Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

415/2009 Z.z. zrušenie nar. o tech. požiad. na systém čelnej ochrany mot. voz.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
415/2009 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2009,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z.z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z.z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z.z.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2009.
Robert Fico v.r.
PRÍL.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú.v. EÚ L 35, 4.2.2009).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 415/2009 Z.z., , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z.z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 30.09.2009
Rozposlané/platnosť od: 27.10.2009
Účinnosť od: 24.11.2009
Zrušené: -

149/2009 Zbierky zákonov na strane 3138.
Odkaz na rovnopis čiastky