Obsah Dostupné filtre
Predpisy (12)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (7)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky
Samospráva (2)
... dalšie položky

119/2010 Z.z. o obaloch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
119/2010 Z.z.
ZÁKON
z 3. marca 2010
o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
§ 1
Zrušený od 1.1.2016
§ 2
Zrušený od 1.1.2016
§ 3
Zrušený od 1.1.2016
§ 4
Zrušený od 1.1.2016
§ 5
Zrušený od 1.1.2016
§ 6
Zrušený od 1.1.2016
§ 7
Zrušený od 1.1.2016
§ 8
Zrušený od 1.1.2016
§ 9
Zrušený od 1.1.2016
§ 10
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 11
Zrušený od 1.1.2016
§ 12
Zrušený od 1.1.2016
§ 13
Zrušený od 1.1.2016
§ 14
Zrušený od 1.1.2016
§ 15
Zrušený od 1.1.2016
§ 16
Zrušený od 1.1.2016
§ 17
Zrušený od 1.1.2016
§ 18
Zrušený od 1.1.2016
§ 19
Zrušený od 1.1.2016
§ 20
Zrušený od 1.1.2016
§ 21
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 22
Zrušený od 1.1.2016
§ 23
Zrušený od 1.1.2016
§ 24
Zrušený od 1.1.2016
§ 25
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 519/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z. a zákona č. 386/2009 Z.z. sa mení takto:
V § 63 ods. 1 písm. h) znie:
"h) podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.".
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákony č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. a zákon č. 484/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.2
Zrušená od 1.1.2016

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 03.03.2010
Rozposlané/platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Zrušené: -

53/2010 Zbierky zákonov na strane 796.
Odkaz na rovnopis čiastky