Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (6)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

503/2009 Z.z. zmena zákona o verejnom obstarávaní
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
503/2009 Z.z.
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Zmena: 343/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 18.4.2016
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 457/2000 Z.z., zákona č. 162/2001 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 531/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 621/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 273/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 511/2007 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z. a zákona č. 71/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 9 vkladá položka 9a, ktorá znie:
"Položka 9a
 
  Za konanie
 a) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej
  dohody podľa osobitného predpisu 3)             15 000 eur
 b) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej
  dohody podľa osobitného predpisu, 3) ak ide o zákazku
  na uskutočnenie stavebných prác               100 000 eur
 c) vo veciach určenia neplatnosti koncesnej zmluvy na práce
  podľa osobitného predpisu 3)                100 000 eur.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
"3) § 148a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Čl.III
Zákon č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 511/2007 Z.z., zákona č. 517/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z. a zákona č. 291/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
"§ 14b
(1) Na konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu 1aa) je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
"1aa) § 148a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Čl.IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z.z., zákonom č. 102/2007 Z.z., zákonom č. 232/2008 Z.z., zákonom č. 442/2008 Z.z., zákonom č. 213/2009 Z.z., zákonom č. 289/2009 Z.z., zákonom č. 402/2009 Z.z. a týmto zákonom.
Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Zákon č. 343/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 18. aprílom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 503/2009 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 27.10.2009
Rozposlané/platnosť od: 08.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Zrušené: -

177/2009 Zbierky zákonov na strane 3818.
Odkaz na rovnopis čiastky