Obsah Dostupné filtre
Predpisy (12)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Literatúra (7)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky
Samospráva (2)
... dalšie položky

119/2010 Z.z. o obaloch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
119/2010 Z.z.
ZÁKON
z 3. marca 2010
o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
§ 1
Zrušený od 1.1.2016
§ 2
Zrušený od 1.1.2016
§ 3
Zrušený od 1.1.2016
§ 4
Zrušený od 1.1.2016
§ 5
Zrušený od 1.1.2016
§ 6
Zrušený od 1.1.2016
§ 7
Zrušený od 1.1.2016
§ 8
Zrušený od 1.1.2016
§ 9
Zrušený od 1.1.2016
§ 10
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 11
Zrušený od 1.1.2016
§ 12
Zrušený od 1.1.2016
§ 13
Zrušený od 1.1.2016
§ 14
Zrušený od 1.1.2016
§ 15
Zrušený od 1.1.2016
§ 16
Zrušený od 1.1.2016
§ 17
Zrušený od 1.1.2016
§ 18
Zrušený od 1.1.2016
§ 19
Zrušený od 1.1.2016
§ 20
Zrušený od 1.1.2016
§ 21
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 22
Zrušený od 1.1.2016
§ 23
Zrušený od 1.1.2016
§ 24
Zrušený od 1.1.2016
§ 25
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z., zákona č. 127/2006 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 519/2008 Z.z., zákona č. 160/2009 Z.z. a zákona č. 386/2009 Z.z. sa mení takto:
V § 63 ods. 1 písm. h) znie:
"h) podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.".
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Zákon č. 343/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákony č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. a zákon č. 484/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.2016
PRÍL.2
Zrušená od 1.1.2016

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 03.03.2010
Rozposlané/platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Zrušené: -

53/2010 Zbierky zákonov na strane 796.
Odkaz na rovnopis čiastky