov po skončení liečby,
        c) lues likvoropozitívny, bez známok progresie,   C
        neurologickej a psychiatrickej symptomatológie,
        po troch rokoch od skončenia liečby,
        d) stavy vyliečené bez následkov.          A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 A65-A79    Iné spirochétové choroby a iné choroby vyvolané
        chlamýdiami. Riketsiózy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie   D
        postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia
        vzdorujúce liečbe,
        b) stavy s menej závažnými poruchami funkcie     A alebo C
        orgánov po skončení liečby,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 A80-A99    Vírusové infekcie centrálneho nervového systému.
        Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky
        prenášané článkonožcami
------------------------------------------------------------------------------
 B00-B09    Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a
        sliznice
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými poruchami funkcie       D
        postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia
        vzdorujúce liečbe,
        b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po   A alebo C
        skončení liečby,
        c) vyliečené bez následkov.             A
------------------------------------------------------------------------------
 B15-B19    Vírusová hepatitída
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy po preukázaných formách do dvoch rokov od  C alebo D
        začiatku ochorenia,
        b) pozitivita krvného séra na povrchový antigén   C
        vírusu hepatitídy typu B a vysoký titer protilátok
        proti ďalším typom hepatitídy C, hepatitídy D a
        hepatitídy E,
        c) ak sa nezistí po dvoch rokoch od začiatku     A
        ochorenia žiadna iná, ani funkčná porucha, ani
        infekciozita.
------------------------------------------------------------------------------
 B20-B24    Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej
        nedostatočnosti (HIV)
------------------------------------------------------------------------------
        a) manifestované ochorenie AIDS,           D
        b) nosičstvo HIV.                  C
------------------------------------------------------------------------------
 B25-B83    Iné vírusové choroby. Mykózy. Protozoárne choroby.
        Helmintózy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie  D
        postihnutých orgánov, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce
        liečbe,
        b) stavy s ľahším postihnutím funkcie orgánov po   A alebo C
        skončení liečby,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 B85-B99    Zavšivenie, svrab a iné zamorenie. Neskoré
        následky infekčných a parazitárnych chorôb.
        Bakteriálne, vírusové a iné infekčné choroby
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými poruchami funkcie po      C alebo D
        skončení liečby, zdĺhavé ochorenia vzdorujúce
        liečbe, stavy s trvale postihnutými orgánmi po
        skončení liečby,
        b) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 II.      Nádory
------------------------------------------------------------------------------
 C00-C97    Zhubné nádory
 D00-D09    Zhubné nádory in situ
------------------------------------------------------------------------------
        a) formy liečbou neovplyvniteľné, rozsiahle s    D
        metastázami,
        b) formy liečbou ovplyvniteľné do piatich rokov od  C alebo D
        začiatku liečby,
        c) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane        A alebo C
        chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť rokov
        nedostavili známky aktivity.
------------------------------------------------------------------------------
 D10-D36    Nezhubné nádory
------------------------------------------------------------------------------
        a) neoperovateľné formy s ťažkou poruchou orgánov,  D
        b) liečbou upravené formy s následnou poruchou    C alebo D
        orgánov, ktorá obmedzuje funkčnú schopnosť a
        sťažuje nosenie služobnej rovnošaty,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 D37-D48    Nádory neurčitého alebo neznámeho správania
------------------------------------------------------------------------------
        a) formy liečbou neovplyvniteľné, s metastázami   D
        alebo s ťažkou poruchou
        funkcie orgánov,
        b) formy liečbou ovplyvniteľné vrátane        A alebo C
        chirurgickej liečby, kde sa najmenej päť
        rokov nedostavili známky aktivity.
------------------------------------------------------------------------------
 III.     Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré
        poruchy imunitných mechanizmov
------------------------------------------------------------------------------
 D50-D53    Nutričné anémie
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy znižujúce výkonnosť organizmu, po   C alebo D
        neúspešnej liečbe,
        b) ľahšie formy neznižujúce výkonnosť organizmu,   A alebo C
        liečbou ovplyvniteľné,
        c) stavy po úspešnej liečbe.             A
------------------------------------------------------------------------------
 D55-D77    Ostatné choroby krvi a krvotvorných orgánov
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronické formy ústavne dokázané liečbou     D
        neovplyvniteľné,
        b) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné,        C alebo D
        c) stavy po prekonaných ochoreniach s nepatrnými   A alebo C
        známkami poruchy alebo bez nich, najskôr po
        troch rokoch po skončení liečby, podľa závažnosti
        ochorenia.
------------------------------------------------------------------------------
 D80-D89    Určité poruchy imunitného mechanizmu
 okrem D86
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,       D
        b) ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.      A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 D86      Sarkoidóza
------------------------------------------------------------------------------
        a) zdĺhavé progredujúce formy so sklerotizujúcimi  D
        zmenami v pľúcnom tkanive a funkčnými poruchami,
        b) zdĺhavé stacionárne alebo pomaly progredujúce   C alebo D
        formy s ľahšou poruchou ventilácie,
        c) formy najmenej dva roky po úspešnej liečbe bez  A alebo C
        hrubších anatomických zmien a bez poruchy
        ventilácie.
------------------------------------------------------------------------------
 IV.      Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a
        premeny látok
------------------------------------------------------------------------------
 E00-E07    Choroby štítnej žľazy
------------------------------------------------------------------------------
        a) zväčšenie štítnej žľazy s hyperfunkciou alebo   D
        hypofunkciou, liečbou neovplyvniteľné alebo s
        príznakmi tlaku na okolie a následnými
        komplikáciami,
        b) stavy liečené bez poruchy funkcie, najmenej    A alebo C
        jeden rok po úspešnej liečbe, pri dobrej
        výkonnosti organizmu a po odbornom
        endokrinologickom vyšetrení; hypotyreózy liečbou
        priaznivo ovplyvniteľné, bez funkčných porúch,
        c) malé zväčšenie štítnej žľazy, bez tlaku na    A
        okolie a bez porúch funkcie, nevyžadujúce liečbu.
------------------------------------------------------------------------------
 E10-E16    Diabetes mellitus. Iné poruchy regulácie glukózy a
        vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy s častými dekompenzáciami a ťažkými  C alebo D
        komplikáciami a diabetes mellitus 1. typu,
        b) formy kompenzované liečbou perorálnymi      C alebo D
        antidiabetikami a ostatné formy,
        c) porucha tolerancie glukózy a formy kompenzované  A alebo C
        diétou.
------------------------------------------------------------------------------
 E20-E35    Choroby ostatných endokrinných žliaz
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často       D
        dekompenzované,
        b) ostatné formy, podľa závažnosti porúch a     A alebo C
        celkového stavu.
------------------------------------------------------------------------------
 E40-E64    Choroby z podvýživy a iné nedostatky vo výžive
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy po neúspešnej liečbe so zmenami na  D
        orgánoch a ich funkcií a neskoré následky týchto
        ochorení závažného charakteru,
        b) ľahké formy, pri dobrom celkovom stave, po    A alebo C
        skončení liečby, stavy vyliečené bez následkov.
------------------------------------------------------------------------------
 E65-E68    Tučnota a iná nadmerná výživa
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažkého stupňa - hodnota indexu telesnej     D
        hmotnosti - BMI nad 41, vzdorujúca pokusom o
        redukciu hmotnosti, so zníženou výkonnosťou
        organizmu a s trvale nevyhovujúcou úrovňou
        telesnej zdatnosti,
        b) stredného stupňa - hodnota indexu telesnej    A alebo C
        hmotnosti - BMI 31 - 40, vzdorujúca pokusom o
        redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou
        zdatnosťou a výkonnosťou organizmu,
        c) ľahkého stupňa - hodnota indexu telesnej     A
        hmotnosti - BMI 25 - 30, pri dobrej
        výkonnosti organizmu a pri dobrej telesnej
        zdatnosti.
------------------------------------------------------------------------------
 E70-E90    Metabolické poruchy
------------------------------------------------------------------------------
        a) formy liečbou neovplyvniteľné,          D
        b) stavy po úspešnej liečbe.             A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 V.      Duševné poruchy a poruchy správania
------------------------------------------------------------------------------
 F00-F03    Organické duševné poruchy vrátane symptomatických  D
        porúch
------------------------------------------------------------------------------
 F04-F07    Organické duševné poruchy vrátane symptomatických
 F09      porúch
------------------------------------------------------------------------------
        a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách    D
        duševnej činnosti alebo trvalých následkoch,
        b) pri plnom návrate normálnej duševnej činnosti   C alebo D
        alebo pri zostatkových prejavoch v centrálnej
        nervovej sústave a v miernej poruche jej funkcie,
        c) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe    C
        príznakov poruchy.
------------------------------------------------------------------------------
 F10-F19    Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním
        psychoaktívnych látok
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažký stupeň s ireverzibilnými psychickými a   D
        somatickými zmenami; etylizmus s pravidelnou
        stratou kontroly v pití, pri neúčinnosti ústavnej
        odvykacej liečby; osoby toxikomanicky závislé,
        vyžadujúce špecifickú liečbu; nadmerný,
        reaktívny, pravidelný pijan; opakované,
        spoločensky alebo zdravotne závažné dôsledky
        nadužívania; psychotické poruchy pri závislosti,
        b) etylismus v I. a II. fáze podľa Jelínka bez    C alebo D
        pravidelnej straty kontroly v pití; stavy po
        začatí ambulantnej odvykacej liečby alebo po
        absolvovaní základnej ústavnej odvykacej liečby;
        stavy po liečbou ovplyvniteľnej recidíve po
        ústavnej liečbe pri trvajúcom výraznom celkovom
        zlepšení; stavy doteraz nevyžadujúce aktívnu
        ambulantnú alebo ústavnú odvykaciu liečbu,
        reagujúce na výchovné a poriadkové opatrenia;
        osoby bez psychickej závislosti od drogy,
        c) po úspešnej liečbe, s preukázanou najmenej    C
        trojročnou abstinenciou od začatia základnej
        odvykacej liečby.
------------------------------------------------------------------------------
 F20-F29    Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s
        bludmi
------------------------------------------------------------------------------
        Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s    D
        bludmi
------------------------------------------------------------------------------
 F30-F39    Afektívne poruchy
------------------------------------------------------------------------------
        a) pri trvalých alebo dlhotrvajúcich poruchách    D
        duševnej činnosti alebo trvalých následkoch, pri
        plnom návrate normálnej duševnej činnosti, ale
        so zostatkovými prejavmi v centrálnej nervovej
        sústave a pri poruche jej funkcie,
        b) pri úplnej úprave duševného stavu po ústupe    A alebo C
        príznakov poruchy a bez liečby.
------------------------------------------------------------------------------
 F40-F48    Neurotické, stresom podmienené a somatoformné
        poruchy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často       D
        recidivujúce, s chronickým prechodom k trvalej
        zmene osobnosti,
        b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, len s miernymi  C alebo D
        poruchami vegetatívnej nervovej činnosti alebo
        funkčnými poruchami orgánov,
        c) ľahké formy neznižujúce výkonnosť organizmu,   C
        d) stavy po prechodných situačných poruchách     A
        nevyžadujúcich liečbu a sledovanie.
------------------------------------------------------------------------------
 F50-F59    Poruchy správania spojené s fyziologickými
        poruchami a somatickými faktormi
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronické formy vzdorujúce liečbe,        C alebo D
        b) ľahšie formy po úspešnej liečbe.         A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 F60-F69    Poruchy osobnosti a správania dospelých
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké poruchy trvale narušujúce schopnosť     D
        spoločenskej adaptácie, aj ak nie
        sú spojené so zníženým intelektom,
        b) nezávažné poruchy, ktoré podstatne nenarušujú   C alebo D
        schopnosť spoločenskej
        adaptácie.
------------------------------------------------------------------------------
 F70-F89    Mentálna retardácia
 okrem F80   Poruchy psychického vývinu
------------------------------------------------------------------------------
        Mentálna retardácia vrátane mentálnej subnormy IQ  D
        70 - 89 a poruchy psychického vývoja.
------------------------------------------------------------------------------
 F80      Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka
------------------------------------------------------------------------------
        a) trvalé poruchy reči pri hovore ťažko       D
        zrozumiteľné,
        b) poruchy reči a výslovnosti ľahkého stupňa pri   A alebo C
        hovore zrozumiteľné.
------------------------------------------------------------------------------
 F90-F99    Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným
        začiatkom v detstve a počas dospievania
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké, pretrvávajúce formy liečbou        D
        neovplyvniteľné; nočné pomočovanie,
        b) ľahšie formy po úspešnej liečbe, neznižujúce   A
        výkonnosť organizmu; nočné pomočovanie - stav
        po úspešnej liečbe, najmenej desať rokov bez
        pomočovania.
------------------------------------------------------------------------------
 VI.      Choroby nervového systému
------------------------------------------------------------------------------
 G00-G09    Zápalové choroby centrálneho nervového systému
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s následnými závažnými poruchami duševnej  D
        alebo telesnej funkcie trvalého charakteru,
        b) stavy do dvoch rokov po prekonanom ochorení,   C alebo D
        bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí,
        c) ľahké formy a následné stavy, pri dobrom     A alebo C
        celkovom stave a bez závažných porúch duševnej a
        telesnej sústavy,
        d) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 G10-G37    Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny
        nervový systém. Extrapyramídové poruchy a poruchy
        pohybu. Iné degeneratívne choroby nervového
        systému a demyelinizačné choroby centrálneho
        nervového systému
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkými poruchami funkcie,        D
        b) ľahšie a stredne ťažké formy závažných ochorení  C alebo D
        obmedzujúce funkciu orgánu,
        c) ľahšie formy trvalého charakteru, bez poruchy   C alebo D
        funkcie, neznižujúce výkon organizmu.
------------------------------------------------------------------------------
 G40-G47    Epizodické a záchvatové poruchy okrem G-43 a G-44
------------------------------------------------------------------------------
        a) s častými záchvatmi aj pri protizáchvatovej    D
        liečbe alebo s trvalými duševnými poruchami,
        b) s ojedinelými záchvatmi najviac trikrát do    D
        roka, pri protizáchvatovej liečbe,
        c) epileptické záchvaty pred viac ako piatimi    A alebo C
        rokmi, pri opakovane negatívnom
        elektroencefalografe a bez nutnosti liečby,
        d) epileptické záchvaty pred viac ako desiatimi   A
        rokmi, bez nutnosti liečby v posledných
        desiatich rokoch, pri opakovanom normálnom
        elektroencefalografe.
------------------------------------------------------------------------------
 G43-G44    Migréna a iné syndrómy bolesti hlavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s častými záchvatmi, ktorých je viac ako  D
        15 za mesiac, po neúspešnej liečbe, so znížením
        výkonnosti v priebehu záchvatu,
        b) s ojedinelými záchvatmi, so znížením výkonnosti  C alebo D
        počas záchvatu,
        c) sprevádzaná alebo predchádzaná prechodnými    A alebo C
        fokálnymi neurologickými javmi,
        d) sporadické záchvaty dobre reagujúce na bežnú   A alebo C
        liečbu a bez zníženia výkonnosti počas záchvatu.
------------------------------------------------------------------------------
 G45-G46    Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné
        syndrómy, cievne syndrómy mozgu pri
        cerebrovaskulárnych chorobách
------------------------------------------------------------------------------
        a) tranzitórna ischemická príhoda,          D
        b) opakované tranzitórne ischemické ataky,      D
        c) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych   D
        chorobách, s ťažkým ložiskovým nálezom a
        psychickými zmenami,
        d) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych   D
        chorobách so stredne ťažkým a ľahkým ložiskovým
        nálezom a s psychickými zmenami,
        e) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych   C alebo D
        chorobách so stredne ťažkým a ľahkým ložiskovým
        nálezom a bez psychických zmien,
        f) cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych   C alebo D
        chorobách s ľahkým neurologickým nálezom a bez
        psychických zmien, bez obmedzenia výkonnosti.
------------------------------------------------------------------------------
 G47      Poruchy spánku
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, znižujúce  D
        výkonnosť organizmu,
        b) ľahšie formy, po úspešnej liečbe s psychickými  D
        poruchami,
        c) ľahšie formy bez psychických zmien neznižujúce  A alebo C
        výkonnosť organizmu.
------------------------------------------------------------------------------
 G50-G64    Poruchy nervov, nervových koreňov a spletí.
        Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového
        systému
------------------------------------------------------------------------------
        a) zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy, postupujúce  D
        alebo často recidivujúce; stavy po skončenom
        liečení s trvalými závažnými následkami,
        b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce    C alebo D
        liečeniu alebo často recidivujúce,
        c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých  A alebo C
        orgánov po skončení 
        d) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 G70-G99    Choroby nervovosvalovej platničky a svalu. Mozgové
        ochrnutie a iné paralytické syndrómy. Iné poruchy
        nervového systému 
------------------------------------------------------------------------------
        a) pomalé, liečbe vzdorujúce formy, progredujúce   D
        alebo často recidivujúce; stavy po skončenej
        liečbe s trvalými závažnými následkami,
        b) s ľahkými poruchami funkcie, ale vzdorujúce    C alebo D
        liečbe alebo často recidivujúce,
        c) len s nepatrnými poruchami funkcie postihnutých  A alebo C
        orgánov po skončení liečby alebo zriedka
        recidivujúce,
        d) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 VII.     Choroby oka a jeho adnexov
------------------------------------------------------------------------------
 H00-H48    Choroby oka a jeho adnexov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy,    C alebo D
        trvale poškodzujúce funkciu oka, postupujúca
        katarakta,
        b) ľahké, zdĺhavé formy, čiastočne obmedzujúce    C
        funkciu oka,
        c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie   A alebo C
        oka,
        d) nepostupujúca katarakta.             A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 H49-H51    Poruchy očných svalov a binokulárnych pohybov
------------------------------------------------------------------------------
        a) dvojité videnie pri pohľade vpred,        D
        b) dvojité videnie len pri krajnom pohľade do    C alebo D
        niektorej strany,
        c) škuľavosť aj bez dvojitého videnia.        A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 H52      Poruchy refrakcie a akomodácie
------------------------------------------------------------------------------
        a) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo  D
        +12,0 dpt. obojstranne do 0,25; zraková ostrosť s
        korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno
        oko do 0,50 a druhé oko do 0,10; zraková ostrosť s
        korekciou do -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt. pre jedno
        oko 0,66 - 1,0 a druhé oko 0,16 - 0,25; zraková
        ostrosť s korekciou do -10 dpt. alebo +12,0 dpt.
        pre jedno oko 0,33 - 0,50 a druhé oko 0,16 - 0,25,
        ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno
        a druhé oko presahuje 3,0 dpt; korekcia viac ako
        -10,0 dpt. alebo +12,0 dpt.,             
        b) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo  C alebo D
        +12dpt. pre jedno oko 0,66 - 1,0 a druhé oko 0,16
        - 0,25; zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt.
        alebo +12dpt. pre jedno oko 0,33 - 0,50 a druhé
        oko 0,16 - 0,25; zraková ostrosť s korekciou do
        -10 dpt. alebo +12,0 dpt. obojstranne najmenej
        0,33, ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre
        jedno a druhé oko presahuje 3,0 dpt.,
        c) zraková ostrosť s korekciou do -10,0 dpt. alebo  A
        +12,0 dpt. obojstranne najmenej 0,33.
------------------------------------------------------------------------------
 H53      Poruchy videnia
------------------------------------------------------------------------------
        a) ak je dvojité videnie pri pohľade vpred,     D
        poruchy zorného poľa organického pôvodu
        rozsiahlejšie alebo centrálne, ak má základná
        choroba postupujúci ráz alebo ak nie je
        stabilizovaná, a to aj vtedy, ak sú len na
        jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou,
        väčšie hemianopické skotómy, hemianopsie,
        kvadrantová hemianopsia,
        b) závažné poruchy farebného videnia, nerozoznanie  D
        základných farebných signálov červenej farby,
        zelenej farby, žltej farby a modrej farby,
        c) ak je dvojité videnie len pri pohľade do     C alebo D
        strany,
        d) liečbou ovplyvniteľné formy, len s miernymi    C
        poruchami postihnutých orgánov; koncentrické
        zúženie zorného poľa pri funkčných poruchách,
        nepatrné hemianopické skotómy,
        e) menšie, sektorovité defekty zorného poľa, ak   A alebo C
        nie je zúžené pod 30 stupňov, malé ostrovkovité,
        hlavne periférne skotómy,
        f) ľahšie poruchy farebného videnia, aj ak je    A alebo C
        čiastočne porušené trojfarebné videnie.
------------------------------------------------------------------------------
 H54      Slepota a slabozrakosť
------------------------------------------------------------------------------
        a) obidvoch očí alebo jedného oka pri zrakovej    D
        ostrosti druhého oka pod 0,33 po korekcii,
        b) jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka   C alebo D
        0,33 - 1,0 po korekcii.
------------------------------------------------------------------------------
 H55-H59    Iné choroby oka a očných adnexov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké, zdĺhavé, liečeniu vzdorujúce formy,    C alebo D
        trvale poškodzujúce funkciu oka,
        b) ľahké, zdĺhavé alebo ustálené formy, čiastočne  C alebo D
        obmedzujúce funkciu oka,
        c) ľahké, ustálené formy bez obmedzenia funkcie   A alebo C
        oka.
------------------------------------------------------------------------------
 VIII.     Choroby ucha a hlávkového výbežku
------------------------------------------------------------------------------
 H60-H95    Choroby ucha a hlávkového výbežku
 okrem
 H81-H82 a
 H90-H91
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronický epitympanálny zápal stredného ucha s  D
        píšťalou v labyrinte; stavy po trepanácii
        spánkovej kosti alebo tympanoplastickej operácii
        s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu s
        výtokom, vzdorujúcou konzervatívnej liečbe,
        zápaly stredoušia vzdorujúce liečbe alebo často
        recidivujúce, s výtokom; stredoušné zápaly,
        mezotympanálne a epitympanálne, vzdorujúce
        konzervatívnej liečbe; stavy po trepanácii
        spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej
        operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do
        zvukovodu, adhezívne katary tubotympanálne alebo
        tympanosklerotické, s perforáciou bubienka,
        b) chronické, stredoušné, mezotympanálne a      C alebo D
        epitympanálne zápaly, občas recidivujúce; stavy
        po konzervatívne zhojenom stredoušnom zápale so
        suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou
        perforáciou bubienka; stavy po trepanácii
        spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej
        operácii, s trepanačnou dutinou otvorenou do
        zvukovodu a s kľudnou výstelkou,
        c) stavy po konzervatívne zhojenom mezotympanálnom  A alebo C
        zápale alebo zhojenej tympanoplastickej operácii,
        s neporušeným vonkajším zvukovodom a s atrofickou
        jazvou bubienka, s fyziologickými hodnotami
        audiometrického vyšetrenia v pásme hovorovej reči,
        d) chronický mezotympanálny katar simplexný, bez   A alebo C
        perforácie, s normálnym alebo s takmer normálnym
        celistvým bubienkom, s kalcifikáciami a s pevnou
        jazvou, s fyziologickými hodnotami audiometrického
        vyšetrenia v pásme hovorovej reči,
        e) stavy po antromastoidektómii pri zhojenom     A alebo C
        otoskopickom náleze a audiograme s fyziologickými
        hodnotami,
        f) stavy po konzervatívnej liečbe zhojené bez    A
        následkov.
------------------------------------------------------------------------------
 H81-H82    Poruchy vestibulárnej funkcie. Vertiginózne
        syndrómy pri chorobách zatriedených inde
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy s trvalými poruchami alebo častými  D
        záchvatmi po neúspešnej liečbe,
        b) ľahké formy s občasnými záchvatmi,        A alebo C
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 H90-H91    Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu.
        Strata sluchu iného typu
------------------------------------------------------------------------------
        Prevodové poruchy:
        a) hluchota jedného ucha, pri nedočujnosti druhého  C alebo D
        ucha, pre šepot aspoň na dva metre,
        b) zníženie ostrosti sluchu jedného ucha pre šepot  C
        aspoň na tri metre a druhého na 0,5 metra,
        c) zníženie sluchovej ostrosti na lepšom uchu šesť  A
        metrov pre šepot, na horšom najmenej štyri metre.
------------------------------------------------------------------------------
        Vnútroušná strata sluchu:
------------------------------------------------------------------------------
        d) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo    C alebo D
        vzdušnom vedení väčšie ako 30 dB na frekvencii
        2 000 Hz obojstranne,
        e) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo    C
        vzdušnom vedení od 20 do 30 dB na frekvencii
        2 000 Hz jednostranne i obojstranne,
        f) audiometrickým vyšetrením zistené straty vo    A
        vzdušnom vedení do 20 dB na frekvencii 2 000 Hz
        jednostranne i obojstranne.
------------------------------------------------------------------------------
 IX.      Choroby obehovej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
 I00-I02    Akútna reumatická horúčka
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkými trvalými funkčnými zmenami    D
        obehového ústrojenstva alebo centrálnej nervovej
        sústavy,
        b) ústavne dokázaná, opakovaný atak reumatickej   C alebo D
        horúčky do piatich rokov od posledného ataku;
        stavy do troch rokov po prvom ataku reumatickej
        horúčky,
        c) stavy po ústavne dokázanom prvom ataku      A alebo C
        reumatickej horúčky alebo choroby prekonanej
        pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po
        opakovanom ataku reumatickej horúčky viac ako
        päť rokov od posledného ataku, ak nie sú
        zistiteľné žiadne chorobné následky alebo len
        nezávažné funkčné poruchy centrálnej nervovej
        sústavy bez postihnutia srdca,
        d) stavy po prvom ataku prekonanom pred desiatimi  A alebo C
        rokmi, vyliečené bez následkov, bez postihnutia
        srdca, po odstránení fokusov.
------------------------------------------------------------------------------
 I05-I09    Chronické reumatické choroby srdca
------------------------------------------------------------------------------
        a) dekompenzované reumatické chlopňové chyby;    D
        stavy po operácii srdca
        a veľkých ciev, aj dobre kompenzované,
        b) reumatické chlopňové chyby, aj kompenzované,   C alebo D
        c) stavy po reumatickom zápale srdcového svalu    A alebo C
        alebo perikardu, ústavne dokázané pred viac ako
        tromi rokmi, bez známok poruchy srdcového svalu,
        bez systolickej dysfunkcie ľavej komory, bez
        poruchy srdcovej činnosti, bez hemodynamicky
        závažných dysrytmií.
------------------------------------------------------------------------------
 I10-I15    Hypertenzné choroby
------------------------------------------------------------------------------
        Esenciálna hypertenzia
        a) štádium III,                   C alebo D
        b) štádium II,                    C alebo D
        c) štádium I.                    A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 I20-I28    Ischemické choroby srdca. Cor pulmonale a choroby
        pľúcneho obehu
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so závažnými poruchami rytmu, príznaky   D
        obehového zlyhávania, opakovaný infarkt myokardu;
        stav po transmurálnom infarkte myokardu
        postihujúcom viac ako jednu srdcovú stenu;
        nestabilná forma anginy pectoris NYHA III - IV,
        b) stav po infarkte myokardu alebo iných akútnych  C alebo D
        alebo subakútnych formách ischemickej choroby
        srdca; stabilná forma anginy pectoris NYHA
        I - II; stav po opakovanom infarkte myokardu s
        dobrou systolickou funkciou ľavej komory; stav po
        infarkte myokardu postihujúcom viac ako jednu
        stenu, s dobrou systolickou funkciou ľavej komory,
        c) ostatné formy ischemickej choroby srdca s     A alebo C
        dobrou výkonnosťou obehovej sústavy, stav po
        netransmurálnom infarkte myokardu.
------------------------------------------------------------------------------
 I30-I52    Iné choroby srdca
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronické, liečbou neovplyvniteľné stavy alebo  D
        stavy so sklonom k častým prejavom dekompenzácie,
        so známkami poruchy činnosti obehovej sústavy,
        kardiomyopatie NYHA III - IV,
        b) stavy po liečbe, s ľahkým poškodením alebo bez  C
        známok poškodenia funkcie obehovej sústavy do
        dvoch rokov po skončení liečby, kardiomyopatie
        NYHA I - II; prolaps mitrálnej chlopne s
        klinickými znakmi poruchy obehu,
        c) stavy po skončení liečby najskôr po dvoch     A alebo C
        rokoch, bez známok poškodenia obehovej sústavy,
        d) prolaps mitrálnej chlopne, hemodynamicky     A
        nevýznamný, benígne poruchy rytmu vždy po
        kardiologickom vyšetrení.
------------------------------------------------------------------------------
 I60-I69    Cievne choroby mozgu
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy po skončení liečby so zjavnými poruchami  D
        duševnej alebo telesnej funkcie,
        b) stavy len s nezávažnými poruchami funkcie     C
        centrálnej nervovej sústavy alebo bez poruchy
        funkcie.
------------------------------------------------------------------------------
 I70-I79    Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so známkami závažnejšej poruchy funkcie   D
        orgánov,
        b) stavy s miernymi známkami poruchy funkcie, bez  C
        trofických zmien,
        c) stavy bez známok poruchy funkcie.         A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 I80-I89    Choroby žíl, lymfatických ciev a uzlín
 okrem     nezatriedených inde
 I83-I84
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy so známkami väčšej poruchy funkcie     D
        orgánov,
        b) stavy liečbou ovplyvniteľné, len s ľahkou     C
        poruchou funkcie orgánov,
        c) dobre zhojené stavy bez trvalých porúch      A
        funkcie.
------------------------------------------------------------------------------
 I83      Kŕčové žily - varixy dolných končatín
------------------------------------------------------------------------------
        a) rozsiahle stavy s ťažkými prejavmi žilnej     D
        nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky
        na dolných končatinách po neúspešnej liečbe,
        b) stavy s ľahšími známkami žilnej          C alebo D
        nedostatočnosti, s miernymi poruchami
        trofiky dolných končatín po liečbe,
        c) rozsiahle, aj drobné žilky, bez známok      A alebo C
        nedostatočnosti, bez porúch trofiky
        a bez ťažkostí po fyzickom zaťažení, stavy po
        úspešnej operácii kŕčových žíl
        dolných končatín, bez známok nedostatočnosti aj po
        fyzickej záťaži.
------------------------------------------------------------------------------
 I84      Hemoroidy
------------------------------------------------------------------------------
        a) s poruchou trofiky, tvorbou vredov, častým    C alebo D
        ťažkým krvácaním po neúspešnej liečbe,
        b) nerozsiahle, nezápalové formy, bez porúch     A alebo C
        trofiky, nekrvácajúce,
        c) stavy po úspešnej operačnej alebo         A
        konzervatívnej liečbe.
------------------------------------------------------------------------------
 I85-I86    Kŕčové žily pažeráka - ezofageálne varixy.
        Kŕčové žily v iných lokalizáciách
------------------------------------------------------------------------------
        a) výrazné kŕčové povrazce semenovodu sťažujúce   D
        chôdzu; kŕčové žily pažeráka s krvácaním aj
        bez krvácania,
        b) väčšie kŕčové povrazce semenovodu nespôsobujúce  A alebo C
        ťažkosti,
        c) kŕčové žily ostatných miest,           A alebo C
        d) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl      A alebo C
        ostatných miest,
        e) stavy po úspešnej operácii kŕčových žíl      A alebo C
        semenovodu.
------------------------------------------------------------------------------
 I95-I99    Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie     D
        liečbou neovplyvniteľné,
        b) stavy s ľahkou alebo občasnou poruchou funkcie,  A alebo C
        c) stavy ľahkého charakteru bez poruchy funkcie.   A
------------------------------------------------------------------------------
 X.      Choroby dýchacej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
 J00-J22    Akútne infekcie horných dýchacích ciest, chrípka a
        zápal pľúc a iné akútne infekcie dolných dýchacích
        ciest
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 J31-J39    Iné choroby horných dýchacích ciest
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronický zápal hrtana s trvalým chrapotom a   D
        nezrozumiteľnou rečou; chronická atrofická
        nádcha, ozéna s trvalou tvorbou zapáchajúcich
        krúst alebo hnisavé formy často recidivujúce;
        stavy po neúspešnom operačnom výkone na
        vedľajších nosových dutinách, chronická
        hypertrofická nádcha s trvalou poruchou
        priechodnosti nosa; stavy po neúspešnej liečbe;
        chronická atrofická nádcha bez tvorby
        zapáchajúcich krúst,
        b) vybočenie nosovej priehradky, nosové polypy,   C alebo D
        spôsobujúce značné zníženie priechodnosti nosa,
        chronický zápal hrtana ľahšieho stupňa s
        chrapotom a zrozumiteľnou rečou,
        c) stavy po úspešnom radikálnom výkone na      A alebo C
        vedľajších nosových dutinách, dobre zhojenom,
        d) chronická jednoduchá nádcha, bez trvalej     A
        poruchy priechodnosti nosa; ostatné ľahké stavy
        liečbou ovplyvniteľné; jednostranná porucha
        priechodnosti nosa neobmedzujúca dýchanie.
------------------------------------------------------------------------------
 J30      Vazomotorická a alergická nádcha
------------------------------------------------------------------------------
        a) formy často recidivujúce, alergologicky      C alebo D
        dokázané, po neúspešnej alergologickej liečbe,
        s recidivujúcimi zápalovými zmenami na dolných
        dýchacích cestách, či s funkčným postihnutím alebo
        bez funkčného postihnutia dolných dýchacích
        ciest, s poruchou priechodnosti nosa,
        b) formy dobre reagujúce na alergologickú liečbu,  A alebo C
        s občasnými klinickými prejavmi, bez postihnutia
        dolných dýchacích ciest a bez poruchy
        priechodnosti nosa,
        c) formy po úspešnom alergologickom liečení     A
        najmenej dva roky po vyradení z evidencie
        alergologickej poradne.
------------------------------------------------------------------------------
 J40-J47    Chronické choroby dolných dýchacích ciest
 okrem
 J45-J46
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy s častými exacerbáciami, so      D
        známkami obštrukcie dýchacích ciest alebo
        pľúcneho emfyzému, alebo iných funkčných zmien,
        alebo s druhotným postihnutím srdca,
        b) ľahšie formy často exacerbujúce, s        C alebo D
        hlienohnisavou expektoráciou, so známkami ľahkej
        alebo prechodnej obštrukcie dýchacích ciest,
        c) ľahké formy s hlienovitou expektoráciou,     A alebo C
        zriedka excerbujúce, bez známok obštrukcie
        dýchacích ciest.
------------------------------------------------------------------------------
 J45-J46    Astma a astmatický stav
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy s častými záchvatmi, s dokázanou   D
        alergiou, liečbou málo ovplyvniteľné, so známkami
        druhotného postihnutia kardiorespiračného
        ústrojenstva,
        b) stredne ťažké formy so zriedkavými záchvatmi   C alebo D
        alebo s pridruženým ochorením priedušiek, alebo
        s dokázanými známkami ľahšej obštrukcie,
        c) ľahšie formy vyše dvoch rokov bez klinických   A alebo C
        prejavov a bez známok obštrukcie.
------------------------------------------------------------------------------
 J47      Rozšírenie priedušiek (bronchiektázie)
------------------------------------------------------------------------------
        a) rozsiahle, s bohatou sekréciou alebo s      D
        podstatne obmedzenou funkciou dýchacieho
        ústrojenstva,
        b) malého rozsahu, s nepatrnou sekréciou, s mierne  C alebo D
        obmedzenou funkciou dýchacieho ústrojenstva;
        stavy po úspešnej resekcii pľúc pre
        bronchiektázie, bez väčšieho obmedzenia funkcie
        dýchacieho ústrojenstva.
------------------------------------------------------------------------------
 J60-J70    Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
------------------------------------------------------------------------------
        a) závažné formy jemne uzlíčkovité až uzlové na   D
        rádiograme, s podstatne zníženou funkciou
        kardiorespiračného ústrojenstva,
        b) ľahké formy s retikulárnou kresbou na       A alebo C
        rádiograme, bez význačnejšieho obmedzenia funkcie
        kardiorespiračného ústrojenstva,
        c) drobné pohrudničné zrasty bez ťažkostí zistené  A
        len na rádiograme, neznižujúce funkciu
        ústrojenstva.
------------------------------------------------------------------------------
 J80-J99    Iné choroby dýchacej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné alebo     D
        zhojené, s trvalými vážnymi poruchami funkcie
        kardiorespiračného ústrojenstva, rozsiahle
        zrasty pohrudnice,
        b) ľahké formy a stavy len s miernymi poruchami   C alebo D
        kardiorespiračného ústrojenstva, ohraničené
        zrasty pohrudnice,
        c) stavy po dobre zhojených ochoreniach, s dobrou  A
        funkčnou výkonnosťou kardiorespiračného
        ústrojenstva pri zaťažení, drobné zrasty
        pohrudnice nespôsobujúce žiadne ťažkosti.
------------------------------------------------------------------------------
 XI.      Choroby tráviacej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
 K00-K14    Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
------------------------------------------------------------------------------
        a) úplná strata zubov nenahraditeľná protézou;    D
        anomália znemožňujúca normálne rozomieľanie
        potravy pri porušenej reči a zlej výžive,
        neoperovateľné chronické slinné píšťaly s bohatou
        sekréciou,
        b) ľahšia anomália po skončení liečby, väčšia    C alebo D
        strata zubov nenahraditeľná protézou, pri
        dostatočnej výžive vysoká kazovosť zubov, zdĺhavé
        slinné píšťaly s miernou sekréciou,
        c) ľahšia anomália po skončení liečby, protézou   A alebo C
        nahraditeľná strata zubov; ostatné stavy po
        skončení liečby bez poruchy funkcie alebo len s
        ľahkou poruchou funkcie.
------------------------------------------------------------------------------
 K20-K31    Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
 okrem
 K25-K28
------------------------------------------------------------------------------
        a) s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka     D
        organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu,
        veľké poruchy funkcie tráviacej sústavy po
        neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave,
        b) stavy s ľahko obmedzenou priechodnosťou      A alebo C
        pažeráka, po skončení liečby, pri dostatočnej
        výžive a pri dobrom celkovom stave; ostatné
        funkčne nezávažné stavy,
        c) stavy vyliečené bez následkov.          A
------------------------------------------------------------------------------
 K25-K28    Žalúdkový a dvanástnikový vred, peptický vred
        nešpecifikovanej lokalizácie a gastrojejunálny
        vred
------------------------------------------------------------------------------
        a) operované formy pri stálych funkčných       C alebo D
        poruchách, opakované recidívy v posledných troch
        rokoch, konzervatívne liečené aj operované formy,
        zhojené s výraznou deformáciou, opakované
        dyspeptické ťažkosti s poruchou výživy,
        b) akútna forma - primoulcerácia,          C
        c) anatomicky a funkčne dobre zhojené formy, kde   A alebo C
        neprišlo najmenej v posledných troch rokoch k
        recidíve vredu.
------------------------------------------------------------------------------
 K35-K38    Choroby červovitého prívesku
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 K40-K67    Prietrže brušnej dutiny. Neinfekčný zápal tenkého
        a hrubého čreva. Iné choroby čriev a pobrušnice
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronické stavy liečbou neovplyvniteľné;     C alebo D
        rozsiahle prietrže recidivujúce aj po operáciách
        alebo neoperovateľné,
        b) ľahké stavy len s občasnými poruchami funkcie;  A alebo C
        brušné prietrže menšieho rozsahu, bez funkčných
        porúch, operačne odstrániteľné,
        c) stavy bez porúch funkcie; rozšírené slabinové   A
        kanály, mäkká slabina, jazvy po úspešných
        operáciách slabinových a brušných prietrží.
------------------------------------------------------------------------------
 K70-K77    Choroby pečene
------------------------------------------------------------------------------
        a) chronická progredujúca forma s laboratórnymi   D
        alebo morfologickými známkami výraznej aktivity
        zápalu - chronická agresívna hepatitída; rýchle
        progredujúca forma s laboratórnymi známkami
        výraznej aktivity zápalu alebo s výraznejšími
        známkami portálnej hypertenzie,
        b) chronická porucha funkcie pečeňového parenchýmu  C alebo D
        s morfologickým defektom,
        c) pomaly progredujúca forma s miernymi       C alebo D
        laboratórnymi známkami aktivity zápalu alebo s
        ľahkými známkami portálnej hypertenzie,
        d) stacionárna forma s ľahkými laboratórnymi alebo  C
        morfologickými známkami aktivity zápalu; chronická
        perzistujúca hepatitída s poruchou funkcie 
        pečeňového parenchýmu, bez morfologického defektu
        alebo bez poruchy funkcie pečeňového parenchýmu,
        ale s väčším morfologickým defektom,
        e) stacionárne stavy bez morfologických alebo    A alebo C
        laboratórnych známok aktivity zápalu počas
        dvojročnej dispenzarizácie,
        f) ostatné ľahké a nezávažné poruchy pri       A
        negatívnom funkčnom alebo morfologickom náleze;
        následné stavy po infekčnom zápale pečene a
        infekčnej mononukleóze.
------------------------------------------------------------------------------
 K80-K93    Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej
        žľazy a iné choroby tráviacej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké stavy, progredujúce stavy, s trvalou    C alebo D
        poruchou funkcie postihnutých orgánov,
        b) bez väčšej poruchy funkcie postihnutých orgánov  A alebo C
        po neúspešnej liečbe,
        stavy vyžadujúce dlhodobé režimové opatrenia,
        c) stavy bez poruchy funkcie alebo po úspešnej    A
        operácii.
------------------------------------------------------------------------------
 XII.     Choroby kože a podkožného tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
 L00-L08    Infekcia kože a podkožného tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy po skončenom liečení s rozsiahlymi     C alebo D
        ťažkými zmenami kože, so závažnou poruchou
        funkcie postihnutých častí tela, pri zlom
        celkovom stave, ťažké formy vzdorujúce liečeniu,
        často recidivujúce, zvlášť postihujúce
        exponované miesta,
        b) stavy po skončení liečby s menšími zmenami    A
        kože, mimo exponovaných miest.
------------------------------------------------------------------------------
 L10-L59    Iné ochorenia kože a podkožného tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe  D
        vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,
        b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo    C alebo D
        často recidivujúce formy, lokalizované na
        exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchy
        funkcie postihnutých častí tela,
        c) nerozsiahle, zriedka recidivujúce formy, bez   C
        porúch trofiky, len s miernou poruchou funkcie
        postihnutých častí tela, ak nie sú na
        exponovaných miestach; nezávažné, pomalé alebo
        recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,
        d) nerozsiahle formy, ak nie sú na exponovaných   A alebo C
        miestach a ak neporušujú funkciu postihnutých
        častí tela ani trofiku kože.
------------------------------------------------------------------------------
 L60-L75    Choroby kožných adnexov
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s rozsiahlymi, ťažkými zmenami kože, so   D
        závažnou poruchou funkcie postihnutých častí
        tela, pri zlom celkovom stave,
        b) ťažké formy vzdorujúce liečbe, často       C alebo D
        recidivujúce, zvlášť postihujúce exponované miesta
        alebo vzbudzujúce odpor,
        c) stavy po skončení liečby, s menšími zmenami    A
        kože, bez poruchy funkcie postihnutých častí tela.
------------------------------------------------------------------------------
 L80-L99    Iné choroby kože a podkožného tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) rozsiahle alebo svojou podstatou ťažké a liečbe  D
        vzdorujúce alebo často recidivujúce formy,
        b) aj nerozsiahle, ale liečbe vzdorujúce alebo    C alebo D
        často recidivujúce formy, lokalizované na
        exponovaných miestach alebo vyvolávajúce poruchu
        funkcie postihnutých častí tela; ohraničené formy
        lupus erythematosus,
        c) nerozsiahle, len zriedka recidivujúce formy    C
        okrem lupus erythematosus, ak sú bez porúch
        trofiky, len s miernou poruchou funkcie
        postihnutých častí tela, ak nie sú na
        exponovaných miestach; nezávažné, pomalé alebo
        recidivujúce ochorenia na exponovaných miestach,
        d) nerozsiahle ochorenia, ak nie sú na        A alebo C
        exponovaných miestach a neporušujú funkciu
        postihnutých častí tela ani trofiku kože.
------------------------------------------------------------------------------
 XIII.     Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového
        tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
 M00-M25    Infekčné artropatie, zápalové polyartropatie a
        artrózy. Iné poruchy kĺbov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,       D
        b) formy s pomalou progresiou a dostatočnou     C alebo D
        funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela,
        po neúspešnej liečbe; trvalá deformácia končatín
        obmedzujúca ich funkčnosť,
        c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s miernym   C
        obmedzením funkcie,
        d) stavy po úspešných operáciách alebo liečbe, pri  A alebo C
        dobrej funkčnej výkonnosti postihnutých častí
        tela, nepatrné deformity kostry bez funkčných
        zmien.
------------------------------------------------------------------------------
 M30-M36    Systémové ochorenia spojivového tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,       D
        b) ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii   C alebo D
        a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých
        častí tela, po neúspechu liečby,
        c) ľahšie formy, po úspešnej liečbe v remisii.    C
------------------------------------------------------------------------------
 M40-M43    Deformujúce dorzopatie
 okrem M-42
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké zakrivenie, ktoré značne obmedzuje     D
        pohyblivosť chrbtice alebo
        spôsobuje závažné poruchy vnútorných orgánov,
        b) ľahšie, trvalé zakrivenie, ktoré obmedzuje    C alebo D
        pohyblivosť chrbtice alebo spôsobuje ľahšie
        nervové poruchy alebo poruchy vnútorných
        orgánov.
------------------------------------------------------------------------------
 M45-M79    Spondylopatie a iné dorzopatie. Ochorenia svalov.
        Choroby synoviálnej membrány a šliach. Iné choroby
        mäkkého tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,       D
        b) ľahšie, nevýrazné formy, pri pomalej progresii  C
        a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých
        častí tela, pri neúspešnej liečbe,
        c) ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné; stavy po   A alebo C
        úspešných operáciách a liečbe.
------------------------------------------------------------------------------
 M80-M99 a   Poruchy hustoty a štruktúry kostí. Iné osteopatie.
 M42      Chondropatie. Iné poruchy svalovej a kostrovej
        sústavy a spojivového tkaniva
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s      D
        poruchami funkcie,
        b) zdĺhavé formy často recidivujúce aj po      C alebo D
        operačnej liečbe; ľahké formy zápalu kostnej
        drene; morbus Scheuermann s postihnutím stavcov
        - klinové stavce, gibbus, Schmorlove uzly;
        morbus Perthes s deformovanou hlavicou,
        s atrofickými zmenami acetabula a hlavice,
        c) zdĺhavé formy občas recidivujúce, s menšou    A alebo C
        poruchou funkcie postihnutých orgánov, po
        operačnej liečbe s dobrou funkciou; zápal
        kostnej drene prekonaný v detstve, zhojený bez
        následkov a posledných päť rokov bez recidívy;
        morbus Scheuermann s postihnutím ojedinelých
        stavcov, so znížením tela stavca, bez výrazných
        osteochondrotických zmien chrbtice a bez gibbu;
        morbus Perthes liečený v detstve, bez
        atrofických zmien, len s miernym obmedzením
        funkcie; morbus Osgood - Schlatter pri výraznom
        rádiologickom a klinickom náleze,
        d) ľahké formy len zriedka recidivujúce, s miernou  A alebo C
        poruchou alebo bez
        poruchy funkcie postihnutých orgánov,
        e) formy s nepatrným postihnutím skeletu, bez    A
        funkčných porúch.
------------------------------------------------------------------------------
 XIV.     Choroby močovej a pohlavnej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
 N00-N19    Glomerulárne choroby. Tubulointersticiálne choroby
        obličiek. Zlyhanie obličiek
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy s poruchami funkcie obličiek a    C alebo D
        stavy s patologickým obsahom v moči,
        b) stavy po zápalovom ochorení obličiek pri ich   A alebo C
        normálnej funkcii do troch rokov od skončenia
        liečby,              
        c) klinicky zhojené ochorenia s trvale negatívnym  A alebo C
        nálezom v moči, pri dobrom celkovom stave,
        najskôr po troch rokoch od skončenia liečby,
------------------------------------------------------------------------------
 N20-N23    Urolitiáza
------------------------------------------------------------------------------
        a) s častými záchvatmi a závažnými poruchami     D
        funkcie po neúspešnej liečbe; operačné
        odstránenie obličky pre už uvedené ochorenie,
        b) so zriedkavými záchvatmi a s miernou poruchou   C
        funkcie močového ústrojenstva po odstránení
        kamienka z obličky,
        c) pri ojedinelých záchvatoch, ak nie je porušená  A alebo C
        funkcia močového ústrojenstva; po odstránení
        kamienka z močovodu s ojedinelými záchvatmi,
        d) stavy po odstránení kamienka z močovodu, bez   A
        poruchy funkcie.
------------------------------------------------------------------------------
 N25-N29    Iné choroby obličiek a močovodov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy pri poruchách funkcie a pri celkove  D
        zlom stave po neúspešnej liečbe; operačné
        odstránenie obličky,
        b) ľahké formy do troch rokov po skončení liečby,  C alebo D
        s poruchou funkcie pri celkove dobrom stave,
        c) klinicky vyhojené formy bez poruchy funkcie pri  A alebo C
        celkove dobrom stave, najskôr tri roky po
        prekonanom ochorení.
------------------------------------------------------------------------------
 N30-N39    Iné choroby močovej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké formy liečbou neovplyvniteľné,       D
        b) často recidivujúce alebo chronické fokálne    C alebo D
        cystitídy,
        c) stavy len s občasnými ľahkými poruchami funkcie  A alebo C
        pri celkove dobrom stave,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
 N40-N51    Choroby mužských pohlavných orgánov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké stavy, liečbe vzdorujúce stavy, sťažujúce  D
        chôdzu, spojené s ťažkosťami pri močení; hydrokély
        veľkých rozmerov, neoperované alebo neoperovateľné
        formy,
        b) chronické stavy s občasnými ťažkosťami a menej  C alebo D
        závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov,
        c) ostatné formy a následné stavy.          A alebo C
------------------------------------------------------------------------------
 N60-N99    Choroby prsníkov. Zápalové choroby ženských
        panvových orgánov. Nezápalové choroby ženských
        pohlavných ústrojov. Iné choroby močovopohlavných
        ústrojov
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké recidivujúce formy s poruchami funkcie   C alebo D
        alebo s rozsiahlym palpačným nálezom,
        b) ľahké nerecidivujúce formy len s miernymi     A alebo C
        poruchami funkcie,
        c) ľahké formy bez funkčných porúch postihnutých   A
        orgánov.
------------------------------------------------------------------------------
 XV.      Ťarchavosť, pôrod a popôrodie
------------------------------------------------------------------------------
 O00-O99    Komplikácie v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí
 okrem
 O95-O97
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 XVI.     Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
------------------------------------------------------------------------------
 P00-P96    Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 XVII.     Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
------------------------------------------------------------------------------
 Q00-Q99    Vrodené chyby
 okrem
 Q50-Q64
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii, so    D
        závažnými poruchami funkcie; stavy po operácii
        vrodených vývojových chýb srdca a veľkých ciev,
        aj s dobrou funkciou,
        b) menej závažné chyby alebo stavy po ich operácii  C alebo D
        s poruchami funkcie;
        vrodené vývojové chyby srdca a veľkých ciev a pri
        dobrej funkcii obehového ústrojenstva,
        c) nezávažné chyby alebo stavy po ich operácii bez  A alebo C
        porúch funkcie a pri dobrom celkovom stave,
        d) rázštep podnebia a pery chirurgicky upravené   A alebo C
        bez výraznej deformácie a poruchy reči,
        e) vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu vyliečené v   A
        detstve bez následkov; rázštep podnebia a pery
        bez výraznej deformácie a poruchy reči.
------------------------------------------------------------------------------
 Q50-Q64    Vrodené chyby genitálnych orgánov
        Vrodené chyby močovej sústavy
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so    D
        závažnými poruchami funkcie; vrodená agenéza
        obličiek; iné vývojové chyby močových ciest,
        ktoré spôsobujú neschopnosť zachovávať telesnú
        čistotu; vyústenie močovej rúry v zadnej
        polovici penisu alebo na hrádzi; rázštep
        močového mechúra, menej závažné chyby alebo
        stavy po ich operácii s poruchami funkcie;
        vývojová anomália obličiek so známkami
        rozšírenia dutého systému a znížením funkcie
        obličky,
        b) vývojová anomália obličiek bez rozšírenia     C
        dutého systému pri normálnej funkcii obličky,
        bez opakovaných infektov,
        c) nezávažné chyby a stavy po ich operácii bez    A
        poruchy funkcie a pri celkove dobrom stave;
        jednostranne alebo obojstranne retinované testis
        v brušnej dutine alebo v slabinovom kanáli aj s
        prietržou, ak nespôsobuje ťažkosti pri chôdzi,
        d) vyústenie močovej rúry blízko žaluďa, nezávažné  A
        chyby a stavy, zhojené bez následkov, stav po
        operačnom riešení retencie testis.
------------------------------------------------------------------------------
 XVIII.    Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne
        klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde
------------------------------------------------------------------------------
 R00-R99    Príznaky
 okrem
 R70-R82
------------------------------------------------------------------------------
        a) závažné, liečbou neovplyvniteľné formy spojené  D
        s ťažkou poruchou funkcie organizmu,         
        b) menej závažné, liečbou ovplyvniteľné formy len  C
        s ľahšou poruchou funkcie organizmu,
        c) nezávažné, liečbou ovplyvniteľné formy len s   A alebo C
        malou poruchou alebo bez poruchy funkcie organizmu,
        d) nezávažné stavy bez poruchy funkcie organizmu.  A
------------------------------------------------------------------------------
 R70-R79    Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy
------------------------------------------------------------------------------
        a) patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu  C alebo D
        po dvoch rokoch od zistenia nálezu; opakovane
        zistené patologické nálezy vyžadujúce časté
        odborné kontroly a zdravotné opatrenia,
        b) ojedinelý patologický nález bez známok      A alebo C
        poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo
        stacionárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo
        s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovo
        dobrom stave,
        c) stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri     A
        celkovo dobrom stave.
------------------------------------------------------------------------------
 R80-R82    Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy
------------------------------------------------------------------------------
        a) proteinúria bez preukázanej poruchy funkcie    A alebo C
        obličiek, ktorá však vyžaduje časté odborné
        kontroly,
        b) ojedinelý nález bielkoviny v moči bez známok   A alebo C
        poškodenia obličiek vždy po ústavnom vyšetrení,
        c) hematúria,                    C
        d) glykozúria; iný patologický obsah v moči.     C
------------------------------------------------------------------------------
 XIX.     Poranenia, otravy a niektoré iné následky
        vonkajších príčin
------------------------------------------------------------------------------
 S00-S19    Poranenia hlavy a poranenia krku
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi  D
        poruchami centrálnej nervovej sústavy alebo
        hybnosti chrbtice; trvalé zohavenie; traumatická
        enukleácia oboch očí alebo jedného oka pri
        zrakovej ostrosti pod 0,33 po korekcii,
        b) stavy po dobre zhojených zlomeninách s trvale   C alebo D
        obmedzenou hybnosťou chrbtice, s miernymi
        poruchami centrálneho nervového systému, bez
        nápadnejšieho zohavenia; enukleácia jedného oka
        pri zrakovej ostrosti
        druhého oka 0,33 - 1,0 po korekcii,
        c) stavy po dobre zhojených zlomeninách s      C
        nezávažnými poruchami centrálneho nervového
        systému alebo ľahko obmedzujúce pohyblivosť,
        poúrazové defekty lebečnej kosti bez nápadnejšieho
        zohavenia,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
        Vykĺbenie čeľuste
------------------------------------------------------------------------------
        a) ťažké recidivujúce formy a stavy so sťaženým   D
        prijímaním potravy,
        b) ľahké, zriedka recidivujúce formy, ale zle    C alebo D
        reponovateľné,
        c) stavy s ojedinelými recidívami ľahko       A alebo C
        reponovateľné,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
 S20-S39    Poranenia hrudníka, poranenia brucha, drieku,
        driekovej chrbtice a panvy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkým, trvalým obmedzením pohybu, so   D
        závažnými poruchami vnútorných orgánov,
        b) stavy so zreteľným obmedzením pohybu a s     C alebo D
        nezávažnými poruchami vnútorných orgánov; stavy
        s ťažkou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie,
        c) stavy po dobrom zhojení s ľahkým obmedzením    A alebo C
        funkcie,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
 S40-S69    Poranenia pleca a ramena. Poranenia lakťa a
        predlaktia. Poranenia zápästia a ruky
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré      C alebo D
        spôsobujú úplnú alebo skoro úplnú nepoužiteľnosť
        zranenej končatiny,
        b) stavy spôsobujúce obmedzenie funkčnej       C alebo D
        schopnosti končatiny,
        c) stavy po správnom zhojení len s miernou      C alebo D
        poruchou funkcie zranenej končatiny,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
        Otvorená rana prstov ruky
------------------------------------------------------------------------------
        Stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím,
        skrivením alebo stuhnutím, alebo inou deformáciou
------------------------------------------------------------------------------
        a) palca a ukazováka pravej alebo ľavej ruky alebo  D
        troch prstov a viacerých prstov jednej ruky alebo
        štyroch prstov a viacerých prstov na oboch rukách,
        b) dvoch prstov na jednej ruke okrem palca a     C alebo D
        ukazováka pravej ruky, u ľaváka ľavej ruky, ak nie
        je výkonnosť a úchopová schopnosť ruky podstatne
        znížená,
        c) nechtových článkov palca alebo ukazováka jednej  A alebo C
        ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak
        je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť
        ruky nie je znížená,
        d) nechtových článkov jedného prsta alebo dvoch   A
        prstov okrem palca, bez obmedzenia hybnosti ruky.
------------------------------------------------------------------------------
        Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia palca
        ruky
------------------------------------------------------------------------------
        a) strata palcov oboch rúk, strata palca a dvoch   D
        prstov alebo viacerých prstov jednej ruky,
        b) strata palca jednej ruky, strata palca a     C alebo D
        jedného ďalšieho prsta tejto ruky, ak nie je
        podstatne znížená výkonnosť,
        c) strata nechtového článku palca alebo nechtového  A alebo C
        článku palca a nechtového článku ukazováka jednej
        ruky, ak neznižuje výkon ruky.
------------------------------------------------------------------------------
        Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia iných
        prstov
------------------------------------------------------------------------------
        a) strata troch alebo viacerých prstov jednej ruky  D
        alebo štyroch prstov oboch rúk spolu okrem palca,
        b) strata dvoch prstov jednej ruky, strata jedného  C alebo D
        prsta na jednej ruke alebo obidvoch rukách okrem
        palca, strata nechtových článkov na viac ako dvoch
        prstoch jednej ruky aj s prípadnou stratou nechtov
        nechtového článku jedného prsta či viacerých
        prstov druhej ruky okrem palca, ak výkonnosť ruky
        nie je podstatne znížená,
        c) strata nechtového článku jedného prsta alebo   A alebo C
        dvoch prstov okrem palca so zníženou výkonnosťou
        alebo bez zníženej výkonnosti ruky.
------------------------------------------------------------------------------
        Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia ramena
        alebo ruky
------------------------------------------------------------------------------
        Obojstranná alebo jednostranná.           D
------------------------------------------------------------------------------
 S70-S99    Poranenie bedra a stehna. Poranenie kolena a
        predkolenia. Poranenia členkového kĺbu a nohy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkou poruchou funkcie, ktoré      D
        spôsobujú nepoužiteľnosť zranenej končatiny,
        závažné habituálne luxácie, pakĺby a pod.,
        b) stavy zhojené so závažnejšou poruchou funkcie   C alebo D
        končatiny,
        c) stavy zhojené len s miernou poruchou funkcie   A alebo C
        končatiny,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
        Otvorená rana prstov nohy
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s trvalou stuhnutosťou, skrivením,     D
        preložením alebo zrastom jednotlivých prstov
        alebo niekoľkých prstov, ak prekážajú pri chôdzi
        a stoji alebo sťažuje chôdzu a státie,
        b) ako v písmene a), ak neprekáža pri dlhšom     A alebo C
        pochode a pri dlhšom stoji,
        c) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
        Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia prsta
        nohy alebo prstov nohy
------------------------------------------------------------------------------
        a) strata dvoch a viacerých prstov na jednej nohe  D
        alebo na oboch nohách spolu,
        b) strata jedného prsta na jednej nohe alebo na   A alebo C
        oboch nohách spolu, strata nechtového článku
        niekoľkých prstov jednej nohy alebo oboch nôh
        spolu, strata nechtového článku palca jednej nohy
        alebo oboch nôh spolu,
        c) strata nechtového článku na jednom prste alebo  A
        na dvoch prstoch okrem palca jednej nohy alebo
        oboch nôh spolu.
------------------------------------------------------------------------------
        Úplná alebo čiastočná traumatická amputácia     D
        chodidla alebo dolnej končatiny nad členkom
------------------------------------------------------------------------------
 T00-T14    Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela.
        Poranenia neurčenej časti trupu, končatiny alebo
        časti tela
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkým obmedzením pohybov a s trvalými  D
        závažnými poruchami vnútorných orgánov,
        b) stavy so zreteľným obmedzením pohybov a s     C alebo D
        nezávažnými poruchami vnútorných orgánov,
        c) stavy po správnom zhojení s ľahkým obmedzením   A alebo C
        funkcie, stavy zhojené bez následkov.
------------------------------------------------------------------------------
 T15-T19    Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným
        otvorom
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 T20-T35    Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta
        postihnutia. Popáleniny a poleptania ohraničené na
        oko a vnútorné orgány. Popáleniny a poleptania
        viacerých a bližšie neurčených oblastí tela.
        Omrzliny
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkým zohavením a s ťažkou poruchou   D
        funkcie postihnutých orgánov a častí tela,
        b) stavy len s menej závažnou poruchou funkcie    C
        postihnutých orgánov a častí tela a bez
        nápadnejšieho zohavenia,
        c) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
 T36-T65    Otravy liečivami, liekmi a biologickými látkami.
        Toxické účinky látok používaných prevažne mimo
        lekárstva
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 T66-T88    Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin.
        Niektoré včasné komplikácie úrazu. Komplikácie
        lekárskej starostlivosti nezatriedené inde
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy s ťažkými zohaveniami alebo s ťažkou    D
        poruchou funkcie orgánov alebo častí tela,
        b) stavy zhojené len s nezávažnou poruchou funkcie  C
        postihnutých orgánov alebo častí tela bez
        nápadnejšieho zohavenia,
        c) stavy s miernou poruchou funkcie bez       A alebo C
        nápadnejšieho zohavenia,
        d) stavy zhojené bez následkov.           A
------------------------------------------------------------------------------
 T90-T98    Neskoré následky poranení, otráv a iné následky
        vonkajších príčin
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 Z22      Osoby s potenciálne ohrozeným zdravím vo vzťahu k
        prenosným ochoreniam
------------------------------------------------------------------------------
        a) stavy vzdorujúce liečbe, trvalý vylučovateľ    C alebo D
        choroboplodných zárodkov,
        b) vyliečené stavy.                 A
------------------------------------------------------------------------------
 XX.      Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
------------------------------------------------------------------------------
 XXI.     Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a kontakt so
        zdravotnými službami
------------------------------------------------------------------------------
        Choroby ako následné stavy po skončení liečby sú
        uvádzané v príslušných kapitolách pod ich
        štatistickými značkami.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.