Obsah Dostupné filtre
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
Predpisy EU (10)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnosti niektorých vozidiel
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
349/2009 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 2009
o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z.z. (ďalej len "zákon") nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá a jazdné súpravy prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách uvedené v prílohe č. 1 časti B k zákonu.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na kĺbové autobusy s viac ako jednou kĺbovou časťou.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) návesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadá na toto vozidlo,
b) prívesom nemotorové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesu,
c) jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s
1. prívesom,
2. návesom,
3. dvoma návesmi,
4. dvomi prívesmi alebo
5. návesom a prívesom,
d) izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,
e) autobusom motorové vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno poschodie alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,
f) kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomne prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí je možné len dielensky,
g) najväčšou prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v premávke na pozemných komunikáciách,
h) najväčšou prípustnou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v premávke na pozemných komunikáciách,
i) najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť určená výrobcom vozidla závisiaca od konštrukcie a výkonu vozidla,
j) nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na účely prepravy po pozemných komunikáciách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
k) tonou hmotnosť, ktorá vyvolá zaťaženie zodpovedajúce 9,8 kilonewtona,
l) odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev odpruženie, ktoré spĺňa podmienky týkajúce sa ekvivalencie medzi určitými systémami bez pneumatického zavesenia a s pneumatickým zavesením pre hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy podľa prílohy č. 2,
m) alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne slúži ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a má potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka, vylepšuje environmentálne vplyvy odvetvia dopravy a pozostáva
1. z elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel,
2. z vodíka,
3. zo zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn LNG),
4. zo skvapalneného ropného plynu LPG, alebo
5. z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubných zdrojov vrátane odpadového tepla,
n) vozidlom s pohonom na alternatívne palivo motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne poháňané alternatívnym palivom a bolo schválené podľa osobitného predpisu,1)
o) prevádzkou intermodálnej prepravy
1. prevádzka kombinovanej dopravy;1a) najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát, v ktorom bol náklad naložený alebo vyložený, alebo
2. preprava, ktorá je súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou najväčšou dĺžkou 45 stôp, resp. 13,716 m, využívajúcich vodnú dopravu, ak počiatočný alebo záverečný úsek nepresiahne dĺžku 150 km na území Európskej únie, pričom vzdialenosť 150 km možno prekročiť v záujme dosiahnutia najbližšieho dopravného terminálu vhodného na poskytnutie plánovanej služby, ak ide o vozidlá podľa druhého bodu písm. j) prílohy č. 1; najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát, v ktorom bol náklad naložený alebo vyložený,
p) nakladajúcou organizáciou osoba, ktorá
1. nakladá náklad do vozidla alebo na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky,
2. nakladá intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo jazdnú súpravu,
q) intermodálnou nákladnou jednotkou kontajner, výmenná nadstavba, náves alebo iná podobná nákladná jednotka vhodná na intermodálnu prepravu.
§ 3
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav
(1) Najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1. Ak je vozidlo alebo jazdná súprava znečistené napríklad blatom, snehom alebo vodou, možno prekročiť ich najväčšiu prípustnú hmotnosť najviac o 3% tejto hmotnosti.
(2) Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6%, ak nie je prevýšená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy.
(3) Preprava nákladu vo voľne loženom stave podľa odseku 2 je preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo predmety nemožno dostatočne upevniť proti pohybu a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť k dynamickému posunutiu nákladu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, na kvapalné a plynné látky prepravované v cisternách.
(4) Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy. Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu.
§ 5
Označovanie vozidiel
(1) Vozidlá kategórií M2 a M3 a ich prípojné vozidlá kategórie O a vozidlá kategórií N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórií O3 a O4 musia byť vybavené jedným z týchto dokladov:
a) kombináciou výrobného štítku a štítku rozmerov podľa prílohy č. 3 vytvorených a pripevnených podľa osobitného predpisu, 1b)
b) jedným štítkom vytvoreným a pripevneným podľa osobitného predpisu 1b)obsahujúcim údaje z obidvoch štítkov uvedených v písmene a),
c) dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.
(2) Doklad podľa odseku 1 písm. c) musí obsahovať rovnaké údaje ako štítky uvedené v odseku 1 písm. a) a musí byť vo vozidle umiestnený na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste; je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.
(3) Prostredný stĺpec na doklade podľa odseku 1 písm. c) týkajúci sa hmotnosti má v prípade potreby obsahovať hmotnostné normy Európskeho spoločenstva uplatňovateľné na príslušné vozidlo. Pokiaľ ide o vozidlá uvedené v druhom bode písm. j) prílohy č. 1, položka "44,00 t" sa uvedie v zátvorkách pod najväčšou prípustnou hmotnosťou jazdných súprav.
(4) Ak jednotlivé rozmery a hmotnosti vozidla nezodpovedajú údajom, ktoré sú uvedené na štítkoch alebo doklade podľa odseku 1, je potrebné zabezpečiť ich zmenu v rámci schválenia prestavby vozidla.2)
(5) Štítky a doklady uvedené v odseku 1 vydané v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa považujú za rovnocenné na území Slovenskej republiky.
(6) Izotermické vozidlo musí byť vybavené osvedčením alebo certifikačným štítkom podľa osobitného predpisu. 3)
(7) Vozidlá a jazdné súpravy uvedené v prílohe č. 4 musia mať špeciálne označenie.
(8) Vozidlá a jazdné súpravy používané pri intermodálnej preprave musia byť vybavené vyhlásením nakladajúcej organizácie vystaveným cestnému dopravcovi, v ktorom sa uvádza celková hmotnosť intermodálnej nákladnej jednotky a celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy s loženou intermodálnou nákladnou jednotkou. Vyhlásenie je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Nadrozmerná preprava a nadmerná preprava
Ak vozidlo alebo jazdná súprava presahuje najväčšie prípustné rozmery uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len "nadrozmerná preprava") alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti podľa § 4 (ďalej len "nadmerná preprava") alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery alebo najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa osobitného predpisu. 4)
§ 7
Označovanie nadrozmernej prepravy a nadmernej prepravy
(1) Každé vozidlo alebo jazdná súprava vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú prepravu musia byť špeciálne označené podľa prílohy č. 4.
(2) Sprievodné vozidlá, ktoré sprevádzajú vozidlo alebo jazdnú súpravu pri nadrozmernej preprave alebo nadmernej preprave, musia byť špeciálne označené podľa prílohy č. 4.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, nemožno vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 9
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 7. mája 2017
Návesové súpravy prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel pred 1. januárom 1991, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v prvom bode písm. d) a štvrtom bode písm. l) prílohy č. 1, sa považujú za vozidlá spĺňajúce prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav podľa tohto nariadenia vlády, ak nepresahujú celkovú dĺžku 15,50 m.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2006 Z.z.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Nariadenie č. 439/2013 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2014.
Nariadenie č. 288/2016 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. novembrom 2016 okrem čl. I bodov 2, 5, 6, 21, 22 a 25, ktoré nadobudli účinnosť 7. májom 2017.
Robert Fico v.r.
Príl.1
NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ ROZMERY VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV, NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ HMOTNOSTI VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV A ĎALŠIE SÚVISIACE TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ A JAZDNÉ SÚPRAVY
1. Najväčšie prípustné rozmery /a/
   a) najväčšia prípustná šírka
     1. vozidiel kategórie M1 ............................... 2,55 m,
     2. vozidiel kategórie M2, M3, N a O .................... 2,55 m,
     3. izotermických vozidiel kategórie N a O .............. 2,60 m,
     4. vozidiel kategórie T a C, okrem T4.2 a C4.2 ......... 2,55 m, /b/
     5. vozidiel kategórie L1e .............................. 1,00 m,
     6. vozidiel kategórie L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e ..... 2,00 m,
     7. prípojných vozidiel za dvojkolesové motorové
      vozidlá ............................................. 1,00 m,
     8. vozidiel kategórie T4.2, C4.2, R, S, PS ............. 3,00 m, /b/
     9. vozidiel kategórie PN ............................... 3,00 m,
    10. vozidiel kategórie LS ............................... 2,00 m,
   b) najväčšia prípustná výška
     1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,
      L7e, LS ............................................. 2,50 m,
     2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS .......... 4,00 m,
     3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených na prepravu
      vozidiel ............................................ 4,20 m,
     4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a
      O4) ................................................. 4,00 m
                                 + 2% výšky,
   c) najväčšia prípustná dĺžka
     1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,
      L7e, LS ............................................. 4,00 m,
     2. prípojného vozidla za dvojkolesové vozidlo
      kategórie L nesmie byť väčšia ako dĺžka ťažného
      vozidla, najviac smie byť ........................... 2,50 m,
     3. vozidiel kategórie M1, N, O (okrem návesov), T, C,
      PS .................................................. 12,00 m, /c/
     4. autobusov s dvomi nápravami ......................... 13,50 m, /d/
     5. autobusov s tromi a viacerými nápravami ............. 15,00 m, /d/
     6. kĺbových dvojčlánkových autobusov s tromi
      nápravami ........................................... 18,75 m, /d/
     7. kĺbových dvojčlánkových autobusov so štyrmi a
      viacerými nápravami ................................. 20,50 m, /d/
     8. súpravy ťahača s návesom ............................ 16,50 m, /c/
     9. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom ........ 18,75 m, /c/
    10. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom
      kategórie O4 určeným na prepravu vozidiel ........... 20,75 m,
    11. súpravy motorového vozidla s dvoma návesmi, 
      s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným 
      prívesom ............................................ 22,00 m, /c/
    12. súpravy traktora kategórie T alebo C s vozidlom
      kategórie R alebo S ................................. 18,75 m,
    13. súpravy traktora kategórie T alebo C s dvomi
      vozidlami kategórie R ............................... 22,00 m,
    14. súpravy vozidla kategórie PS s podvozkom na
      prepravu jeho pracovného zariadenia ................. 20,00 m,
   d) maximálna vzdialenosť medzi osou návesového čapu a
    zadným obrysom návesu ................................... 12,00 m,
   e) maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou
    osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho
    obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu
    vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti
    medzi vonkajším obrysom zadnej časti motorového
    vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu ....... 15,65 m,
   f) maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou
    osou prívesovej súpravy od najprednejšieho
    vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k
    najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy ....... 16,40 m.
 
 2. Najväčšie prípustné hmotnosti
   a) motorových vozidiel s dvoma nápravami ................... 18,00 t,
    ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou
    pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením
    uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev
    alebo ak ide o autobus .................................. 19,50 t,
   b) motorových vozidiel s tromi nápravami ................... 25,00 t,
    ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou
    pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením
    uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev
    alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou
    montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
    pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,50 t ............... 26,00 t,
   c) motorových vozidiel so štyrmi nápravami ................. 32,00 t,
   d) motorových vozidiel s piatimi a viacerými nápravami ..... 40,00 t,
   e) prívesov s dvomi nápravami .............................. 18,00 t,
   f) prívesov s tromi nápravami .............................. 24,00 t,
   g) prívesov so štyrmi a viacerými nápravami ................ 32,00 t,
   h) dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami ..... 28,00 t,
   i) dvojčlánkových kĺbových autobusov so štyrmi a
    viacerými nápravami ..................................... 35,00 t,
   j) jazdných súprav ......................................... 40,00 t,
   k) jazdných súprav prepravujúcich prepravné kontajnery 
    v kombinovanej doprave, 4a) súpravy ťahača 
    a manipulovateľného cestného návesu v kombinovanej 
    doprave, 4a) jazdnej súpravy s cisternovým 
    kontajnerom alebo výmennou nadstavbou 
    v kombinovanej doprave 4a) .............................. 44,00 t,
   l) pásových vozidiel ....................................... 32,00 t.
 
 3. Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu
   a) jednotlivej nápravy ..................................... 10,00 t,
   b) jednotlivej hnacej nápravy .............................. 11,50 t,
   c) dvojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia oboch
    náprav dvojnápravy nesmie prevýšiť, ak vzdialenosť (d)
    medzi nápravami je
     1. menej ako 1 m (d < 1,0) ............................. 11,50 t,
     2. 1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m
      (1,0 d < = 1,3) ..................................... 16,00 t,
     3. 1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m
      (1,3 d < = 1,8) ..................................... 18,00 t,
    ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou
    pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením
    uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev
    alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou
    montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
    pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,50 t ............... 19,00 t,
   d) dvojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia oboch
    náprav dvojnápravy nesmie prevýšiť, ak vzdialenosť (d)
    medzi nápravami je
     1. menej ako 1 m (d < = 1,0) ........................... 11,00 t,
     2. 1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m
      (1,0 d < = 1,3) ..................................... 16,00 t,
     3. 1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m
      (1,3 d < = 1,8) ..................................... 18,00 t,
     4. 1,8 m alebo viac (1,8 < = d) ........................ 20,00 t,
   e) trojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia všetkých
    náprav trojnápravy nesmie prevýšiť ......................... 27,00 t,
   f) trojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia
    všetkých náprav trojnápravy nesmie prevýšiť, ak
    vzdialenosť (d) medzi nápravami je
     1. 1,3 m alebo menej (d < = 1,3) .......................... 21,00 t,
     2. viac ako 1,3 m až do 1,4 m (1,3 < d < = 1,4) .............. 24,00 t,
     3. viac ako 1,4 m (d > 1,4) ............................... 27,00 t.
   Dvojnápravou sa rozumejú dve za sebou umiestnené nápravy,
   ktorých stredy sú pri prípustnej hmotnosti od seba
   vzdialené (čiastkový rázvor) najviac 1,8 m. Trojnápravou
   sa rozumejú tri za sebou umiestnené nápravy, ktorých
   súčet čiastkových rázvorov je najviac 2,8 m. Hmotnosť
   pripadajúca na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy
   prívesov a návesov nesmie prekročiť 10,00 t.
 
 4. Ďalšie technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy súvisiace s
  hmotnosťami a rozmermi
  a) najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie
    L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, ktoré nie je vybavené brzdou, nesmie
    prevýšiť 50% prevádzkovej  hmotnosti ťažného vozidla. Najväčšia
    prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e,
    L3e, L4e, L5e, L6e, L7e vybaveného nájazdovou brzdou nesmie prevýšiť
    prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla,
  b) vzdialenosť nápravy alebo osi kolies prípojného vozidla za vozidlo
    kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e nesmie presiahnuť rázvor
    kolies ťažného vozidla,
  c) vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladové jednotky, ako sú
    kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v prvom bode písm. a) až
    f) a v štvrtom bode písm. k),
  d) motorové vozidlo alebo jazdná súprava podľa § 2 písm. c) prvého a 
    druhého bodu, ktoré sa pohybujú, musia byť schopné otočiť sa vo 
    vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,50 m a vnútorný polomer 
    5,30 m,
  e) hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy vozidla
    alebo jazdnej súpravy nesmie klesnúť pod 25% celkovej hmotnosti
    naloženého vozidla alebo jazdnej súpravy,
  f) hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu alebo nápravy motorového
    vozidla kategórie N alebo kĺbového autobusu (merané pri státí na
    vodorovnej pozemnej komunikácii) nesmie klesnúť pod 20% okamžitej
    hmotnosti a pri ostatných autobusoch okrem triedy I a triedy A pod 25% 
    okamžitej hmotnosti,
  g) pri vozidlách kategórie M, N, O a L v prevádzke v premávke na pozemných
    komunikáciách  sa  pripúšťa  nerovnomernosť  rozloženia  okamžitej
    hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou
    polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatiky, najviac však 15%
    hmotnosti pripadajúcej na nápravu. Táto hodnota môže byť prekročená, ak
    výrobca ustanovil  pre vozidlo a jeho  určitú hmotnosť rozpätie
    prípustných polôh ťažiska nákladu a uvedie tieto údaje v návode pre
    používateľa vozidla,
  h) pri vozidlách kategórie M a N pri zapojení nebrzdeného prípojného
    vozidla kategórie O nesmie prevýšiť hmotnosť ustanovenú výrobcom
    ťažného vozidla, najviac však 0,75 t. Pri vozidlách kategórie M pri
    zapojení brzdeného prípojného vozidla kategórie O nesmie prevýšiť
    hmotnosť ustanovenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 3,50 t,
  i) pri vozidlách v kombinovanej doprave 4a) rozmery 
    ustanovené v prvom bode písmena c) bodoch 3, 8, 9 a 11 a v prvom bode 
    písmena d) môžu byť prekročené o 0,15 m,
  j) ak autobus stojí, musí sa  na zemi urobiť čiara pozdĺž vertikálnej
    roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je obrátená smerom von
    z kruhu. V prípade kĺbového autobusu musia byť obidve jeho pevné časti
    s touto rovinou rovnobežné. Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do
    kruhovej oblasti popísanej v písmene d), žiadna jeho časť nesmie
    vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než 0,60 m,
  k) vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového vozidla kategórie M2,
    M3, N2 a N3 a prvou nápravou prívesu kategórie O musí byť najmenej
    3,00 m,
  l) vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou návesového čapu a akýmkoľvek
    bodom vonkajšieho obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako 2,04
    m,
  m) prostredné vozidlo jazdnej súpravy musí mať vyššiu alebo rovnakú
    okamžitú hmotnosť ako posledné vozidlo jazdnej súpravy,
  n) pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nesmie
    drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m,
  o) náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený
    vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu vhodnými
    upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave; ak sú na
    upevnenie  nákladu  použité viazacie prostriedky, 5) upevnenie sa 
    vykoná dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov, 5a)
  p) najväčšia prípustná hmotnosť saní za vozidlo kategórie LS nesmie
    prevýšiť 50% prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla,
  q) najväčšie prípustné hmotnosti zvláštnych vozidiel nesmú prekročiť
    hodnoty platné pre vozidlá uvedené v druhom bode písm. a) až k) a
    1. pri vozidlách kategórie R s nápravami v strede môžu byť vyššie ako
     hmotnosti ustanovené pri prívesoch uvedených v druhom bode písm. d),
     e) a f) v závislosti od počtu náprav o hmotnosť pripadajúcu na
     spájacie zariadenie (oko oja), a to pri traktorových návesoch
     maximálne o 4,00 t a pri traktorových prívesoch s nápravami v strede
     maximálne o 1,00 t,
    2. pri vozidlách kategórie S nesmú prevýšiť hodnoty ustanovené pre
     traktorové prívesy alebo návesy,
  r) pri vozidlách kategórie T a  PS nesmie byť hmotnosť pripadajúca na
    riadenú nápravu (merané pri státí na vodorovnej pozemnej komunikácii)
    menšia ako 20% okamžitej hmotnosti vozidla. Pri vozidlách kategórie
    T sa však pripúšťa nižšia hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu po
    namontovaní nadstavby, pracovného  stroja neseného alebo ťahaného
    vymeniteľného stroja pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km.h na -1,
    pričom hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu nesmie byť menšia ako
    1. 19% pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou najviac 4,50 t,
    2. 18% pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou prevyšujúcou 4,50 t,
  s) pri vozidlách kategórie T, R, S a PS sa pripúšťa nerovnomernosť
    rozloženia okamžitej hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav
    medzi pravou a ľavou polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatík,
    1. pri vozidlách kategórie T a R najviac 15% hmotnosti pripadajúcej na
     nápravu,
    2. pri vozidlách kategórie PS a S najviac 20% hmotnosti pripadajúcej
     na nápravu,
    3. pri vozidlách kategórie T po namontovaní nadstavby, pracovného
    stroja neseného alebo ťahaného vymeniteľného stroja najviac 20%
    hmotnosti pripadajúcej na nápravu,
  t) pri vozidlách kategórie T a C pri zapojení nebrzdeného vozidla
    kategórie R a S súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na
    všetky nápravy nesmie prevýšiť hmotnosť ustanovenú výrobcom najviac
    3,50 t pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km.h na -1. Brzdovým
    zariadením nájazdového typu môžu byť vybavené vozidlá kategórie R a S,
    ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na všetky
    nápravy je menej ako 3,50 t. Také vozidlá kategórie R a S možno
    pripojiť iba k ťažnému vozidlu, ktorého prevádzková hmotnosť je rovná
    alebo prevyšuje  najväčšiu prípustnú celkovú  hmotnosť prípojného
    vozidla,
  u) do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa nezapočítava dĺžka
    prečnievajúceho nedeliteľného nákladu, ak nepresahuje náves o viac než
    1,40 m, pričom požiadavky na maximálne vybočenie zadnej časti vozidla
    podľa  osobitného  predpisu 5b)  a  požiadavky  na  označenie
    prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu 5c) musia zostať
    zachované,
  v) najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené v druhom bode písm. a) (okrem
    dvojnápravových autobusov), písm. b) a h) možno zvýšiť o dodatočnú
    hmotnosť najviac 1 t potrebnú pre technológiu alternatívnych palív;
    požiadavky ustanovené v treťom bode musia zostať zachované. Informácia
    o dodatočnej hmotnosti pre vozidlá s alternatívnym palivom sa uvádza v
    doklade podľa § 5 ods. 1 písm. c).
 
 5. Technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy vybavené aerodynamickými
  zariadeniami
  a) na zvýšenie energetickej účinnosti môžu byť vozidlá alebo jazdné
    súpravy vybavené aerodynamickými zariadeniami. Takto vybavené vozidlá
    a jazdné súpravy môžu presiahnuť najväčšie prípustné dĺžky ustanovené
    v prvom bode písm. c) podbodoch 3 až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým
    bodom písm. d). Presiahnutie najväčšej prípustnej dĺžky nesmie viesť k
    zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav,
  b) aerodynamické zariadenia, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia byť pred
    uvedením na trh schválené podľa osobitného predpisu, 1) 
  c) aerodynamické zariadenia musia spĺňať tieto prevádzkové požiadavky:
    1. v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť účastníkov premávky na
     pozemných  komunikáciách, zariadenie sa zloží, zatiahne alebo
     odstráni,
    2. pri používaní v mestskej cestnej infraštruktúre a medzimestskej
     cestnej infraštruktúre zohľadniť osobitné špecifiká oblastí, v
     ktorých je povolená rýchlosť 50 km/h alebo menej a v ktorých sa s
     vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní účastníci premávky na
     pozemných komunikáciách,
    3. ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnej prepravy
     podľa § 2 písm. o) a ak sú zatiahnuté alebo zložené, nepresiahnu
     najväčšiu prípustnú dĺžku o viac ako 200 mm.
 
 6. Tolerancia pre vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých kabíny majú lepšie
  aerodynamické vlastnosti
 
  Na zvýšenie energetickej účinnosti najmä s ohľadom na aerodynamické
  vlastnosti kabín ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách
  môžu  vozidlá alebo  jazdné  súpravy, ak ich kabíny majú  lepšie
  aerodynamické vlastnosti, energetickú  účinnosť  a sú bezpečnejšie,
  presiahnuť maximálne dĺžky ustanovené v prvom bode písm. c) podbodoch 3
  až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým bodom písm. d). Presiahnutie
  najväčšej prípustnej dĺžky nesmie viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky
  vozidiel alebo jazdných súprav. Toto ustanovenie sa vzťahuje na vozidlá,
  ktoré sú z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti na tento účel
  schválené podľa osobitného predpisu. 1) 

Vysvetlivky:
a) Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú bez
  žiadnych kladných tolerancií podľa STN 30 0026 - Základná terminológia
  cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície.
b) Do celkovej šírky vozidla sa započítava aj zdvojenie kolies na náprave,
  pričom sa neberie do úvahy akékoľvek vydutie časti pneumatík, ktoré je
  v styku s pozemnou komunikáciou.
c) Do celkovej  dĺžky vozidla (jazdnej súpravy)  sa nezapočítava dĺžka
  nakladacieho satelitného vozíka, ktorý je v prepravnej polohe namontovaný
  vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac než 1,20 m.
d) Do najväčšej dĺžky autobusu sa započítava akákoľvek odnímateľná výbava,
  napríklad batožinová nadstavba alebo skrinka na lyže.
Príl.2
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA EKVIVALENCIE MEDZI URČITÝMI SYSTÉMAMI BEZ PNEUMATICKÉHO ZAVESENIA A S PNEUMATICKÝM ZAVESENÍM PRE HNACIU NÁPRAVU ALEBO HNACIE NÁPRAVY
1. VYMEDZENIE ZÁVESU
Závesný systém sa považuje za pneumatický záves, ak je aspoň 75% pružiaceho efektu spôsobené pneumatickou pružinou.
2. EKVIVALENTNOSŤ PNEUMATICKÉHO ZÁVESU
Záves uznaný za ekvivalentný pneumatickému závesu musí spĺňať tieto požiadavky:
2.1 počas voľnej prechodovej nízkofrekvenčnej vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom musí byť nameraná frekvenciaa tlmenie so závesom pri prenose svojho maximálneho zaťaženia v rozmedzí definovanom v bodoch 2.2 až 2.5,
2.2 každá náprava musí byť vybavená hydraulickými tlmičmi. Na podvozkoch so zdvojenými nápravami musia byť tlmiče umiestnené tak, aby minimalizovali osciláciu podvozkov,
2.3 hodnota stredného pomerného tlmenia D musí byť vyššia než 20% kritického tlmenia pre záves v jeho normálnom stave s umiestnenými a fungujúcimi hydraulickými tlmičmi,
2.4 pomerné tlmenie D závesu so všetkými hydraulickými tlmičmi odstránenými alebo nefungujúcimi nesmie byť vyššie než 50% D,
2.5 frekvencia odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom vo voľnej prechodovej vertikálnej oscilácii nesmie byť vyššia než 2,0 Hz,
2.6 frekvencia a tlmenie závesu sú uvedené v bode 3. Testovacie postupy na meranie frekvencie a tlmenia sú ustanovené v bode 4.
3. VYMEDZENIE FREKVENCIE A TLMENIA
V tomto vymedzení sa uvažuje s odpruženou hmotou M (kg) nad hnacou nápravou alebo podvozkom. Náprava alebo podvozok majú celkovú vertikálnu tuhosť medzi cestným povrchom a odpruženou hmotou K newton/meter (N/m) a celkový koeficient tlmenia C newton krát sekunda na meter (N.s/m). Vertikálne posunutie odpruženej hmoty je Z. Pohybová rovnica pre voľnú osciláciu odpruženej hmoty je
             d na 2 Z    dZ
           M ---------- + C ---- + kZ = O.
             d t na 2    dt
 
  Frekvencia oscilácie odpruženej hmoty F (rad/sek) je
 
                   K   C na 2
           F = odmocnina --- - ----------.
                   M   4 M na 2
 
  Tlmenie je kritické vtedy, keď C = Co, kde
 
              Co = 2 odmocnina KM.
Pomerné tlmenie ako zlomok kritického tlmenia je C/Co.
Počas voľnej prechodnej oscilácie odpruženej hmoty bude vertikálny pohyb hmoty sledovať tlmenú sínusoidnú dráhu (obrázok 2). Frekvenciu je možné odhadnúť tak, že sa odmeria čas za toľko cyklov oscilácie, koľko je možné pozorovať. Tlmenie je možné odhadnúť tak, že sa odmerajú výšky po sebeidúcich vrcholov oscilácie v rovnakom smere. Ak špičkové amplitúdy prvého a druhého cyklu oscilácie sú A1 a A2, potom je pomerné tlmenie D
               C    1    A1
             D = ---- = ----- ln ----,
               Co   2pí   A2
 
  kde "ln" je prirodzený logaritmus pomeru amplitúd.
4. POSTUP TESTU
Na určenie pomerného tlmenia D, pomerné tlmenie s odstránenými hydraulickými tlmičmi a frekvenciou F závesu by malo naložené vozidlo spĺňať jednu z nasledujúcich podmienok:
a) malo by sa pohybovať pri nízkej rýchlosti (5 km/h + - 1 km/h) cez 80 mm schod s profilom, ktorý je zobrazený na obrázku 1. Prechodová oscilácia, ktorá sa analyzuje na frekvenciu a tlmenie, nastáva po tom, čo kolesá na hnacej náprave opustia schod, alebo
b) malo by byť ťahané dole za svoj podvozok tak, aby záťaž hnacej nápravy bola 1,5-krát väčšia, než je jeho maximálna statická hodnota. Vozidlo, ktoré je držané v dolnej polohe, sa náhle uvoľní a analyzuje sa následná oscilácia, alebo
c) malo by byť ťahané hore za svoj podvozok tak, aby odpružená hmota bola zdvihnutá o 80 mm nad hnaciu nápravu. Vozidlo držané v hornej polohe sa náhle pustí a analyzuje sa následná oscilácia, alebo
d) malo by byť podrobené iným postupom, ak výrobca k spokojnosti technického oddelenia nepreukáže ekvivalentnosť.
Uvedené vozidlo by malo byť vybavené meničom vertikálneho posunutia medzi hnacou nápravou a podvozkom, priamo nad hnacou nápravou. Zo stopy môže byť nameraný časový interval medzi prvým a druhým kompresným vrcholom na zistenie frekvencie F a amplitúdový pomer na zistenie hodnoty tlmenia. Pre dvojnápravové podvozky by meniče vertikálneho posunutia mali byť namontované medzi každou hnacou nápravou a podvozkom, priamo nad touto nápravou.
Obrázok 1 - Schod pre závesné testy a Obrázok 2 - Tlmený prechodový javPríl.3
ŠTÍTOK ROZMEROV
1. Štítok, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle, musí obsahovať tieto údaje:
a) názov výrobcu, *)
b) identifikačné číslo vozidla VIN, *)
c) dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu,
d) šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu,
e) údaje na meranie dĺžky jazdných súprav
1. vzdialenosť (a) medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického spájacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); v prípade návesovej spojky s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (amin a amax),
2. vzdialenosť (b) medzi stredom mechanického spájacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmin a bmax).
2. Dĺžkou jazdnej súpravy je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou.
3. Hodnoty uvedené na štítku alebo doklade podľa § 5 ods. 1 musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle.
Vysvetlivka:
*) Tieto údaje nie je potrebné opakovať, ak má vozidlo jediný štítok podľa § 5 ods. 1 písm. b) obsahujúci údaje o hmotnostiach, ako aj o rozmeroch.
PRÍL.4
ŠPECIÁLNE OZNAČENIA VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV
1. Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t okrem návesových ťahačov musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu EHK č. 70 6)a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) avšetky vozidlá kategórie O4 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK č. 70.6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu EHK č. 70.6)
Vozidlá kategórie R musia byť rovnako vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK č. 70 6) ako vozidlá kategórie O.
2. Vozidlá kategórie L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h na -1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69. 6) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu EHK č. 69.6)
3. Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo počas státia, vozidlá kategórie PS a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 0,07 až 0,1 m a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2. 7) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie umiestnené na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia byť takým označením označené na zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých šírka presahuje obrys ťažného vozidla, musia byť takým označením označené aj na predných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené vpredu platí táto podmienka opačne.
Vozidlá kategórie S môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7a)
4. Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2. 7) Špeciálne označenie musí byť prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej polohe aviditeľné zo zadnej strany.
5. Vozidlá kategórií L7e, M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie, a ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici označené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou
a) pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h na -1 na najbližšie nižšie celé číslo,
b) pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
Označenie musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby, ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším priemerom 190 až 200 mm; číslice musia mať 70 až 80mm, hrúbka čiary číslic 12 až 15 mm. Farba číslic je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 27) (červená a biela), číslice sú nereflexné. Ak nie je možné na vozidlách kategórií L7e, O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom 190 až 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom číslice musia mať 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 11 až13 mm. V označení môže byť použitá skratka "km".
Vozidlá kategórie L7e-B1 a L7e-B2 môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7b)
6. Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka prevyšuje 23,0 m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,0 t, musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu. Špeciálne informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 2 7)a s nápisom "ZVLÁŠTNA PREPRAVA" alebo "VÝNIMOČNÁ PREPRAVA". Farba písmen je čierna.Pri medzinárodnej nadmernej preprave alebo nadrozmernej preprave nápis môže byť v jazyku členského štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu,ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, napríklad "SONDERTRANSPORT", "EXCEPTIONAL TRANSPORT", "TRASPORTO ECCEZIONALE","CONVOI EXCEPTIONNEL", "ABNORMAL TRANSPORT", "SPECIAL TRANSPORT". Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú prepravu, napríklad sprievodné vozidlá, sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu.
7. Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike 8) musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 1046)
a) od 10. októbra 2009; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10. októbra 2009,
b) od 1. júla 2010; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009,
c) od 1. januára 2011; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000 do 31. decembra 2004.
Montáž a umiestnenie odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, 6)pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazovéoznačenie.
Príl.5
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 7/zv. 2) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18.februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 7/zv. 6).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú.v. EÚ L 115, 6.5.2015).
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
1a) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
1b) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti v platnom znení (Ú.v. EÚ L 8, 12.1.2011) v platnom znení.
2) § 18 až 20 v spojení s § 17 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.).
4) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
4a) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
5) STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080), STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080), STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie laná (30 0080).
5a) STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl (30 0080).
5b) Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú.v. EÚ L 353, 21.12.2012) v platnom znení.
5c) § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
7) STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.STN EN 12899-1 (73 7021) Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé značky.
7a) Doplnok 3 prílohy XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú.v. EÚ L 42, 17.2.2015).
7b) Príloha XVI delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú.v. EÚ L 7, 10.1.2014).
8) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 349/2009 Z.z., o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 08.07.2009
Rozposlané/platnosť od: 29.08.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Zrušené: 20.05.2018

122/2009 Zbierky zákonov na strane 2682.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.