Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
Predpisy EU (19)
... dalšie položky

315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
315/2010 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 22. júna 2010
o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 68 ods. 3 písm. u), v) a z) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom,
b) zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona,
c) podrobnosti o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom,
d) podrobnosti o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním,
e) podrobnosti o skladovaní vrátane dočasného skladovania,
f) podrobnosti o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu,
g) územné oblasti vymedzené na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu,
h) podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
i) podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia Registra kolektívnych organizácií a o vzore potvrdenia o zápise do Registra kolektívnych organizácií,
j) podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu,
k) najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie a povolené použitie olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
l) podrobnosti o výške sadzby, spôsobe výpočtu záruky a o spôsobe vrátenia záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.
§ 2
Zoznam zariadení
Zoznam zariadení podľa kategórií, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1) Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickými symbolmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Grafické symboly sa musia vyznačiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne.
§ 4
Členenie elektroodpadu a technické požiadavky na spracovanie elektroodpadu
(1) Oddelený zber elektroodpadu a skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním sa musí uskutočňovať v členení na tieto skupiny:
a) elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,
b) elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami,
c) elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti,
d) elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení (kategórie 1, 8 až 10),
e) elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení (kategórie 2 až 7).
(2) Miesta určené na skladovanie elektroodpadu vrátane dočasného skladovania pred jeho spracovaním musia mať
a) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a odmasťovacie prostriedky,
b) ochranu proti vplyvu atmosférických zrážok pre príslušné oblasti.
(3) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí spĺňať tieto požiadavky:
a) technológia musí byť prevádzkovo odskúšaná,
b) každá nová technológia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,
c) musí byť preukázateľne zabezpečené zhodnotenie alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní elektroodpadu,
d) látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa musia pri spracovaní elektroodpadu s obsahom kontrolovaných látok spracovať v súlade s osobitnými predpismi. 2)
(4) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí mať
a) váhu na meranie hmotnosti elektroodpadu na vstupe a na výstupe zo zariadenia,
b) vhodné miesta s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín a podľa potreby zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a odmasťovacie prostriedky,
c) vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných náhradných dielcov,
d) vhodné skladovacie priestory a nádoby na skladovanie batérií, kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly a súčiastok obsahujúcich nebezpečné látky, akými sú rádioaktívne látky,
e) čistiarne odpadových vôd v súlade s osobitným predpisom, 2a) ak nakladajú s odpadovými vodami.
(5) Z elektroodpadu sa musia prednostne odobrať tieto látky a súčiastky:
a) kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,
b) súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,
c) batérie a akumulátory,
d) dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov všeobecne a iných elektrozariadení, ak je povrch dosky väčší ako 10 cm2,
e) tonerové kazety pre kvapalné a pastovité náplne, ako aj farebné tonery,
f) plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,
g) súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,
h) katódové trubice,
i) chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC) alebo hydrofluorované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),
j) plynové výbojky,
k) obrazovky s tekutými kryštálmi (v prípade potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a ostatné obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,
l) vonkajšie elektrické káble,
m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,
n) súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami,
o) elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška väčšia ako 25 mm, priemer väčší ako 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).
(6) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení s obsahom kontrolovaných látok musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4 a mať k dispozícii zariadenie na odstránenie a zachytenie plynov z chladiaceho okruhu a z izolačnej peny. Zachytené plyny sa musia spracovať v súlade s osobitnými technickými podmienkami. 3)
(7) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4 a mať samostatný priestor vyhradený na demontáž vybavený špeciálnym zariadením a systém oddelenia a zachytávania fluorescenčnej vrstvy.
(8) Zariadenie na spracovanie elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti musí spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4 a mať k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti.
(9) Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie elektroodpadu.
§ 5
Územné oblasti vymedzené na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu
Územnou oblasťou na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu sa podľa § 54b ods. 1 písm. g) zákona rozumie územie okresu; mesto Bratislava a Košice sú samostatnou územnou oblasťou.
§ 6
Register výrobcov elektrozariadení
(1) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú fyzickými osobami podnikateľmi, obsahuje
a) registračné číslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a miesto podnikania,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
e) identifikačné číslo,
f) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní ustanovené povinnosti individuálne,
g) údaj o výške a druhu záruky, ak ide o individuálne plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,
h) kategóriu elektrozariadení,
i) číslo telefónu,
j) číslo faxu,
k) e-mailovú adresu,
l) webové sídlo.
(2) Register výrobcov elektrozariadení, ktorí sú právnickými osobami, obsahuje
a) registračné číslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a sídlo,
d) identifikačné číslo,
e) údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak výrobca elektrozariadení neplní tieto povinnosti individuálne,
f) údaj o výške a druhu záruky, ak ide o individuálne plnenie povinností výrobcu elektrozariadení,
g) kategóriu elektrozariadení,
h) číslo telefónu,
i) číslo faxu,
j) e-mailovú adresu,
k) webové sídlo.
(3) Register výrobcov elektrozariadení sa vedie v elektronickej forme a je verejne prístupný.
(4) Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení obsahuje
a) názov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
b) dátum registrácie,
c) dátum podania žiadosti,
d) číslo registrácie (EZ 0000000),
e) obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo,
f) identifikačné číslo,
g) názov kolektívnej organizácie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu na kolektívne nakladanie s elektroodpadom,
h) kategórie elektrozariadení, ktoré výrobca elektrozariadení uvádza na trh,
i) odtlačok pečiatky príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podpis zodpovednej osoby.
§ 7
Register kolektívnych organizácií
(1) Register kolektívnych organizácií obsahuje
a) registračné číslo,
b) dátum registrácie,
c) obchodné meno a sídlo,
d) identifikačné číslo,
e) kategórie elektrozariadení, v ktorých kolektívna organizácia zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom,
f) zoznam výrobcov elektrozariadení, pre ktorých kolektívna organizácia zabezpečuje kolektívne nakladanie s elektroodpadom,
g) číslo telefónu,
h) číslo faxu,
i) e-mailovú adresu,
j) webové sídlo.
(2) Register kolektívnych organizácií sa vedie v elektronickej forme a je verejne prístupný.
(3) Potvrdenie o zápise do Registra kolektívnych organizácií obsahuje
a) názov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
b) dátum registrácie,
c) dátum podania žiadosti,
d) číslo registrácie (KOVEZ 00),
e) obchodné meno a sídlo,
f) identifikačné číslo,
g) štatutárny orgán,
h) zakladateľov kolektívnej organizácie; ak sú zakladateľmi výrobcovia elektrozariadení, uvádza sa aj ich číslo registrácie,
i) kategórie elektrozariadení, pre ktoré kolektívna organizácia zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom,
j) odtlačok pečiatky príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podpis zodpovednej osoby.
§ 8
Evidencia spracovateľa elektroodpadu
Evidenciu o nakladaní s elektroodpadom upravuje osobitný predpis. 4)
§ 9
Hlásenie spracovateľa elektroodpadu
(1) Hlásenie o údajoch z evidencie spracovateľa elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu na tlačive Hlásenie spracovateľa elektroodpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3; hlásenie sa podáva výrobcovi elektrozariadení štvrťročne a Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(2) Spracovateľ elektroodpadu a výrobca elektrozariadení uchovávajú hlásenie spracovateľa elektroodpadu v písomnej forme päť rokov.
§ 10
Evidencia výrobcu elektrozariadení
(1) Evidenciu o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom vedie výrobca elektrozariadení pre všetky kategórie elektrozariadení podľa § 11 ods. 1.
(2) Výrobca elektrozariadení uchováva evidenciu v písomnej forme päť rokov.
§ 11
Hlásenie výrobcu elektrozariadení
(1) Hlásenie o údajoch z evidencie výrobcu elektrozariadení podáva výrobca elektrozariadení na tlačive Hlásenie výrobcu elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, ministerstvu každoročne do 31. marca nasledujúceho roka.
(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení uchováva výrobca elektrozariadení v písomnej forme päť rokov.
§ 12
Zoznam materiálov a súčiastok
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona, je uvedený v prílohe č. 5.
§ 13
Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie
Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) nesmú presiahnuť 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie kadmia nesmú presiahnuť 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.
§ 14
Výška sadzby a spôsob výpočtu zárukypri individuálnom plnení povinnostívýrobcu elektrozariadení
(1) Výška záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení v prípade viazaného bankového účtu sa vypočíta takto:
A = Ó mi ai,
 
kde A - výška záruky v eurách,
  ai - výška sadzby podľa kategórií elektrozariadení v eurách podľa prílohy č. 6,
  mi - množstvo  elektrozariadení  uvedených  na  trh  podľa kategórií
    elektrozariadení v predchádzajúcom kalendárnom roku (t),
  i - 1 až 7.
(2) Ak ide o záruku formou viazaného bankového účtu, výrobcovia vkladajú peňažné prostriedky na viazaný bankový účet každoročne najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 14a
Prechodné ustanovenie
(1) Hlásenie spracovateľa elektroodpadu za rok 2010 sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 6a.
(2) Hlásenie výrobcu elektrozariadení za rok 2010 sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 6b.
§ 15
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška č. 208/2005 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 313/2007 Z.z.
§ 17
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.
Vyhláška č. 51/2011 Z.z. nadobudla účinnosť 1. marcom 2011.
Jozef Medveď v.r.
PRÍL.1
Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona
Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
1. Veľké chladiarenské spotrebiče
2. Chladničky
3. Mrazničky
4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
5. Práčky
6. Sušičky
7. Umývačky riadu
8. Sporáky a rúry na pečenie
9. Elektrické sporáky
10. Elektrické varné dosky
11. Mikrovlnné rúry
12. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
13. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
14. Elektrické radiátory
15. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
16. Elektrické ventilátory
17. Klimatizačné zariadenia
18. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
19. Iné
Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
1. Vysávače
2. Čističe kobercov
3. Iné spotrebiče na čistenie
4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
6. Hriankovače
7. Fritézy
8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
9. Elektrické nože
10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
12. Váhy
13. Iné
Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne
Osobné počítače:
4. Osobné počítače (vrátane procesorov)
5. Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
6. Klávesnice
7. Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
8. Reproduktory k osobným počítačom
9. Laptopy
10. Notebooky
11. Elektronické diáre
12. Tlačiarne
13. Kopírovacie zariadenia
14. Elektrické a elektronické písacie stroje
15. Vreckové a stolové kalkulačky
16. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
17. Užívateľské terminály a systémy
18. Faxové prístroje
19. Telex
20. Telefónne prístroje
21. Telefónne automaty
22. Bezdrôtové telefónne prístroje
23. Mobilné telefónne prístroje
24. Záznamníky
25. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
26. Iné
Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry xl5. Hi-fi zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné
Kategória č. 5: Osvetľovacie zariadenia
1. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
Plynové výbojky:
2. Lineárne žiarivky
3. Kompaktné žiarivky
4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5. Nízkotlakové sodíkové výbojky xl6. Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek s wolfrámovým vláknom
7. Iné
Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
1. Vŕtačky
2. Pílky
3. Šijacie stroje
4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
9. Iné
Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
2. Konzoly na videohry
3. Videohry
4. Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
6. Hracie automaty
7. Iné
Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
1. Zariadenia na rádioterapiu
2. Kardiologické prístroje
3. Prístroje na dialýzu
4. Dýchacie prístroje
5. Prístroje pre nukleárnu medicínu
6. Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku
7. Analyzátory
8. Mrazničky
9. Prístroje na fertilizačné testy
10. Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia
11. Iné
Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
2. Tepelné regulátory
3. Termostaty
4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)
6. Iné
Kategória č. 10: Predajné automaty
1. Predajné automaty na teplé nápoje
2. Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
3. Predajné automaty na tuhé výrobky
4. Automaty na výdaj peňazí
5. Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
6. Iné
PRÍL.2
Vzory
GRAFICKÉ SYMBOLY PRE OZNAČENIE ELEKTROZARIADENIA
Označenie elektrozariadenia podľa § 54b ods. 1 písm. c) zákona


Označenie elektrozariadenia uvázaného na trh po 13. auguste 2005 podľa § 54b ods. 1 písm. b) zákona


PRÍL.3
Vzor
HLÁSENIE SPRACOVATELA ELEKTROODPADU
Hlásenie za: ..../.... štvrťrok/rok
 
 
I-----------------------------------------------------------I
I                              I
I ORGANIZÁCIA             PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD  I
I                              I
I-----------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------I
I      I IČO I I I I I I I I I         I
I-----------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------I
I Obchodné meno         I Názov          I
I                I             I
I--------------------------------I--------------------------I
I                I             I
I Adresa             I Adresa          I
I                I             I
I Ulica             I Ulica          I
I                I             I
I Obce     PSČ       I Obce     PSČ    I
I                I             I
I Tel.     FAX       I Tel.     FAX    I
I                I             I
I E-mail    URL adresa    I E-mail    URL adresa I
I--------------------------------I--------------------------I
 
Materiálová bilancia elektroodpadu
 
Údaje o vstupoch do zariadenia na spracovanie elektroodpadu:
 
I-----------I----------------------------I------------------I-------I-------I
I Kategória I Podkategória elektroodpadu I Katalógové    I  A  I  D  I
I      I              I č. elektroodpadu I (kg) I (kg) I
I-----------I----------------------------I------------------I-------I-------I
I      I              I         I    I    I
I      I              I------------------I-------I-------I
I      I              I         I    I    I
I      I              I------------------I-------I-------I
I      I              I         I    I    I
I-----------I----------------------------I------------------I-------I-------I
 
 
Údaje o výstupoch zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu:
 
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I Názov odpadu          I Katalógové I    IČO    I  Kód  I R  I B  I C  I
I                I  číslo  I a obchodné meno I činnosti I (kg) I (kg) I (kg) I
I                I      I nasledujúceho I     I   I   I   I
I                I      I  držiteľa   I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I kondenzátory obsahujúce    I      I         I     I   I   I   I
I polychlórované bifenyly    I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I súčiastky obsahujúce ortuť,  I      I         I     I   I   I   I
I napr. spínače, lampy na    I      I         I     I   I   I   I
I podsvietenie          I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I batérie            I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I dosky s plošnými spojmi    I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I kazety s tonerom, kvapalné a  I      I         I     I   I   I   I
I husté, ako aj farebné tonery  I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I plasty obsahujúce brómované  I      I         I     I   I   I   I
I samozhášavé prísady      I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I súčiastky azbestové alebo   I      I         I     I   I   I   I
I obsahujúce azbest       I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I katódové trubice        I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I freóny (CFC, HCFC, HFC)    I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I uhľovodíky (HC)        I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I čpavok (NH3)          I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I plynové výbojky        I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I obrazovky s tekutými kryštálmi I      I         I     I   I   I   I
I a ostatné obrazovky      I      I         I     I   I   I   I
I podsvietené plynovými     I      I         I     I   I   I   I
I výbojkami           I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I vonkajšie elektrické káble   I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I súčiastky obsahujúce      I      I         I     I   I   I   I
I ohňovzdorné keramické vlákna  I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I súčiastky obsahujúce      I      I         I     I   I   I   I
I rádioaktívne látky       I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I elektrolytické kondenzátory  I      I         I     I   I   I   I
I obsahujúce problémové látky  I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I oleje             I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I sklo              I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I plasty             I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I železné kovy          I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I neželezné kovy         I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I ostatné materiály, látky a   I      I         I     I   I   I   I
I súčiastky           I      I         I     I   I   I   I
I--------------------------------I------------I-----------------I----------I------I------I------I
I Spolu             I      I         I                I
I--------------------------------I------------I-----------------I-------------------------------I
I F (%)             I                               I
I--------------------------------I--------------------------------------------------------------I
I E (%)             I                               I
I--------------------------------I--------------------------------------------------------------I
 
Zodpovedná osoba:
Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci štvrťrok podľa nasledujúcich podkategórií elektrozariadení:
1a. - chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia
1b. - ostatné veľké domáce spotrebiče
2. - malé domáce spotrebiče
3a. - zobrazovacie zariadenia s katódovými trubicami
3b. - ostatné informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4a. - zobrazovacie zariadenia s katódovými trubicami
4b. - ostatná spotrebná elektronika
5a. - plynové výbojky
5b. - ostatné osvetľovacie zariadenia
6. - elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. - hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. - zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. - prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. - predajné automaty.
Údaje sa vypĺňajú za každú podkategóriu na samostatnom tlačive.
ORGANIZÁCIA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa elektroodpadu); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa elektroodpadu) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefónne číslo, faxové číslo, e- mailová adresa a adresa URL.
MATERIÁLOVÁ BILANCIA ELEKTROODPADU
Údaje o vstupoch do zariadenia na spracovanie elektroodpadu:
Kategória - uvedie sa kategória elektrozariadenia, do ktorej spadá elektroodpad prijatý do zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo spracovaný elektroodpad (napr. kategória č. 1).
Podkategória elektroodpadu - uvedie sa podkategória elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo spracovaného elektroodpadu v rámci kategórie (napr. 1.a - chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia).
Katalógové číslo - uvedie sa katalógové číslo elektroodpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. V rámci jednej podkategórie sa uvádzajú jednotlivé katalógové čísla v samostatnom riadku.
A (kg) - uvedie sa celková hmotnosť elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu v kilogramoch podľa katalógových čísiel.
D (kg) - uvedie sa celková hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kilogramoch podľa katalógových čísiel.
Údaje o výstupoch zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu:
Názov odpadu - obsahuje prednostne odobraté látky a súčiastky z elektroodpadu podľa § 4 ods. 5 a ďalšie odpady a materiály, ktoré vznikajú spracovaním elektroodpadu. V poslednom riadku sa dopĺňajú vyseparované látky, materiály a súčiastky, ktoré nie sú uvedené vyššie.
Katalógové číslo - uvedie sa katalógové číslo odpadu pri výstupe zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
IČO a obchodné meno nasledujúceho držiteľa - uvedie sa IČO a obchodné meno nasledujúceho držiteľa elektroodpadu, komu sa elektroodpad odovzdáva na ďalšie zhodnotenie, opätovné použitie alebo recykláciu.
Kód činnosti - uvedie sa kód činnosti (zhodnocovania alebo zneškodňovania) podľa príloh č. 2 a 3 zákona.
R (kg) - uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
B (kg) - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
C (kg) - uvedie sa hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
F (%) - uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
                  (D - C)
                F = ------- 100
                   D
 
E (%) - uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
                (D - B - C)
              F = ----------- . 100
                   D
 
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverený pracovník, ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie hlásenia spracovateľa elektroodpadu na príslušnom mieste organizácie/prevádzkarne.
PRÍL.4
Vzor
HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ ZA ROK 20xx
Číslo registrácie: EZ 0000000
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kolektívna organizácia:
 
Tabuľka A
 
I---------------------------------------------I---------------------------------------------------I
I        Elektrozariadenia       I Elektroodpad                   I
I-----------I-------------------I-------------I------------I------------I------------I------------I
I Kategória I Podkategória   I Uvedené na I Zozbieraný I Zozbieraný I Zozbieraný I Spracovaný I
I      I          I trh (kg)  I   z   I  nie z  I  spolu  I na území I
I      I          I------I------I domácností I domácností I  (kg)  I  SR (kg) I
I      I          I  v I v  I   (kg)  I  (kg)   I      I      I
I      I          I roku I roku I      I------------I------------I------------I
I      I          I 20xx I 20xx I      I      I      I      I
I      I          I -1 I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  1.   I 1.a        I   I   I      I      I      I      I
I      I chladiarenské,  I   I   I      I      I      I      I
I      I mraziarenské   I   I   I      I      I      I      I
I      I a klimatizačné  I   I   I      I      I      I      I
I      I zariadenia    I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I 1.b        I   I   I      I      I      I      I
I      I ostatné veľké   I   I   I      I      I      I      I
I      I domáce spotrebiče I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I spolu       I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  2.   I 2.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  3.   I 3.a        I   I   I      I      I      I      I
I      I zobrazovacie   I   I   I      I      I      I      I
I      I zariadenia    I   I   I      I      I      I      I
I      I s katódovými   I   I   I      I      I      I      I
I      I trubicami     I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I 3.b        I   I   I      I      I      I      I
I      I ostatné      I   I   I      I      I      I      I
I      I informačné    I   I   I      I      I      I      I
I      I technológie    I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I spolu       I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  4.   I 4.a        I   I   I      I      I      I      I
I      I zobrazovacie   I   I   I      I      I      I      I
I      I zariadenia    I   I   I      I      I      I      I
I      I s katódovými   I   I   I      I      I      I      I
I      I trubicami     I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I 4.b        I   I   I      I      I      I      I
I      I ostatná spotrebná I   I   I      I      I      I      I
I      I elektronika    I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I spolu       I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  5.   I 5.a        I   I   I      I      I      I      I
I      I plynové výbojky  I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I 5.b        I   I   I      I      I      I      I
I      I ostatné      I   I   I      I      I      I      I
I      I osvetľovacie   I   I   I      I      I      I      I
I      I zariadenia    I   I   I      I      I      I      I
I      I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I      I spolu       I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  6.   I 6.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  7.   I 7.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  8.   I 8.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  9.   I 9.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
I  10.  I 10.        I   I   I      I      I      I      I
I-----------I-------------------I------I------I------------I------------I------------I------------I
 
- pokračovanie tabuľky
I---------------------------------------------------I
I Elektroodpad                   I
I------------I------------I------------I------------I
I Spracovaný I Vyvezený a I Vyvezený a I Spracovaný I
I na území I spracovaný I spracovaný I  spolu  I
I  SR (kg) I  v EÚ  I mimo EÚ  I  (kg)  I
I      I  (kg)  I  (kg)  I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
I      I      I      I      I
I------------I------------I------------I------------I
 
 
Tabuľka B
I-------------------I-------------------I-------------------I---------------I
I Elektrozariadenia I Zhodnotenie    I Opätovné použitie I  Opätovné  I
I          I          I a recyklácia   I  použitie  I
I          I          I          I  ako celok  I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I   Kategória   I (kg)  I  F  I (kg)  I  E  I   (kg)   I
I          I     I  (%)  I     I  (%)  I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    1.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    2.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    3.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    4.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    5.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I plynové výbojky I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    6.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    7.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    8.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    9.     I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
I    10.    I     I     I     I     I        I
I-------------------I---------I---------I---------I---------I---------------I
 
 
Zodpovedná osoba:
Tlačivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
V tabuľke A tohto tlačiva výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa jednotlivých podkategórií elektrozariadení v kilogramoch. V tabuľke B tohto tlačiva výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne) v kilogramoch/v percentách.
Číslo registrácie - uvedie sa číslo registrácie, pod akým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Sídlo - uvedie sa presná a úplná adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa a adresa URL.
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Kolektívna organizácia - uvedie sa názov kolektívnej organizácie, ktorej je členom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne.
Tabuľka A
Elektrozariadenia
Uvedené na trh (kg)
v roku 20xx -1 - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kilogramoch, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva hlásenie,
v roku 20xx - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kilogramoch, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg) - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností podľa § 54a ods. 4 zákona v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg) - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností podľa § 54a ods. 5 zákona v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad zozbieraný spolu (kg) - táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách zozbieraného elektroodpadu z domácností a o množstvách zozbieraného elektroodpadu nie z domácností v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie. Množstvo elektroodpadu zozbieraného spolu sa rovná súčtu množstiev elektroodpadu spracovaného spolu a skladovaného elektroodpadu pred samotným spracovaním.
Elektroodpad spracovaný na území SR (kg) - uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu na území SR v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg) - uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na území iného členského štátu EÚ ako SR podľa štvrtej časti zákona o odpadoch v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg) - uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na územie nečlenského štátu EÚ podľa štvrtej časti zákona o odpadoch v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Elektroodpad spracovaný spolu (kg) - táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách spracovaného elektroodpadu na území SR, vyvezeného a spracovaného v EÚ a vyvezeného a spracovaného mimo EÚ v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Tabuľka B
Elektroodpad
Zhodnotenie (kg) - uvedie sa celkové množstvo zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Zhodnotenie F (%) - uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu v percentách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie podľa nasledujúceho vzorca:
                  (D - C)
                F = ------- 100
                   D
 
D - hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kilogramoch
C - hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie a recyklácia (kg) - uvedie sa celkové množstvo opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Opätovné použitie a recyklácia E (%) - uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu v percentách v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie podľa nasledujúceho vzorca:
                (D - B - C)
              F = ----------- . 100
                   D
 
D - hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kilogramoch
B - hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch
C - hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie ako celok (kg) - uvedie sa celkové množstvo elektrozariadení, ktoré boli opätovne použité ako celok v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypĺňanie tlačiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslušnom mieste.
PRÍL.5
Použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona
1. Ortuť v kompaktných žiarivkách s obsahom najviac 5 mg na žiarivku.
2. Ortuť v lineárnych žiarivkách na všeobecné ciele použitia s obsahom najviac:
a) halofosfát 10 mg,
b) trifosfát s bežnou životnosťou 5 mg,
c) trifosfát s dlhou životnosťou 8 mg.
3. Ortuť v lineárnych žiarivkách na špeciálne ciele použitia.
4. Ortuť v iných žiarivkách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.
5. Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a vo fluorescenčných trubiciach.
6. Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0,35% olova hmotnosti zliatiny, hliník s obsahom do 0,4% olova hmotnosti zliatiny a meď s obsahom do 4% olova hmotnosti zliatiny.
7. Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t.j. olovo ako prvok v zliatine olova s obsahom olova najmenej 85% hmotnosti zliatiny).
8. Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie.
9. Olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).
10. Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa osobitných predpisov. 1)
11. Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.
12. Deka-BDE na polymerické použitia.
13. Olovo v olovnato-bronzových ložiskách a objímkach žiariviek.
14. Olovo používané v príslušných systémoch pin konektorov.
15. Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.
16. Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.
17. Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a súborom mikroprocesorov s obsahom olova väčším ako 80% a menším ako 85% hmotnosti zliatiny.
18. Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súborov integrovaného obvodu Flip Chip.
19. Olovo v lineárnych žiarivkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.
20. Halogenid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.
21. Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu výbojok (obsah olova najviac 1% hmotnosti výbojky), ak sa používajú ako opaľovacie výbojky, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ale aj ako špeciálne výbojky na reprografiu - diazografiu, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad SMS [(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb].
22. Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných, energeticky úsporných žiarivkách.
23. Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných žiarivkách používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).
24. Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.
25. Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet - RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami do 31. decembra 2009.
26. Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s NiFe olovenými rámami a olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s medeno-olovenými rámami.
27. Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH - plated through hole).
28. Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a vo fritovom článku (frit ring), ako aj v tlačových pastách (print pastes).
29. Oxid olova v sklenom obale žiariviek s ultrafialovým žiarením (BLB - Black Light Blue).
30. Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125 dB SPL a viac.
31. Olovo viazané v krištáľovom skle. 2)
32. Zliatiny kadmia ako elektrické/mechanické spájkované spoje elektrických vodičov nachádzajúcich sa priamo na rezonančnej cievke v prevodníkoch, ktoré sa používajú vo vysokovýkonných reproduktoroch s úrovňami tlaku zvuku 100 dB (A) a viac.
33. Olovo v spájkovacích materiáloch v plochých žiarivkách neobsahujúcich ortuť (ktoré sa používajú napr. v obrazovkách z tekutých kryštálov, dizajnovom alebo priemyselnom osvetlení).
34. Oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe sklenených zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice.
35. Olovo v spájkach na spájkovanie tenkých medených drôtov s priemerom 100 m a menej v elektrických transformátoroch.
36. Olovo v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra.
37. Kadmium vo fotorezistoroch optočlenov využívaných v profesionálnom zvukovom zariadení do 31. decembra 2009.
38. Ortuť ako inhibítor na zabránenie rozprašovania katódy na plazmových displejoch DC s obsahom do 30 mg na displej do 1. júla 2010.
39. Olovo v krycej vrstve diód vysokého napätia na podklade skleneného krytu z boritanu zinočnatého.
40. Kadmium a oxid kademnatý v hrubovrstvových pastách použitých na oxide berylnatom viazanom s hliníkom.
41. Kadmium vo svetelných diódach (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II až VI (obsah kadmia menší ako 10 g na mm2 plochy emitujúcej svetlo), určených na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch do 1. júla 2014.
PRÍL.6
Výška sadzby pre jednotlivé kategórie elektrozariadení z domácností
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I   Kategória   I Názov elektrozariadenia       I ai - sadzba   I
I elektrozariadenia I                   I záruky (euro/t) I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    1.     I 1.a Chladiarenské, mraziarenské   I    565    I
I          I   a klimatizačné zariadenia    I         I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I          I 1.b Ostatné veľké domáce spotrebiče I    166    I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    2.     I   Malé domáce spotrebiče      I    398    I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    3.     I   Informačné technológie a     I    565    I
I          I   telekomunikačné zariadenia    I         I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    4.     I   Spotrebná elektronika      I    531    I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    5.     I   Osvetľovacie zariadenia     I   1062    I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    6.     I   Elektrické a elektronické    I    498    I
I          I   nástroje (okrem veľkých     I         I
I          I   stacionárnych          I         I
I          I   priemyselných nástrojov)     I         I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
I    7.     I   Hračky, zariadenia určené na   I    565    I
I          I   športové a rekreačné účely    I         I
I-------------------I--------------------------------------I-----------------I
 
PRÍL.6a
VZOR
HLÁSENIE SPRACOVATELA ELEKTROODPADU
Hlásenie za: ..../.... štvrťrok/rok
 
I-----------------------------------------------------------I
I                              I
I ORGANIZÁCIA                        I
I PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD                    I
I                              I
I      I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I         I
I      I IČO I I I I I I I I I         I
I-----------I-----I--I--I--I--I--I--I--I--I-----------------I
I Obchodné meno         I Názov          I
I                I             I
I--------------------------------I--------------------------I
I                I             I
I Adresa             I Adresa          I
I                I             I
I Ulica             I Ulica          I
I                I             I
I Obce     PSČ       I Obce     PSČ    I
I                I             I
I Tel.     FAX       I Tel.     FAX    I
I                I             I
I E-mail    URL       I E-mail    URL    I
I--------------------------------I--------------------------I
 
 
I---------------------------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I   Elektrozariadenia  I  D  I  C  I  B  I F I E I Poznámka I
I              I (kg) I (kg) I (kg) I (%) I (%) I     I
I              I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I Kategória I Druh I Značka I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  1.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  2.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  3.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  4.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  5.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  Plyn.  I   I    I    I    I    I   I   I     I
I výbojky I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  6.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  7.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  8.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  9.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
I  10.   I   I    I    I    I    I   I   I     I
I-----------I------I--------I--------I--------I-------I-----I-----I----------I
 
 
Opis spôsobu spracovania elektroodpadu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Zodpovedná osoba:
Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE SPRACOVATEĽA ELEKTROODPADU
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci štvrťrok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne) a opis spôsobu spracovania elektroodpadu.
ORGANIZÁCIA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa elektroodpadu); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa elektroodpadu) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplna adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Elektrozariadenia
Druh - uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka - uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
D (kg) - uvedie sa hmotnosť elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu v kilogramoch.
C (kg) - uvedie sa hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
B (kg) - uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch.
F (%) - uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
                  (D - C)
               F = --------- 100
                   D
E (%) - uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu vypočítaného podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
                 (D - B - C)
              E = ------------- 100
                   D
Poznámka - uvedú sa informácie podľa potreby spracovateľa elektroodpadu.
Opis spôsobu spracovania elektrodpadu - spracovateľ elektroodpadu uvedie bližšie informácie o spôsobe spracovania elektroodpadu podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení pre výrobcu elektrozariadenia.
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverený pracovník, ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie hlásenia spracovateľa elektroodpadu na príslušnom mieste organizácie/prevádzkarne.
PRÍL.6b
HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ ZA ROK 2010
Číslo registrácie: EZ 0000000
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kolektívna organizácia:
 
 Tabuľka A
I-------------------------------------I------------------------------------------------------------------------------------------I
I      Elektrozariadenia     I                 Elektroodpad                       I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I Kategória I Druh I Značka I Uvedené I Zozbieraný I Zozbieraný I Zozbieraný I Spracovaný I Vyvezený a I Vyvezený a I Spracovaný I
I      I   I    I na trh I   z   I  nie z  I  spolu  I na území I spracovaný I spracovaný I  spolu  I
I      I   I    I (kg)  I domácností I domácností I  (kg)  I  SR (kg) I  v EÚ  I mimo EÚ  I  (kg)  I
I      I   I    I     I   (kg)  I  (kg)  I      I      I  (kg)  I  (kg)  I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  1.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  2.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  3.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  4.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  5.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  Plyn.  I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I výbojky I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  6.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  7.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  8.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  9.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
I  10.   I   I    I     I      I      I      I      I      I      I      I
I-----------I------I--------I---------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I------------I
 
 
 Tabuľka B
I---------------------------I--------------I------------------I--------------I
I Elektrozariadenia     I Zhodnotenie I Opätovné     I  Opätovné  I
I              I       I použitie a    I použitie ako I
I              I       I recyklácia    I  celok   I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I Kategória I Druh I Značka I (kg) I  F  I (kg) I  E  I   (kg)   I
I      I   I    I   I (%) I    I  (%)  I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   1   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   2   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   3   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   4   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   5   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I  Plyn.  I   I    I   I    I    I     I       I
I výbojky I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   6   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   7   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   8   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I   9   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
I  10   I   I    I   I    I    I     I       I
I-----------I------I--------I------I-------I--------I---------I--------------I
 
Zodpovedná osoba:
Tlačivo HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROZARIADENÍ
V tomto tlačive výrobcovia elektrozariadení uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií elektrozariadení (plynové výbojky sa uvádzajú samostatne).
Číslo registrácie - uvedie sa číslo registrácie, pod akým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (výrobcu elektrozariadení) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Sídlo - uvedie sa presná a úplna adresa organizácie (výrobcu elektrozariadení), jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (výrobcu elektrozariadení); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.
Kolektívna organizácia - uvedie sa údaj o zapojení sa do kolektívnej organizácie spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom s identifikáciou kolektívneho systému, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne.
Tabuľka A
Elektrozariadenia
Druh - uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka - uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Uvedené na trh (kg) - uvedie sa hmotnosť elektrozariadení, ktoré výrobca uviedol na trh podľa § 54a ods. 18 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný z domácností (kg) - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností podľa § 54a ods. 4 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný nie z domácností (kg) - uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu nie z domácností podľa § 54a ods. 5 zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad zozbieraný spolu (kg) - táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách zozbieraného elektroodpadu z domácností a o množstvách zozbieraného elektroodpadu nie z domácností za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch. Množstvo elektroodpadu zozbieraného spolu sa rovná súčtu množstiev elektroodpadu spracovaného spolu a skladovaného elektroodpadu pred samotným spracovaním.
Elektroodpad spracovaný na území SR (kg) - uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný v EÚ (kg) - uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na území iného členského štátu Európskej únie ako Slovenskej republiky podľa štvrtej časti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad vyvezený a spracovaný mimo EÚ (kg) - uvedie sa hmotnosť vyvezeného a spracovaného elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie podľa štvrtej časti zákona za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Elektroodpad spracovaný spolu (kg) - táto kolónka tlačiva sa vytvorí sčítaním údajov o množstvách spracovaného elektroodpadu na území Slovenskej republiky, vyvezeného a spracovaného v Európskej únii a vyvezeného a spracovaného mimo Európskej únie v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Tabuľka B
Elektrozariadenia
Druh - uvedie sa číslo druhu elektrozariadenia v rámci kategórie podľa prílohy č. 1.
Značka - uvedie sa značka jednotlivých druhov elektrozariadení samostatne.
Zhodnotenie (kg) - uvedie sa celkové množstvo zhodnoteného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Zhodnotenie F (%) - uvedie sa limit zhodnotenia elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok podľa nasledujúceho vzorca:
                 (D - C)
               F = --------- 100
                   D
D - hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch,
C - hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie a recyklácia (kg) - uvedie sa celkové množstvo opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch.
Opätovné použitie a recyklácia E (%) - uvedie sa limit opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu za predchádzajúci kalendárny rok podľa nasledujúceho vzorca v percentách:
                 (D - B - C)
              E = ------------- 100
                   D
D - hmotnosť elektroodpadu prijatého do spracovateľského zariadenia v kilogramoch,
B - hmotnosť energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kilogramoch,
C - hmotnosť zneškodneného elektroodpadu v kilogramoch.
Opätovné použitie ako celok (kg) - uvedie sa celkové množstvo elektrozariadení, ktoré boli opätovne použité ako celok v kilogramoch v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva hlásenie.
Zodpovedná osoba - uvedie sa poverený pracovník, ktorý je zodpovedný za vypĺňanie tlačiva Hlásenie výrobcu elektrozariadení na príslušnom mieste.
PRÍL.7
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31) v znení rozhodnutia Komisie 618/2005 z 18. augusta 2005 (Ú.v. EÚ L 214, 19.8.2005), v znení rozhodnutia Komisie 717/2005 z 13. októbra 2005 (Ú.v. EÚ L 271, 15.10.2005), v znení rozhodnutia Komisie 747/2005 z 21. októbra 2005 (Ú.v. EÚ L 280, 25.10.2005), v znení rozhodnutia Komisie 310/2006 z 21. apríla 2006 (Ú.v. EÚ L 115, 28.4.2006), v znení rozhodnutia Komisie 690/2006 z 12. októbra 2006 (Ú.v. EÚ L 283, 14.10.2006), v znení rozhodnutia Komisie 691/2006 z 12. októbra 2006 (Ú.v. EÚ L 283, 14.10.2006), v znení rozhodnutia Komisie 692/2006 z 12. októbra 2006 (Ú.v. EÚ L 283, 14.10.2006), v znení rozhodnutia Komisie 385/2008 z 24. januára 2008 (Ú.v. EÚ L 136, 24.5.2008), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES z 11. marca 2008 (Ú.v. EÚ L 81, 20.3.2008), v znení rozhodnutia Komisie 428/2009 zo 4. júna 2009 (Ú.v. EÚ L 139, 5.6.2009), v znení rozhodnutia Komisie 443/2009 z 10. júna 2009 (Ú.v. EÚ L 148, 11.6.2009) a v znení rozhodnutia Komisie 122/2010 z 25. februára 2010 (Ú.v. EÚ L 49, 26.2.2010).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96ES z januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 7), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES z 11. marca 2008 (Ú.v. EÚ L 81, 20.3.2008) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú.v. EÚ L 345, 23.12.2008).
1) § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
2) § 3 a 5 zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú.v. EÚ L 286, 31.10.2009).
4) § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zraidení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú.v. EÚ L 396, 30.12.2006).
2) § 1 ods. 2 a príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 315/2010 Z.z., o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 22.06.2010
Rozposlané/platnosť od: 09.07.2010
Účinnosť od: 15.07.2010
Zrušené: 01.01.2016

120/2010 Zbierky zákonov na strane 2590.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 373/2015 Z.z.