575/2009 Z.z.

zmena Občianskeho zákonníka, OSP a zákona o ochrane spotrebiteľa

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (21)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (7)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky
575/2009 Z.z.
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 160/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z., zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/2002 Z.z., zákona č. 95/2002 Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 150/2004 Z.z., zákona č. 404/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 266/2005 Z.z., zákona č. 336/2005 Z.z., zákona č. 118/2006 Z.z., zákona č. 188/2006 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 379/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z. a zákona č. 186/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 53 ods. 1 druhá veta znie: "To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.".
2. § 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) Neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.".
3. Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:
"§ 53a
(1) Ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi. Dodávateľ má rovnakú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe takejto podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Rovnakú povinnosť má aj právny nástupca dodávateľa.
(2) Ak sa rozhodnutie súdu podľa odseku 1 týka len časti zmluvnej podmienky, dodávateľ je povinný splniť povinnosť uvedenú v odseku 1 v rozsahu tejto časti.".
4. § 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) V pochybnostiach o význame zmluvnej podmienky sa výklad priaznivejší pre spotrebiteľa neuplatní, ak právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa.".
5. V deviatej časti sa za štrnástu hlavu vkladá pätnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
"PÄTNÁSTA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. MARCA 2010
§ 879l
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú právne vzťahy vzniknuté do 28. februára 2010; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich uplatnené pred 1. marcom 2010 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.".
Čl.II
Zrušený od 1.7.2016
Čl.III
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z. a zákona č. 318/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak napriek upozorneniu združenia predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom 12a) zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky, 12b) považuje sa také konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho. 12c)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
"12a) § 53a Občianskeho zákonníka.
12b) § 53 Občianskeho zákonníka.
12c) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.".
Doterajší odkaz 12a sa označuje ako odkaz 12d.
2. V § 26a ods. 1 sa za slovo "zmluvách 9)" vkladajú slová "a nekalých obchodných praktík predávajúcich".
3. V § 26a ods. 2 sa za slovo "právo" vkladajú slová "podať podnet príslušným štátnym orgánom a".
4. V § 27 sa za slovo "§ 21" vkladajú slová "a § 26a".
5. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2010
Ustanovenie § 4 ods. 10 sa použije vo veciach, v ktorých súd uloží povinnosť zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky po 28. februári 2010.".
6. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
"7. Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú.v. ES L 95, 21.4.1993).".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
Zákon č. 160/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.