314/2009 Z.z.

vykonávacia vyhláška k zákonu o fluórovaných skleníkových plynoch

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (9)
... dalšie položky
314/2009 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. júla 2009,
ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, nštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) 5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 8% z náplne za rok,
b) 50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 6% z náplne za rok,
c) 500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 4% z náplne za rok.
(2) Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a) 5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 6% z náplne za rok,
b) 50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 4% z náplne za rok,
c) 500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 2% z náplne za rok.
§ 2
(1) Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
(2) Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, 1) výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.
(4) Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje
a) text "Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 a zákona č. 286/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
b) mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
c) mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
d) meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
e) názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.
§ 3
(1) Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "hodnotiaci orgán"). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.
(2) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.
(3) Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.
(4) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami "vyhovel", "vyhovel s obmedzením na určitú činnosť" alebo "nevyhovel". Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.
(5) Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením "vyhovel s obmedzením na určitú činnosť" alebo "nevyhovel", ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.
(6) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "vyhovel", vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "certifikačný orgán") osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise. 1a) Ak bola hodnotená skúška stupňom "vyhovel s obmedzením na určitú činnosť", vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.
§ 4
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise 1a) je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Text štítka, uvedený v § 2 ods. 4 písm. a), použitý na označenie výrobku alebo zariadenia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2016 zostáva v platnosti do vykonania kontroly uvedenej na štítku.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Vyhláška č. 382/2016 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2017.
Viliam Turský v.r.
PRÍL.1
Vzor
Oznamovanie údajov
   Prevádzkovatelia stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych
     klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel,
    protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských
   nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov
   obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu 
                 CO2 alebo viac 
               za rok............... 
 
Údaje o prevádzkovateľovi 
1. Názov: 
2. Sídlo: 
3. Identifikačné číslo: 
 
Údaje o vlastníkovi zariadenia 
1. Názov: 
2. Sídlo: 
3. Identifikačné číslo: 
 
Údaje o fluórovanom skleníkovom plyne 
Názov a označenie podľa prílohy č. I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch,
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú.v. EÚ L 150, 20. 5. 2014). 
 
Údaje o zariadení 
 
1. Druh zariadenia (chladiace, klimatizačné, tepelné čerpadlo, protipožiarne
  zariadenie, elektrický rozvádzač, chladiaca jednotka chladiarenského
  vozidla a prípojného vozidla) 
 
2. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu v zariadení (na začiatku obdobia)
  ............ t ekvivalentu CO2 
 
3. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu doplneného do zariadenia ..... t 
  ekvivalentu CO2 
 
4. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu odobratého zo zariadenia ...... t
  ekvivalentu CO2 
 
5. Množstvo fluórovaného skleníkového plynu v zariadení (na konci obdobia) 
  ................. t ekvivalentu CO2 
 
6. Miesto - adresa, kde sa zariadenie nachádza (mesto/obec, poštové smerovacie
  číslo, ulica, popisné číslo, názov prevádzky) 
 
 
Vybavuje: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
Miesto a dátum:
PRÍL.2
Vzor
Oznamovanie údajov
I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise 1) za rok ........
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Výrobca                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Obchodné meno:                               I
I Ulica:                                   I
I Obec:               PSČ:                   I
I Telefónne číslo:         Číslo faxu:               I
I E-mailová adresa:                             I
I IČO:                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I--------------I-------------I----------I-------------------I----------------I
I Názov,    I Skladové  I Vyrobené I Predané množstvo I Skladové    I
I označenie  I zásoby na  I množstvo I (kg)       I zásoby na   I
I fluórovaného I začiatku  I (kg)   I----------I------- I konci obdobia I
I skleníkového I obdobia   I     I vnútorný I export I (kg)      I
I plynu    I (kg)    I     I  trh  I    I        I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
I--------------I-------------I----------I----------I--------I----------------I
 
 
Zodpovedná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: 
Miesto a dátum:
Vzor
Oznamovanie údajov
II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise 1) za rok ...
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Dovozca /*/             I Vývozca /*/             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Obchodné meno:           I Obchodné meno:            I
I Ulica:               I Ulica:                I
I Obec:        PSČ:      I Obec:        PSČ:      I
I Telefónne číslo:   Číslo faxu:  I Telefónne číslo:   Číslo faxu:   I
I E-mailová adresa:          I E-mailová adresa:          I
I IČO:                I IČO:                 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Distribútor /*/                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Obchodné meno:                               I
I Ulica:                                   I
I Obec:               PSČ:                   I
I Telefónne číslo:         Číslo faxu:               I
I E-mailová adresa:                             I
I IČO:                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
 *) Nehodiace sa prečiarknite.
 
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Názov, označenie          I    I    I    I    I    I
I fluórovaného skleníkového plynu  I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Skladové zásoby          I    I    I    I    I    I
I na začiatku obdobia (kg)      I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Dovezené množstvo (kg)       I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Vyvezené množstvo (kg)       I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Nakúpené množstvo (kg)       I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Predané množstvo (kg)       I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Skladové zásoby          I    I    I    I    I    I
I na konci obdobia (kg)       I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Krajina dovozu           I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
I Krajina vývozu           I    I    I    I    I    I
I------------------------------------I-------I-------I-------I-------I-------I
 
 
Zodpovedná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Miesto a dátum:
Vzor
Oznamovanie údajov
III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení za rok ...
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Výrobca /*/                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Obchodné meno:                               I
I Ulica:                                   I
I Obec: PSČ:                                 I
I Telefónne číslo: Číslo faxu:                        I
I E-mailová adresa:                             I
I IČO:                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Dovozca /*/             I Vývozca /*/             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Obchodné meno:           I Obchodné meno:            I
I Ulica:               I Ulica:                I
I Obec:        PSČ:      I Obec:        PSČ:      I
I Telefónne číslo:   Číslo faxu:  I Telefónne číslo:   Číslo faxu:   I
I E-mailová adresa:          I E-mailová adresa:          I
I IČO:                I IČO:                 I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
 *) Nehodiace sa prečiarknite.
 
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
I  Názov výrobku a  I   Druh fluórovaného   I Množstvo fluórovaného I
I   zariadenia    I   skleníkového plynu   I skleníkového plynu  I
I            I   vo výrobku alebo v   I v jednom výrobku (kg) I
I            I     zariadení     I            I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
I-----------------------I----------------------------I-----------------------I
 
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Skladové zásoby výrobku a zariadenia I                   I
I na začiatku obdobia (ks)       I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Vyrobené množstvo (ks)        I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Dovezené množstvo (ks)        I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Predané množstvo na export (ks)   I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Predané množstvo na vnútorný trh   I                   I
I (ks)                 I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Celkové množstvo fluórovaného    I                   I
I skleníkového plynu v prepočte na   I                   I
I počet kusov výrobku a zariadenia   I                   I
I (kg)                 I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Skladové zásoby výrobku a zariadenia I                   I
I na konci obdobia (ks)        I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Krajina dovozu            I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Krajina vývozu            I                   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
 
Zodpovedná osoba:               Telefónne číslo:
Miesto a dátum:                E-mailová adresa:
PRÍL.3
Vzor
Oznamovanie údajov
Zhodnotenie, kontrola úniku, inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, zhodnotenie rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov
Údaje sa oznamujú v tejto štruktúre:
[Rok] - uvedie sa rok, za ktorý sa oznamujú príslušné údaje.
[Servisná organizácia] - uvedú sa údaje v poradí: certifikačné číslo; obchodné meno; zodpovedný pracovník; ulica; PSČ; mesto; telefónne číslo; e-mailová adresa.
[Technické prostriedky a vybavenie] - uvedie sa druh technických prostriedkov a vybavenia v zmysle prílohy č. 4 a množstvo v kusoch v poradí: počet kusov; názov.
[Zamestnanci] - uvedú sa údaje v poradí: číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti; meno; priezvisko.
[Nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi] - uvedú sa údaje o pohybe fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; nakúpené nové; nakúpené zhodnotené; predané nové; predané zhodnotené; recyklované alebo regenerované; zničené.
[Použitie fluórovaného skleníkového plynu] - uvedú sa údaje o použití fluórovaného skleníkového plynu za príslušný rok v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; doplnené nová náplň; doplnené za únik; zhodnotené.
[Sklad] - uvedú sa údaje o skladových zásobách v poradí: označenie fluórovaného skleníkového plynu; množstvo nového fluórovaného skleníkového plynu; množstvo zhodnoteného fluórovaného skleníkového plynu.
PRÍL.4
Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností
1. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
2. Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva
c) Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok
d) Dvojstupňové vákuové čerpadlo
e) Manometrický mostík
f) Digitálna váha
g) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
3. Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok
c) Detektor úniku látky
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti
4. Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia
a) Odberové zariadenie
b) Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
c) Detektor úniku
d) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
5. Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov
a) Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel
b) Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
1) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú.v. EÚ L 150, 20.5.2014).
1a) Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá a chladiace jednotky chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúce fluórované skleníkové plyny a osvedčení spoločností, pokiaľ ide o stacionárne chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 301, 18.11.2015).
Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 92, 3.4.2008).
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2066 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení fyzických osôb, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie z prevádzky elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, alebo zhodnocovanie fluórovaných skleníkových plynov zo stacionárnych elektrických rozvádzačov (Ú.v. EÚ L 301, 18.11.2015).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú.v. EÚ L 92, 3.4.2008).
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú.v. EÚ L 92, 3.4.2008).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.