Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky

407/2009 Z.z. zmena nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
407/2009 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slová "v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008/ES zo 7. októbra 2008, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá" nahrádzajú slovami "v platnom znení".
2. V prílohe č. 7 v šiestom riadku sa slovo "Dokončené" nahrádza slovom "Dokončované".
3. V prílohe č. 8 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 6, ktoré znejú:
"2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú.v. EÚ L 35, 4.2.2009).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú.v. EÚ L 35, 4.2.2009).
4. Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009, ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ("rámcová smernica") (Ú.v. EÚ L 118, 13.5.2009).
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú.v. EÚ L 188, 18.7.2009).
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú.v. EÚ L 200, 31.7.2009).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 407/2009 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 30.09.2009
Rozposlané/platnosť od: 24.10.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Zrušené: -

148/2009 Zbierky zákonov na strane 3126.
Odkaz na rovnopis čiastky