323/2010 Z.z.

, ktorou sa vyhlasuje Štatistická klasifikácia stavieb

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (16)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (1)
... dalšie položky
Monografie (4)
... dalšie položky
323/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 22. júna 2010,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia stavieb uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.
Ľudmila Benkovičová v.r.
PRÍL.
KLASIFIKÁCIA STAVIEB
I-------------------------------I--------------------------------------------I
I       Kód        I                      I
I-------------------------------I          Názov          I
I Typ Oddiel Skupina Trieda I                      I
I-------------------------------I--------------------------------------------I
 1                Budovy
    11            Bytové budovy
         111       Jednobytové budovy
             1110  Jednobytové budovy
         112       Dvojbytové a viacbytové budovy
             1121  Dvojbytové budovy
             1122  Trojbytové a viacbytové budovy
         113       Ostatné budovy na bývanie
             1130  Ostatné budovy na bývanie
    12            Nebytové budovy
         121       Hotely a podobné budovy
             1211  Hotelové budovy
             1212  Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé
                 pobyty
         122       Budovy pre administratívu
             1220  Budovy pre administratívu
         123       Budovy pre obchod a služby
             1230  Budovy pre obchod a služby
         124       Budovy pre dopravu a elektronické
                 komunikácie
             1241  Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické
                 komunikácie, stanice, terminály a pridružené
                 budovy
             1242  Garážové budovy
         125       Priemyselné budovy a sklady
             1251  Priemyselné budovy
             1252  Nádrže, silá a sklady
         126       Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, 
                 vzdelávanie a zdravotníctvo
             1261  Budovy pre kultúru a verejnú zábavu
             1262  Múzeá a knižnice
             1263  Školy, univerzity a budovy pre vzdelávanie
             1264  Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
             1265  Budovy pre šport
         127       Ostatné nebytové budovy
             1271  Nebytové poľnohospodárske budovy
             1272  Budovy a miesta na vykonávanie náboženských
                 aktivít
             1273  Historické alebo chránené pamiatky
             1274  Ostatné budovy inde neuvedené
 2                Inžinierske stavby
    21            Dopravná infraštruktúra
         211       Cestné komunikácie a miestne komunikácie
             2111  Cestné komunikácie
             2112  Miestne komunikácie
         212       Železnice a dráhy
             2121  Celoštátne železnice
             2122  Ostatné dráhy
         213       Letiská
             2130  Letiská
         214       Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy
             2141  Mosty a nadjazdy
             2142  Tunely a podzemné dráhy
         215       Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné
                 diela
             2151  Prístavy a vodné cesty
             2152  Priehrady
             2153  Melioračné rozvody vody a zariadenia
    22            Potrubné rozvody, elektronické komunikačné
                 siete, elektrické rozvody a vedenia
         221       Diaľkové potrubné rozvody, elektronické
                 komunikačné siete a elektrické rozvody
             2211  Diaľkové rozvody ropy a plynu
             2212  Diaľkové rozvody vody
             2213  Diaľkové elektronické komunikačné siete
             2214  Diaľkové elektrické rozvody
         222       Miestne potrubné a káblové rozvody
             2221  Miestne plynovody
             2222  Miestne potrubné rozvody vody
             2223  Miestne kanalizácie
             2224  Miestne elektrické rozvody a vedenia a
                 miestne elektronické komunikačné siete
    23            Komplexné priemyselné stavby
         230       Komplexné priemyselné stavby
             2301  Banské stavby a ťažobné zariadenia
             2302  Stavby energetických zariadení
             2303  Stavby chemických zariadení
             2304  Stavby ťažkého priemyslu inde neuvedené
    24            Ostatné inžinierske stavby
         241       Športové a rekreačné stavby
             2411  Športové ihriská
             2412  Ostatné športové a rekreačné stavby
         242       Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
             2420  Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.