Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Literatúra (1)
... dalšie položky

600/2009 Z.z. o finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich fin. sprostredkovanie
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Legislatívny
  proces
  Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
600/2009 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2009
o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
(1) Osobitné finančné vzdelávanie pre príslušný sektor 1) sa vykonáva vo finančnej inštitúcii 2) alebo vo vzdelávacej ustanovizni. 3)
(2) Po ukončení osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Vyhláška č. 181/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 15. júlom 2013.
v z. František Palko v.r.
PRÍL.1
OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
A. Sektor poistenia alebo zaistenia
1. právna úprava poisťovníctva,
2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,
3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,
4. životné poistenie, základné princípy, druh,
5. neživotné poistenie, základné princípy, produkty,
6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,
7. poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,
8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,
9. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,
10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,
11. základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia,
12. zdaňovanie v oblasti poistenia,
13. dohľad.
B. Sektor kapitálového trhu
1. právna úprava kapitálového trhu,
2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,
3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,
4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,
5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,
6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,
7. základy obchodovania s cennými papiermi,
8. finančné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,
9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,
10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,
11. sprostredkovanie investičných služieb,
12. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie,
13. zdaňovanie v oblasti investovania,
14. dohľad.
C. Sektor starobného dôchodkového sporenia
1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,
2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,
3. starobné poistenie a invalidné poistenie,
4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,
7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,
9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,
10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,
11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,
12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,
13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.
D. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,
2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,
3. vznik, prerušenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,
4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,
6. doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy,
7. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,
8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,
9. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,
10. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
11. dohľad.
E. Sektor prijímania vkladov
1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,
2. bankové produkty a stavebné sporenie,
3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,
4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,
5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,
6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,
7. zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov,
8. dohľad.
F. Sektor poskytovania úverov
1. právna úprava a teória poskytovania úverov,
2. poskytovatelia úverov a úverový register,
3. úverové produkty bánk a investičné nástroje bánk,
4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,
5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,
6. úverové riziko,
7. náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,
8. zdaňovanie v oblasti poskytovania úverov,
9. dohľad.
G. Finančné poradenstvo
1. právna úprava a základy finančného poradenstva,
2. rizikový manažment,
3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,
4. zostavenie individuálneho finančného plánu,
5. plánovanie obchodnej činnosti,
6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,
7. základné pojmy z účtovníctva,
8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,
9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,
10. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.
H. Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu
1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,
2. právna úprava finančného trhu,
3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,
4. základné znalosti o retailových finančných službách,
5. zmluvy o finančných službách,
6. sprostredkovanie finančných služieb a základné znalosti z oblasti podnikania,
7. etika a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,
8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu.
Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až F a H.
Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až H.
PRÍL.2
MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I Stupeň    I Sektor  I  Sektor  I  Sektor  I  Sektor  I  Sektor  I  Sektor  I
I odbornej   I poistenia I kapitálového I starobného I doplnkového I prijímania I poskytovania I
I spôsobilosti I  alebo  I   trhu   I dôchodkového I dôchodkového I vkladov  I  úverov  I
I       I zaistenia I       I  sporenia  I  sporenia  I      I       I
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I Základný   I   5   I   5    I   5    I   5    I   5   I   5    I
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I Stredný   I  10   I   10   I   10   I   10   I   10   I   10   I
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I Vyšší    I  15   I   15   I   15   I   15   I   15   I   15   I
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
I Najvyšší   I  20   I   20   I   20   I   20   I   20   I   20   I
I--------------I-----------I--------------I--------------I--------------I------------I--------------I
1) § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z.z.
3) Napríklad zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 600/2009 Z.z., o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Schválené: 17.12.2009
Rozposlané/platnosť od: 31.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Zrušené: -

199/2009 Zbierky zákonov na strane 4538.