207/2009 Z.z.

podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
207/2009 Z.z.
ZÁKON
z 28. apríla 2009
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmena: 35/2019 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje
a) podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty1) z územia Slovenskej republiky, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis,2)
b) niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, 2)
c) zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky,
d) podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky,
e) vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len "predajca").
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú
a) národné kultúrne pamiatky, 3)
b) zbierkové predmety, 4)
c) archívne dokumenty, 5)
d) historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy, 6)
e) originály predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora,
f) predmety kultúrnej hodnoty dovezené na územie Slovenskej republiky, ktoré boli prepustené do colného režimu dočasné použitie.6a)
§ 2
Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky
(1) Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohe č. 1, možno z územia Slovenskej republiky vyviezť len s predchádzajúcim povolením na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky (ďalej len "povolenie"). Vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie vývoz predmetu kultúrnej hodnoty
a) mimo colného územia Európskej únie,
b) v rámci colného územia Európskej únie.
(2) Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry") na základe žiadosti vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len "vlastník").
(3) Vlastník podáva ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie písomne v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo. Vlastník môže podať ministerstvu kultúry žiadosť o povolenie aj na súbor predmetov kultúrnej hodnoty patriacich do kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú v prílohe č. 1 označené znakom "(+)". Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,7) ktorým sa preukazuje hodnota predmetu kultúrnej hodnoty alebo iný odborný posudok uznávaného odborníka na určovanie hodnoty predmetov kultúrnej hodnoty pochádzajúceho z iného členského štátu Európskej únie. Vlastník je povinný k žiadosti o povolenie pripojiť aj fotografie, ktoré umožnia identifikovať jednotlivé predmety kultúrnej hodnoty a zoznam predmetov kultúrnej hodnoty tvoriacich súbor s uvedením príslušných identifikačných údajov v rozsahu položiek 14 až 20 tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(4) Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada odborné stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len "pamiatkový úrad") o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7a) Ak je dôvodný predpoklad, že predmet kultúrnej hodnoty by mohol byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, ministerstvo kultúry si vyžiada aj odborné stanovisko Slovenskej národnej knižnice o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty.7b)
(5) Ministerstvo kultúry si pred vydaním povolenia vyžiada, s prihliadnutím na kategóriu predmetu kultúrnej hodnoty, aj odborné stanovisko
a) Slovenského národného múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského národného múzea,
b) Slovenskej národnej galérie k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie,
c) Slovenského technického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Slovenského technického múzea,
d) Múzea Slovenského národného povstania k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Múzea Slovenského národného povstania alebo
e) Vojenského historického múzea k vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkového fondu Vojenského historického múzea.
(6) Pamiatkový úrad a právnické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú povinné poskytnúť odborné stanovisko ministerstvu kultúry do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva kultúry o odborné stanovisko.
(7) Vlastník je povinný umožniť ministerstvu kultúry vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty. Vlastník je povinný ministerstvu kultúry na vyžiadanie predložiť aj ďalšie údaje a doklady viažuce sa k predmetu kultúrnej hodnoty a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
(8) Ministerstvo kultúry preruší konanie vo veci vydania povolenia, ak je potrebné
a) prizvať znalca na vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty,
b) vykonať obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty,
c) ustanoviť komisiu odborníkov z príslušnej oblasti na posúdenie predmetu kultúrnej hodnoty, ktorej odporúčajúce stanovisko bude podkladom na vydanie povolenia,
d) získať ďalšie podklady na vydanie povolenia.
(9) Ministerstvo kultúry vydá povolenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Povolenie na trvalý vývoz vydáva ministerstvo kultúry s prihliadnutím na odborné stanoviská pamiatkového úradu a právnických osôb uvedených v odsekoch 4 a 5.
(10) Ministerstvo kultúry zamietne žiadosť o povolenie, ak je dôvodný predpoklad, že
a) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,8)
b) predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,9)
c) dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku do správy múzea alebo galérie.10)
(11) Ak predmet kultúrnej hodnoty nebude do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie predmetom konania o vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond alebo sa nestane zbierkovým predmetom, po opätovnom podaní žiadosti vydá ministerstvo kultúry povolenie do 15 dní od doručenia žiadosti.
(12) Povolenie stráca platnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
(13) Vydaním povolenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov.11)
(14) Náklady, ktoré vznikli podľa odsekov 3 a 7 a odseku 8 písm. a), b) a d), uhrádza vlastník.
(15) Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty môže trvať najviac dva roky od vydania povolenia podľa odseku 1. Na povolenie dočasného vývozu sa nevzťahujú odsek 3 tretia veta, odseky 4 až 8, odsek 9 druhá veta a odseky 10 až 14. Náklady podľa odseku 3, okrem nákladov podľa odseku 3 tretej vety, uhrádza vlastník.
(16) Vlastník predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, colný úrad potvrdí, že
a) sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia vyváža,
1. mimo colné územie Európskej únie,
2. v rámci colného územia Európskej únie,
b) sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu
1. mimo colného územia Európskej únie,
2. v rámci colného územia Európskej únie.
(17) Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.
(18) Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu kultúry po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky jeden rovnopis povolenia podľa odseku 9 s vyznačeným potvrdením colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.
(19) Miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého bydliska vlastníka. Ak sa predmet kultúrnej hodnoty vyváža mimo colné územie Európskej únie alebo sa predmet kultúrnej hodnoty, ktorý bol dočasne vyvezený podľa odseku 15, spätne doviezol na územie Slovenskej republiky z iného štátu mimo colného územia Európskej únie, miestne príslušným colným úradom podľa odseku 16 je colný úrad, ktorému bol takýto predmet kultúrnej hodnoty predložený v súlade s colnými predpismi; to neplatí, ak sa predmet kultúrnej hodnoty v súlade s colnými predpismi predkladá colnému úradu, ktorý sa nenachádza na území Slovenskej republiky.
§ 3
Zrušený od 1.7.2018
§ 4
Niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu
(1) Ministerstvo kultúry je príslušným orgánom na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,2) ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.
(2) V konaní o vydanie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) sa použijú § 2 ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 4 až 8, ods. 9 druhá veta, ods. 10, 11, 14 a 15 a musia byť splnené podmienky v nich ustanovené.
§ 5
Zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť na územie Slovenskej republiky
a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,
b) ak je zrejmé, že ide o predmet, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,
c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený predmet.
§ 6
Dotácia zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky
(1) Ministerstvo kultúry môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti múzeu alebo galérii zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, 12) knižnici zriadenej ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou 13) alebo archívu zriadenému štátnym orgánom alebo ním zriadenou a založenou právnickou osobou, obcou alebo vyšším územným celkom, 14) ktoré sú právnickou osobou (ďalej len "žiadateľ o dotáciu"), okrem múzea, galérie a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky. Požičiavateľ na účely tohto zákona je osoba, ktorá požičiava predmet kultúrnej hodnoty na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(2) Múzeu, galérii a knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry sa finančné prostriedky na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely podľa odseku 1 pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty poskytnú rozpočtovým opatrením.
(3) Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre jedného žiadateľa o dotáciu, je 40 000 eur. Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre žiadateľa o dotáciu, je 10 000 000 eur.
(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu kultúry do 31. júla roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude prezentácia predmetu kultúrnej hodnoty realizovaná.
(5) Dotáciu možno poskytnúť a použiť len na náhradu škody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky od vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, inštalácii a prezentovaní predmetu kultúrnej hodnoty jeho poškodením, znehodnotením alebo odcudzením.
(6) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na náhradu škody, ak
a) bola spôsobená žiadateľom o dotáciu a k poškodeniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu predmetu kultúrnej hodnoty došlo v dôsledku porušenia právnych predpisov, nesprávnym zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou,
b) vznikla v dôsledku nedbanlivosti požičiavateľa alebo dopravcu, alebo
c) vznikla v dôsledku mimoriadnej udalosti, teroristického činu, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu.
(7) Ak ministerstvo kultúry žiadosť o poskytnutie dotácie schváli, vydá žiadateľovi o dotáciu osvedčenie o poskytnutí dotácie v jednom vyhotovení.
(8) Žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa odseku 2 sú povinní bez meškania po prekročení štátnych hraníc Slovenskej republiky spísať s dopravcom protokol o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo protokol o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Dopravca na účely tohto zákona je osoba, ktorá zabezpečuje prepravu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely jeho prezentácie na území Slovenskej republiky.
(9) Protokol musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a dopravcu, názov prezentačnej aktivity, dátum a čas prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, miesto prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, podpis žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2 a podpis dopravcu.
(10) Žiadateľ o dotáciu alebo právnická osoba podľa odseku 2 bez meškania predloží miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko žiadateľa o dotáciu alebo právnickej osoby podľa odseku 2, tri rovnopisy tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(11) Colný úrad potvrdí na troch rovnopisoch tlačiva podľa odseku 10, ak sa údaje na tlačive zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty, že
a) predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne doviezol na územie Slovenskej republiky a
b) predmet kultúrnej hodnoty sa spätne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava dopravcom zabezpečená.
(12) Žiadateľ o dotáciu a právnická osoba podľa odseku 2 sú povinní predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť colnému úradu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s potvrdením.
(13) Podrobnosti o poskytovaní dotácií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry.
§ 7
Evidencia predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu
(1) Predmet kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu je predajca povinný zapísať do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty. 15) Predajca na účely tohto zákona je osoba, ktorej predmetom podnikania alebo činnosti je obchodovanie s predmetom kultúrnej hodnoty.
(2) Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie predajca na účely identifikácie predmetov kultúrnej hodnoty a obmedzenia pohybu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli nezákonne vyvezené zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu alebo pochádzajú z trestnej činnosti.
(3) Evidenciu predmetu kultúrnej hodnoty je predajca povinný viesť na identifikačnej karte podľa prílohy č. 6.
(4) Predajca je povinný písomne informovať nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.
(5) Predajca môže požiadať ministerstvo kultúry o predbežné vyjadrenie k možnosti trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Žiadosť musí obsahovať údaje o predmete kultúrnej hodnoty, ktorými sú najmä názov a stručný opis, autor alebo výrobca, technika a materiál, rozmery alebo hmotnosť, datovanie, identifikačné znaky, miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty a obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty. Predbežné vyjadrenie ministerstva kultúry nenahrádza povolenie ministerstva kultúry podľa § 2 alebo § 4.
§ 8
Kontrola vykonávaná ministerstvom kultúry
(1) Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu 2) a tohto zákona vykonáva ministerstvo kultúry prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných osôb. Poverení zamestnanci a prizvané fyzické osoby postupujú pri výkone kontroly podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom. 16)
(2) Poverený zamestnanec ministerstva kultúry je pri výkone kontroly podľa odseku 1 oprávnený
a) skontrolovať po spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky totožnosť a fyzický stav predmetu kultúrnej hodnoty v nadväznosti na údaje uvedené v povolení podľa § 2 alebo údaje uvedené v povolení podľa osobitného predpisu, 17)
b) navrhnúť spôsob nápravy, ak počas dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 15 alebo podľa osobitného predpisu 18) došlo k jeho poškodeniu alebo zmene,
c) preveriť vedenie evidencie predmetov kultúrnej hodnoty,
d) preveriť dodržiavanie povinnosti predajcu podľa § 7 ods. 4.
(3) Vlastník, žiadateľ o povolenie podľa osobitného predpisu, 17) žiadateľ o dotáciu, predajca a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť ministerstvu kultúry úplné informácie, podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom kultúry.
§ 9
Kontrola vykonávaná colnými úradmi
(1) Colné úrady vykonávajú kontrolu dodržiavania tohto zákona v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Colné úrady sú pri výkone kontroly oprávnené
a) kontrolovať doklady podľa tohto zákona vzťahujúce sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6,
b) vyzvať vlastníka, žiadateľa o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 na strpenie úkonov potrebných na vykonanie fyzickej kontroly totožnosti predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu 17) alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.
(2) Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu, najmä v súvislosti s porušením obmedzení vzťahujúcich sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 a dočasný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 6.
(3) Colné úrady sú pri výkone kontroly podľa odseku 1 povinné bezodkladne písomne informovať ministerstvo kultúry o porušení ustanovení tohto zákona a v prípadoch bránenia alebo marenia výkonu kontroly podľa ods. 1 písm. a) a neuposlúchnutia výzvy podľa ods. 1 písm. b) spísať záznam o priestupku a neodkladne ho zaslať spolu s príslušnou dokumentáciou ministerstvu.
(4) Colné úrady sú povinné pri výkone kontroly podľa odseku 1 skontrolovať totožnosť predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi na povolení podľa § 2, údajmi na povolení podľa osobitného predpisu 17) alebo údajmi na potvrdení podľa § 6.
(5) Vlastník, žiadateľ o dotáciu a právnické osoby podľa § 6 ods. 2 sú povinní poskytnúť colnému úradu úplné a pravdivé informácie, podklady, pravé doklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon kontroly podľa odseku 1 a v lehote určenej colným úradom.
§ 10
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vyvezie predmet kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky bez platného povolenia podľa § 2 ods. 9, bez potvrdenia podľa § 2 ods. 16 alebo bez platného povolenia podľa osobitného predpisu,18a)
b) neuposlúchne výzvu ministerstva kultúry podľa § 2 ods. 7 alebo colného úradu podľa § 2 ods. 17, alebo nevyhovie žiadosti orgánu príslušnému na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) na fyzické predloženie predmetu kultúrnej hodnoty na účely vydania povolenia na vývoz podľa osobitného predpisu,19)
c) bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 1,
d) nezabezpečí spätný dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky v lehote podľa § 2 ods. 15 alebo v súlade s osobitným predpisom,20)
e) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o povolenie podľa § 2 ods. 3 alebo v žiadosti podľa osobitného predpisu,18a) v protokole o vstupe predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, v protokole o výstupe predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8, na tlačive potvrdenia o dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky alebo spätnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10,
f) nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa § 2 ods. 18,
g) nezašle tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu21) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od vrátenia tlačiva povolenia na vývoz na účely spätného zaslania príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu,2)
h) nevráti tlačivá povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu22) príslušnému orgánu na vystavenie povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu2) v lehote desiatich dní od uplynutia lehoty platnosti takého povolenia, ktoré nebolo použité podľa osobitného predpisu.23)
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 100 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až h) ministerstvo kultúry uloží pokutu do 10 000 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 24)
§ 11
Iné správne delikty
(1) Ministerstvo kultúry uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, pokutu
a) od 10 000 eur do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 10 ods. 1 písm. a),
b) od 1 000 eur do 20 000 eur, ak sa dopustí konaní uvedených v § 10 ods. 1 písm. b) až h),
c) do 5 000 eur, ak
1. nevedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty v súlade s § 7 ods. 1 až 3,
2. písomne neinformuje nadobúdateľa predmetu kultúrnej hodnoty o povinnostiach podľa § 7 ods. 4.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní ministerstvo kultúry dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 dopustila protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť aj opakovane.
(4) Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 1 ministerstvo kultúry prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, význam predmetu kultúrnej hodnoty a rozsah škody.
§ 12
Spoločné ustanovenie
Na postup podľa § 6 a 9 a na náležitosti povolenia podľa § 2 a 4 sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 13
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Žiadosti predložené do 30. júna 2018 sa posúdia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.
Čl.II
Zrušený od 1.7.2019
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Zákon č. 38/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2014.
Zákon č. 160/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2018.
Zákon č. 35/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2019.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
KATEGÓRIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I Kategória predmetu kultúrnej hodnoty                   I  Obdobie vzniku   I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I I. Predmety z odboru prírodné vedy                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) predmety z odboru antropológia, najmä ľudské pozostatky, pokiaľ sa na I staršie ako 100 rokov I
I  ne nevzťahujú oprávnené nároky iného štátu alebo rodiny (+)      I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) predmety z odboru paleontológia (+)                  I bez ohľadu na obdobie I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3000 eur      I vzniku        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) predmety z odboru mineralógia, vrátane meteoritov (+)         I bez ohľadu na obdobie I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3000 eur      I vzniku        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) predmety z odboru botanika a zoológia (+)               I bez ohľadu na obdobie I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo súbor vyššia ako 3000 eur      I vzniku        I
I  Nevzťahuje sa na preparáty a trofeje pochádzajúce z legálneho výkonu I            I
I  poľovného práva cudzincov.                      I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I II. Predmety z odboru archeológia                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I Archeologické nálezy, ktoré sú dokladom života človeka od počiatku jeho I bez ohľadu na obdobie I
I vývoja a zachovali sa v zemi alebo pod vodou, vrátane pozostatkov    I vzniku        I
I ľudských, zvieracích a botanických. (+)                 I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I III. Umelecké diela, predmety umeleckého remesla a umeleckopriemyselné  I            I
I   práce sakrálnej a kultovej povahy                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) maľby, kresby a pôvodné grafické listy vyhotovené školenými a     I staršie ako 100 rokov I
I  neškolenými tvorcami na akomkoľvek podklade a akoukoľvek technikou s I            I
I  náboženskými alebo mytologickými námetmi alebo zobrazujúce cirkevné  I            I
I  osobnosti a obrady                          I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) sochárske diela, reliéfy a objekty alebo ich časti vyhotovené     I staršie ako 100 rokov I
I  školenými a neškolenými tvorcami akoukoľvek technikou z akéhokoľvek  I            I
I  materiálu s náboženskými námetmi alebo zobrazujúce cirkevné osobnosti I            I
I  a obrady                               I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) oltáre, ikonostasy alebo ich súčasti (+)               I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) kazateľnice, ambony, spovednice, krstiteľnice, kľakadlá, lavice,   I staršie ako 100 rokov I
I  sedadlá, asistenčné stolíky, sakristijný nábytok a akékoľvek časti  I            I
I  ich umeleckej výzdoby                         I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) bohoslužobné nádoby a bohoslužobné náradie napríklad kalichy, krstné I staršie ako 100 rokov I
I  súpravy, umývacie súpravy, olejnice, kropeničky, kropáče, kánonické  I            I
I  tabuľky, pacifikály, procesné kríže, zvončeky, železá na pečenie   I            I
I  oblátok, pokladnice (+)                        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) bohoslužobné odevy, paramenty a ďalšie textílie, napríklad zástavy,  I staršie ako 100 rokov I
I  baldachýny (+)                            I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) lustre, lampy, lampáše, svietniky, zhášadlá, večné svetlá,      I staršie ako 100 rokov I
I  vykurovadlá, kadidelnice, schránky na kadidlo             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) organy alebo ich časti (+)                      I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) zvony a zvončeky                           I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I j) betlehemy alebo ich časti (+)                     I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I k) erby a insígnie rehoľných rádov, kongregácií a kapitúl        I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I l) relikviáre, monštrancie a devocionálie všetkých druhov        I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I m) funerálie všetkých druhov, napríklad pohrebné štíty a erby, truhly,  I staršie ako 100 rokov I
I  náhrobky a ich časti, náhrobné kríže, lampáše (+)           I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I n) judaiká                                I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I IV. Predmety z odboru výtvarné umenie okrem predmetov uvedených v bode  I            I
I   III.                                 I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) maľby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade     I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 10 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) kópie malieb zhotovené rovnakým spôsobom ako originál         I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 10 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) kresby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade     I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) koláže, asambláže, mozaiky                      I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) originálne grafické diela všetkých techník vrátane serigrafií a    I staršie ako 50 rokov I
I  tlačové matrice                            I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur           I            I
I  - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) miniatúry vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade   I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) sochárske diela vrátane reliéfov a objektov vyhotovené akoukoľvek   I staršie ako 50 rokov I
I  technikou z akéhokoľvek materiálu                   I            I
I  - hodnota vyššia ako 10 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) kópie sochárskych diel vrátane reliéfov a objektov zhotovené rovnakým I staršie ako 50 rokov I
I  spôsobom ako originál                         I            I
I  - hodnota vyššia ako 10 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) autorské liate plakety a medaily                   I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I V. Predmety z odboru fotografická tvorba                 I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) najmä dagerotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferotypie,    I staršie ako 100 rokov I
I  chromofotografie vrátane negatívov (+)                I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) autorizované umelecké fotografie, autorizované produktové fotografie I staršie ako 50 rokov I
I  vrátane negatívov, negatív jednotlivo                 I            I
I  - hodnota vyššia ako 2 000 eur (+)                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I VI. Predmety z odboru umelecké remeslo a umeleckopriemyselné práce okrem I            I
I   predmetov uvedených v bode III.                   I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) Nábytok                                I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur           I            I
I  - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) interiérové vybavenie a doplnky vrátane zrkadiel, vitráží a mreží   I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) osvetľovacie telesá                          I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) kachľové a iné pece                          I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) 1. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby,   I staršie ako 100 rokov I
I    napríklad vázy, žardiniéry, misy) značené a vyhotovené na území  I            I
I    Slovenskej republiky (+)                      I            I
I  2. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby,   I do roku 1860 vrátane I
I    napríklad vázy, žardiniéry, misy) značené a vyhotovené mimo územia I            I
I    Slovenskej republiky (+)                      I            I
I  3. porcelánové a keramické servisy a ich súčasti (stolové ozdoby,   I do roku 1860 vrátane I
I    napríklad vázy, žardiniéry a misy) neznačené (+)          I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) 1. porcelánové a keramické plastiky značené a vyhotovené na území   I staršie ako 100 rokov I
I    Slovenskej republiky (+)                      I            I
I  2. porcelánové a keramické plastiky značené a vyhotovené mimo územia I do roku 1860 vrátane I
I    Slovenskej republiky (+)                      I            I
I  3. porcelánové a keramické plastiky neznačené (+)           I do roku 1860 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) lekárenské nádoby vyhotovené z akéhokoľvek materiálu akoukoľvek    I staršie ako 100 rokov I
I  technikou (+)                             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) predmety z číreho, farebného, rezaného, brúseného, maľovaného a    I do roku 1948 vrátane I
I  zláteného skla                            I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur           I            I
I  - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) predmety z liateho a lisovaného skla                 I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 3 000 eur           I            I
I  - hodnota za súbor vyššia ako 10 000 eur (+)             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I j) predmety a šperky z drahých kovov alebo z drahých kameňov (+)     I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 15 000 eur   I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I k) hodiny a hodinky                           I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota vyššia ako 15 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I l) predmety z ostatných kovov (napríklad cín, meď, liatina, železo,   I do roku 1948 vrátane I
I  zliatiny kovov) (+)                          I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I m) vývesné štíty alebo strelecké terče a ich časti (+)          I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I n) interiérové textílie, napríklad koberce, závesy a obrusy       I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur (+)                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I o) tapisérie                               I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I p) odevy a súčasti odevov (+)                      I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota vyššia ako 5 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I q) hry, hračky všetkých druhov, kočíky (aj detské) (+)          I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota vyššia ako 3 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I r) scénické a kostýmové návrhy, scénické modely, divadelné kostýmy (+)  I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I s) bábky, bábkové divadlá a ich súčasti (+)               I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I t) autorské plagáty vyhotovené akoukoľvek grafickou alebo tlačenou    I staršie ako 100 rokov I
I  technikou (+)                             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I u) autorská úžitková grafika, grafický dizajn (+)            I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I v) slovacikálne autorské odevy a textílie (+)              I staršie ako 50 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 5 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I VII. Predmety z odboru knižná kultúra                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) inkunábuly a rukopisy alebo ich časti (napríklad miniatúry, iniciály) I staršie ako 50 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) tlače zo 16. storočia                         I 16. storočie     I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) rukopisy vzťahujúce sa k významným osobnostiam            I staršie ako 50 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) slovacikálne tlače (+)                        I do roku 1848 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) slovacikálne tlače                          I od roku 1849 - 1918  I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I vrátane        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) historické tlačené mapy (+)                      I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 5 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) tlače iné ako slovacikálne (+)                    I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota vyššia ako 5 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) slovacikálne bibliofílie a slovacikálne unikátne tlače        I bez ohľadu na obdobie I
I                                     I vzniku        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) bibliofílie alebo unikátne tlače iné ako slovacikálne         I bez ohľadu na obdobie I
I - hodnota vyššia ako 10 000 eur                     I vzniku        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I VIII. Predmety z odboru hudba                      I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) hudobné nástroje vrátane ľudových, ich súčasti a doplnky (+)     I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) tlačené hudobniny (+)                         I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) rukopisné hudobniny, dokumentačný materiál a osobné pamiatky     I staršie ako 50 rokov I
I  vzťahujúce sa k významným osobnostiam hudobného života (+)      I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I IX. Predmety z odboru etnografia                     I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) ľudové maľby vyhotovené akoukoľvek technikou na akomkoľvek podklade  I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) ľudové plastiky vyhotovené akoukoľvek technikou z akéhokoľvek     I staršie ako 100 rokov I
I  materiálu                               I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) ľudový nábytok, napríklad skrine, truhly, kolísky a interiérové    I staršie ako 100 rokov I
I  doplnky (+)                              I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) ľudová keramika najmä hrnčiarske výrobky, majolika a kamenina (+)   I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) ľudové textílie všetkých druhov vrátane krojov a ich súčastí, obuv  I staršie ako 100 rokov I
I  (+)                                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) ľudové šperky a hrebene vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)    I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) nástroje a pracovné pomôcky domácej výroby vyhotovené z akéhokoľvek  I staršie ako 100 rokov I
I  materiálu (+)                             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) ľudové hračky vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)         I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) predmety pastierskej kultúry napríklad valašky, črpáky, opasky,    I staršie ako 100 rokov I
I  kapsy, biče, zvonce (+)                        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I X. Predmety z odboru veda, technika a priemysel             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) motorové a nemotorové cestné, koľajové, letecké a lodné dopravné   I staršie ako 75 rokov I
I  prostriedky                              I            I
I  - hodnota vyššia ako 50 000 eur                    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) časomerné a astronomické prístroje a zariadenia            I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) zariadenia na záznam, spracovanie, prenos alebo reprodukciu obrazu,  I staršie ako 100 rokov I
I  zvuku, dát a informácií                        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) polygrafické a kancelárske stroje, tlačové formy           I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) tlačová forma k priemyselnej tlačenej textílii (+)          I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) slovacikálna spotrebná technika                    I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) energetické a hnacie stroje                      I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) výrobné stroje a zariadenia                      I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) vedecké, technické a laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky (+) I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I j) meracie a navigačné prístroje                     I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I k) návrhy, prototypy a individuálne alebo malosériové realizácie pre   I staršie ako 50 rokov I
I  priemyselnú výrobu (+)                        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I l) originálne náčrty, kresby, výkresové dokumentácie a modely z oblasti I staršie ako 50 rokov I
I  vedy, techniky a architektúry, ak nejde o archívne dokumenty (+)   I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I m) rovnošaty, znaky a odznaky (+)                    I do roku 1948 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I n) dokumentačný materiál a osobné pamiatky, vzťahujúce sa k významným  I staršie ako 50 rokov I
I  osobnostiam z odboru vedy, techniky a dopravy (+)           I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XI. Predmety z odboru militáriá                     I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) chladné, strelné, mechanické a palné zbrane vrátane zbraní športových I do roku 1948 vrátane I
I  a loveckých, vrátane historického streliva (+)            I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus vyššia ako 10 000 eur           I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) ťažké zbrane, bojové vozidlá, lietadlá a dopravné prostriedky     I do roku 1948 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) prototypy ťažkých zbraní, bojových vozidiel, lietadiel a dopravných  I bez ohľadu na obdobie I
I  prostriedkov                             I vzniku        I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) rovnošaty a ich súčasti vrátane výstroja každého druhu (+)      I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) zbroj každého druhu vrátane zbroje pre kone a ich súčasti (+)     I do roku 1948 vrátane I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) vlajky, zástavy a ich súčasti (+)                   I do roku 1948 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) faleristické predmety každého druhu, napríklad rády, vyznamenania a  I do roku 1948 vrátane I
I  ich súčasti (+)                            I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) odznaky historických plukov, vojenských útvarov, útvarov domobrany a I do roku 1948 vrátane I
I  odznaky bojových skupín (+)                      I            I
I  - hodnota za jednotlivý kus alebo za súbor vyššia ako 3 000 eur    I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XII. Predmety z odboru poľnohospodárstvo, potravinárska výroba,     I            I
I   lesníctvo a poľovníctvo                       I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) bričky, rebrináky, valníky, sane, postroje a ich súčasti, napríklad  I staršie ako 100 rokov I
I  lampáše (+)                              I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) traktory, stabilné motory, parné motory všetkých druhov        I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) stroje na spracovanie pôdy, siatie a spracovanie poľnohospodárskych  I staršie ako 100 rokov I
I  plodín                                I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) stroje a zariadenia potravinárskej výroby               I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) vinárske lisy kladové a vretenové                   I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I f) úle (napríklad pletené, klátové, rámikové) (+)            I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I g) kamenné žľaby, korytá, mlynské kamene (+)               I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I h) lovecké nástroje a zariadenia, napríklad pasce, siete (+)       I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I i) pracovné známky, rováše (+)                      I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XIII. Predmety z odboru filatelia a poštovníctvo             I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) klasické poštové alebo kolkové známky a ich návrhy, celistvosti a   I do roku 1948 vrátane I
I  celiny všetkých známkových krajín, odtlačky poštových pečiatok (+)  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) poštové dostavníky, kočiare, vozy, schránky              I do roku 1948 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) historické pečiatky, pečate a pečatidlá (+)              I do roku 1948 vrátane I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) slovacikálne pohľadnice                        I staršie ako 100 rokov I
I  - hodnota za jeden kus vyššia ako 1 000 eur              I            I
I  - hodnota za súbor vyššia ako 5 000 eur (+)              I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XIV. Predmety z odboru numizmatika okrem predmetov uvedených v bode II. I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) razidlá (+)                              I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) mince, papierové platidlá, núdzové platidlá, kovové, sklenené,    I staršie ako 100 rokov I
I  keramické a iné platidlá, cenné papiere, napríklad akcie, podielové  I            I
I  listy alebo kolky, úverové doklady bezhotovostného styku, šeky (+)  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) faleristické doklady, rády, vyznamenania (+)             I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) plakety, medaily, žetóny, známky (+)                 I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XV. Predmety z odboru história verejného a spoločenského/spolkového   I            I
I života, záujmových činností a využívania voľného času          I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) rovnošaty zamestnancov štátnej správy a samosprávy, členov spolkov a I staršie ako 100 rokov I
I  ďalších dobrovoľníckych združení (+)                 I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) insígnie a príbuzné predmety, napríklad ferule, znaky, kordy, šable, I staršie ako 100 rokov I
I  šerpy, zástavy (+)                          I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) cechové truhlice, zástavy a znaky a ďalšie doklady cechového života  I staršie ako 100 rokov I
I  (+)                                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) zástavy, znaky a odznaky spolkov a ďalšie doklady           I staršie ako 100 rokov I
I  spoločenského/spolkového života, napríklad poháre, diplomy, pamätné  I            I
I  listy, pečiatky (+)                          I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) športové, turistické a cestovné potreby, náradie a odevy, súťažné   I staršie ako 100 rokov I
I  medaile, ceny a vyznamenania (+)                   I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XVI. Predmety z odboru história vzdelávania               I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) žiacke a študentské didaktické pomôcky všetkých stupňov a typov škôl I staršie ako 100 rokov I
I  (+)                                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) demonštratívne pomôcky, funkčné i nefunkčné modely strojov a     I staršie ako 100 rokov I
I  technických zariadení (+)                       I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XVII. Predmety z odboru architektúra a exteriérové objekty        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I a) drobná exteriérová architektúra, napríklad kaplnky, zvonice, božie  I staršie ako 100 rokov I
I  muky, poľné a zmierovacie kríže, zastavenia krížovej cesty a ich   I            I
I  súčasti a fragmenty (+)                        I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I b) architektonické články a fragmenty a ďalšie súčasti architektúry   I staršie ako 100 rokov I
I  vyhotovené z akéhokoľvek materiálu (+)                I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I c) exteriérové plastiky, ich súčasti a fragmenty vyhotovené akoukoľvek  I staršie ako 100 rokov I
I  technikou z akéhokoľvek materiálu a kópie zhotovené rovnakým spôsobom I            I
I  ako originál (+)                           I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I d) exteriérové mreže a mrežové brány vyhotovené z akéhokoľvek materiálu I staršie ako 100 rokov I
I  (+)                                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I e) studne, fontány a ich súčasti (+)                   I staršie ako 100 rokov I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
I XVIII. Iné starožitné slovacikálne predmety kultúrnej hodnoty nezaradené I staršie ako 100 rokov I
I    do kategórií I. - XVII.                      I            I
I    - hodnota vyššia ako 10 000 eur                  I            I
I--------------------------------------------------------------------------I-----------------------I
Poznámka: Súborom sa rozumie organický alebo funkčný celok napríklad nábytková zostava, jedálenský alebo nápojový servis, krojová súprava, uniforma, autorský grafický album, scénické a kostýmové návrhy k jednej inscenácii a súbor drobných jednotlivín vzniknutých zberateľskou činnosťou.
PRÍL.2
POVOLENIE NA VÝVOZ PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY / EXPORT LICENCE OF CULTURAL OBJECT FROM THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC
I--------------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I 1 Žiadateľ / Applicant     I 2 VÝVOZNÉ POVOLENIE / Export licence              I
I                I                                 I
I                I Číslo / No.                           I
I                I                                 I
I                I Platné do / Valid until                     I
I--------------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I 3 Príjemca, adresa a krajina  I 4                                I
I určenia / Consignee, address  I [] TRVALÝ / PERMANENT                      I
I and country of destination   I                                 I
I                I [] DOČASNÝ / TEMPORARY                     I
I                I                                 I
I                I Dátum spätného dovozu /                     I
I                I Date for reimportation                     I
I--------------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I 5 Zástupca žiadateľa /     I 6 Vydávajúci orgán / Issuing authority             I
I Applicant's representative   I                                 I
I                I                                 I
I--------------------------------I-----------------------------------------------------------------I
I 7 Vlastník predmetu / Owner of I 8 Kategória(e) predmetov kultúrnej hodnoty podľa Prílohy č. 1  I
I the object           I k zákonu č. 207/2009 Z.z. / Category(ies) of cultural objects I
I                I pursuant to Annex I to Act No 207/2009             I
I                I                                 I
I--------------------------------I----------------------------------I------------------------------I
I 9 Opis predmetu kultúrnej hodnoty / Description of cultural    I 10 Číselný znak KN / CN code I
I object                              I               I
I                                  I------------------------------I
I                                  I 11 Počet, množstvo / Number, I
I                                  I Quantity           I
I                                  I------------------------------I
I                                  I 12 Hodnota v euro / Value in I
I (Ak toto miesto nepostačuje, môžete pokračovať na jednej alebo  I euro             I
I viacerých stranách, ktoré by sa mali vyhotoviť trojmo a mali by  I               I
I obsahovať informácie bodov 9 až 20.)               I               I
I (Should this space not suffice you can continue on one or more  I               I
I other pages that should be made in three counterparts and should I               I
I contain the data provided in sections 9 through 20.)       I               I
I-------------------------------------------------------------------I------------------------------I
I 13 Účel vývozu predmetu kultúrnej hodnoty/dôvod, pre ktorý sa o povolenie žiada /        I
I Purpose of export of the cultural object / reason for which the licence is requested       I
I                                                 I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Kritériá, ktoré sa použijú na identifikáciu / Criteria to be used for identification       I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 14 Názov / Title                                         I
I                                                 I
I---------------------------I------------------------I---------------------------------------------I
I 15 Rozmery / Measurements I 16 Datovanie /     I 17 Iné charakteristické znaky / Other    I
I              I Dating         I characteristics               I
I              I            I                       I
I---------------------------I------------------------I---------------------------------------------I
I 18 Priložené dokumenty / Documents submitted    I 19 Autor, obdobie, dielňa alebo štýl /   I
I                          I Artist, period, workshop or style      I
I [] Fotografia (farebná) /  [] Bibliografia /   I                       I
I  Photograph (in colour)   Bibliography    I                       I
I                          I---------------------------------------------I
I [] Zoznam / List      [] Katalóg /      I 20 Materiál a technika / Material and    I
I                Catalogue      I technique                  I
I                          I                       I
I [] Identifikačné znaky /  [] Znalecký posudok/  I                       I
I  Identification marks    Proof of value   I                       I
I----------------------------------------------------I---------I-----------------------------------I
I 21 ŽIADOSŤ / Application                   I 22 Odtlačok pečiatky vydávajúceho I
I Týmto žiadam o povolenie na vývoz na opísaný predmet     I orgánu, dátum a podpis      I
I kultúrnej hodnoty a čestne vyhlasujem, že informácie uvedené I zodpovednej osoby /        I
I v tejto žiadosti a v priložených dokumentoch sú pravdivé, že I Official stamp of Issuing     I
I predmet kultúrnej hodnoty nie je národnou kultúrnou     I authority, date and Signature of I
I pamiatkou, zbierkovým predmetom, archívnym dokumentom,    I Authorised person         I
I historickým knižničným dokumentom alebo historickým     I                  I
I knižničným fondom a nie je mi známe, že ide o predmet    I                  I
I odcudzený alebo hľadaný. /                  I                  I
I I hereby apply for an export licence in respect of the    I                  I
I cultural object described above and honestly declare that  I                  I
I the information provided in this application and documents  I                  I
I submitted are true, that the cultural object is not a    I                  I
I national cultural monument, collection object, archival   I                  I
I document or historical library document and I have no    I                  I
I knowledge of the said cultural object having being stolen or I                  I
I under search.                        I                  I
I                               I Meno, priezvisko a funkcia    I
I                               I zodpovednej osoby         I
I Miesto a dátum         Meno, priezvisko a podpis   I (Name, surname and Position of  I
I (Place and date)        (Name, surname and Signature) I Authorised person)        I
I--------------------------------------------------------------I-----------------------------------I
I 23 Fotografia predmetu kultúrnej hodnoty / Photograph of cultural object             I
I (minimálne 9 x 12 cm) / (minimum 9 x 12 cm)                           I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I                                                 I
I Vydávajúci orgán potvrdí podpisom a odtlačkom pečiatky.                     I
I To be validated by the signature and the official stamp of the issuing authority.        I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I 24 Dodatočné strany / Supplementary pages                            I
I K tomuto tlačivu je pripojených / This form is accompanied by .................... dodatočných  I
I strán / supplementary pages.                                   I
I-------------------------------------------------I------------------------------------------------I
I 25. Vypĺňa miestne príslušný colný úrad /    I 26 Vypĺňa miestne príslušný colný úrad /    I
I To be filled out by respective customs office  I To be filled out by respective customs office I
I                         I                        I
I Potvrdenie, že sa predmet kultúrnej hodnoty   I Potvrdenie o spätnom dovoze predmetu kultúrnej I 
I uvedený v tomto povolení vyváža z územia    I hodnoty uvedeného v tomto povolení na územie  I
I Slovenskej republiky. /             I Slovenskej republiky. /            I
I Confirmation that the cultural object specified I Confirmation of re-import of the cultural   I 
I in this permit is being exported from the    I object specified in this permit to the     I 
I territory of the Slovak Republic        I territory of the Slovak Republic        I
I                         I                        I
I Colný úrad (sídlo), meno, priezvisko a funkcia I Colný úrad (sídlo), meno, priezvisko a funkcia I
I osoby oprávnenej na vystavenie potvrdenia /   I osoby oprávnenej na vystavenie potvrdenia /  I
I Customs office (place), name, surname and    I Customs office (place), name, surname and   I
I position of the person entitled to the issue of I position of the person entitled to the issue  I
I the certificate                 I of the certificate               I
I                         I                        I
I                         I                        I
I                         I                        I
I                         I                        I
I                         I                        I
I Miesto a dátum    Odtlačok úradnej pečiatky I Miesto a dátum   Odtlačok úradnej pečiatky I
I (Place and date)   a podpis zodpovednej osoby I (Place and date)  a podpis zodpovednej osoby I
I           (Official stamp and    I           (Official stamp and    I
I           Signature of Authorised  I           Signature of Authorised  I
I           person)          I           person)          I 
I-------------------------------------------------I------------------------------------------------I
I Poznámka / Note                                         I
I Toto povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky nie je     I
I potvrdením o vlastníckom práve žiadateľa alebo vlastníka uvedeného v bode 7 k predmetu kultúrnej I
I hodnoty. /                                            I
I This export licence of cultural object from the territory of the Slovak Republic is not a    I
I certificate of ownership title of the applicant or the owner mentioned in box 7, to the cultural I
I object.                                             I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
VYSVETLIVKY
1. Všeobecne
1.1 V záujme ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky sa na základe zákona č. 207/2009 Z.z. pri vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky vyžaduje povolenie.
Príloha č. 2 ustanovuje vzor tlačiva povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.
1.2 Tri vyhotovenia tlačiva povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky sa vyplnia čitateľne, nezmazateľne, pokiaľ možno mechanickými alebo elektronickými prostriedkami. Ak sú vyplnené rukou, tak sa vypĺňajú paličkovým písmom. V tlačivách nemožno vymazávať, prepisovať slová alebo vykonávať iné zmeny.
1.3 Akékoľvek nepoužité položky tlačiva sa preškrtnú čiarou tak, aby nebolo do položky tlačiva možné nič doplniť.
1.4 Tlačivo sa vypĺňa v štátnom jazyku.
2. Položky tlačiva
1. Žiadateľ: Uvádza sa meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov právnickej osoby, sídlo a identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu právnickej osoby. Na efektívnejšiu komunikáciu s vydávajúcim orgánom sa uvádza aj telefónne číslo.
2. Vývozné povolenie: Vypĺňa ministerstvo kultúry.
3. Príjemca: Uvádza sa meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, vrátane štátu, do ktorého sa predmet kultúrnej hodnoty trvalo alebo dočasne vyváža, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa jej názov a sídlo, vrátane štátu, do ktorého sa predmet kultúrnej hodnoty trvalo alebo dočasne vyváža.
4. Krížikom sa vyznačí, či sa žiada o trvalý alebo dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty. Ak ide o dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty, uvádza sa predpokladaný dátum spätného dovozu na územie Slovenskej republiky.
5. Zástupca žiadateľa: Vypĺňa sa vtedy, ak má žiadateľ splnomocneného zástupcu. Uvádza sa meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov právnickej osoby, sídlo a identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu právnickej osoby. K žiadosti je potrebné pripojiť aj splnomocnenie v listinnej podobe - originál alebo kópiu. Na efektívnejšiu komunikáciu s vydávajúcim orgánom sa uvádza aj telefónne číslo.
6. Vydávajúci orgán: Vypĺňa ministerstvo kultúry - názov vydávajúceho orgánu a adresa jeho sídla.
7. Vlastník predmetu/ov kultúrnej hodnoty: Uvádza sa meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov právnickej osoby, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.
8. Kategória(ie) predmetu kultúrnej hodnoty podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z.z.: Uvádza sa iba príslušné číslo kategórie, do ktorej patrí predmet kultúrnej hodnoty. Ak predmet kultúrnej hodnoty alebo ich súbor spadá do viacerých kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, uvádzajú sa všetky.
9. Opis predmetu kultúrnej hodnoty: Uvádza sa presný druh predmetu kultúrnej hodnoty (napríklad obraz, socha, nábytok, hudobný nástroj) a stručný opis vzhľadu predmetu kultúrnej hodnoty. Ak ide o predmety kultúrnej hodnoty označené znakom (+), stačí uviesť ich spoločný opis.
Ak nie je na opis predmetu kultúrnej hodnoty dosť miesta v položke, žiadateľ pridá potrebné množstvo strán ako prílohu k tlačivu a podpíše každú ďalšiu stranu priloženú k tlačivu.
10. Číselný znak KN: Žiadateľ vyplní na požiadanie príslušného colného úradu. Na označenie sa uvádza znak kombinovanej nomenklatúry.
11. Počet/množstvo: Uvádza sa počet položiek, najmä ak tvoria súbor alebo ucelenú zbierku.
Napríklad, ak ide o film, uvádza sa počet kotúčov, formát a dĺžka.
12. Hodnota v euro: Uvádza sa hodnota predmetu kultúrnej hodnoty v mene euro.
13. Účel vývozu predmetu kultúrnej hodnoty/dôvod, pre ktorý sa o povolenie žiada: Uvádza sa napríklad nadobudnutie kúpou, úmysel ďalšieho predaja, sprístupnenie verejnosti napríklad vo forme výstavy, ocenenie, reštaurovanie, konzervovanie, digitalizácia.. Ak ide o dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty, uvádza sa, či ide napríklad o účel prezentačný, konzervátorský, reštaurátorský, vedecko-výskumný alebo študijný alebo iný.
14. Názov: Uvádza sa názov predmetu kultúrnej hodnoty. Ak predmet kultúrnej hodnoty nemá názov, uvádza sa charakteristika predmetu podľa jeho celkového vzhľadu.
Pri predmetoch kultúrnej hodnoty, pri ktorých nie je možné špecifikovať názov, stačí vyplniť položku č. 9.
15. Rozmery: Rozmery predmetu kultúrnej hodnoty a akýchkoľvek jeho súčastí (napríklad podstavcov, rámov) sa uvádzajú v centimetroch.
16. Datovanie: Uvádza sa presný dátum vzniku predmetu kultúrnej hodnoty. Ak nie je známy presný dátum, uvádza sa rok, storočie alebo časť storočia (napríklad prvá štvrtina, prvá polovica) alebo tisícročie.
Pre predmet kultúrnej hodnoty, u ktorého sa žiada špecifikácia veku (starší viac ako 50 alebo 100 rokov, sa uvádza rok, aj keď len približne (napríklad okolo roku 1890, približne v roku 1950).
Pri súbore (napríklad zbierka ľudových textílií) sa táto položka neuvádza, dátum vzniku jednotlivých predmetov kultúrnej hodnoty tvoriacich súbor sa uvedie v prílohe ako súčasť zoznamu.
17. Iné charakteristické znaky: Uvádzajú sa akékoľvek iné informácie o formálnych aspektoch, ktoré by mohli byť užitočné na identifikáciu predmetu kultúrnej hodnoty, najmä napríklad predošlí vlastníci, historické udalosti, podmienky vyhotovenia, stav ochrany a reštaurovania, bibliografia, elektronický kód alebo iné označenie.
18. Priložené dokumenty: Krížikom sa vyznačia dokumenty, ktoré tvoria prílohu k tlačivu.
19. Autor, obdobie, dielňa alebo štýl: Uvádza sa meno autora, ak je známe. Ak ide o kópiu, uvádza sa autor kópie, ak je známy. Ak sa práca pripisuje umelcovi, uvádza sa "Pripisuje sa [...]".
Ak umelec nie je známy, uvádza sa dielňa, škola alebo štýl (napríklad dielňa Velazqueza, benátska škola, obdobie dynastie Ming, štýl Ľudovíta XV alebo viktoriánsky štýl).
Pri tlači sa uvádza meno vydavateľa, miesto a rok vydania publikácie.
20. Materiál alebo technika: Informácia uvedená v tejto položke má byť čo najpresnejšia. Uvádza sa použitý materiál a špecifikuje sa použitá technika (napríklad olejomaľba, drevorezba, kresba uhľom alebo ceruzkou, nespracovaný voskový odliatok).
21. Žiadosť: Vypĺňa žiadateľ alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorý zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v tlačive a v priložených dokumentoch. Uvádza sa dátum, miesto vyplnenia a meno, priezvisko a podpis žiadateľa alebo splnomocneného zástupcu.
22. Odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu a podpis zodpovednej osoby: Vypĺňa príslušný orgán s dátumom vydania povolenia.
23. Fotografia predmetu kultúrnej hodnoty: K tlačivu sa pripája farebná fotografia (najmenej 9 × 12 cm). Na uľahčenie identifikácie trojrozmerných predmetov sa môžu vyžadovať fotografie z rôznych uhlov pohľadu. Ak žiadateľ prikladá viac ako jednu fotografiu k tlačivu, priloží ich na samostatných podpísaných stranách, ktoré tvoria prílohu k tlačivu.
Fotografia sa prikladá ku každému z troch vyhotovení tlačiva.
Vydávajúci orgán potvrdí fotografiu podpisom a odtlačkom pečiatky zodpovednej osoby.
24. Dodatočné strany: Ak sú, uvádza sa počet dodatočných strán.
25. Vypĺňa miestne príslušný colný úrad: Vypĺňa miestne príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu vlastníka.
26. Vypĺňa miestne príslušný colný úrad: Vypĺňa miestne príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu vlastníka. Táto položka sa vypĺňa, len ak ide o dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.
PRÍL.3
Zrušená od 1.7.2018
PRÍL.4
Zrušená od 1.7.2018
PRÍL.5
POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOČASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPÄTNOM VÝVOZE TOHTO PREDMETU Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A. PREDMET KULTÚRNEJ HODNOTY

Názov, označenie a druh predmetu kultúrnej hodnoty


Fotografia farebná (najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie 
- predná a zadná strana, pri skriňovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)


Počet strán príloh 1): ..........................


Názov právnickej osoby:


Sídlo právnickej osoby
(názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce/PSČ):

Telefón, fax (vrátane smerového čísla):

Miesto a dátum:             Podpis žiadateľa podľa § 6 ods. 1/právnickej osoby
                     podľa § 6 ods. 2 zákona č. 207/2009 Z.z.:

Odtlačok pečiatky:

B. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O DOČASNOM DOVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY NA ÚZEMIE 
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, že sa predmet kultúrnej 
hodnoty dočasne doviezol na územie Slovenskej republiky v počte ......... kusov podľa priloženého 
zoznamu.


Miesto, dátum a čas vystavenia potvrdenia:


Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                    Odtlačok úradnej pečiatky:

C. POTVRDENIE COLNÉHO ÚRADU O SPÄTNOM VÝVOZE PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY Z ÚZEMIA 
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Colný úrad (sídlo) ........................................ potvrdzuje, že sa predmet kultúrnej 
hodnoty spätne vyváža z územia Slovenskej republiky.


Miesto a dátum vystavenia potvrdenia:


Meno, priezvisko, funkcia a podpis
osoby oprávnenej na vystavenie
potvrdenia za colný orgán:                   Odtlačok úradnej pečiatky:


1) V prípade potreby možno údaje a fotografie uviesť v prílohe. Každá strana prílohy musí byť 
  signovaná dovozcom.
PRÍL.6
           Identifikačná karta predmetu kultúrnej hodnoty č. ... /... rok)
                         (vzor)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov predmetu, stručný opis:Autor, výrobca:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifikačné znaky (napr. signatúra, nápis, výrobná značka, punc, zvláštne znamenia a ich umiestnenie):


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technika a materiál:  Rozmery alebo hmotnosť: Datovanie:  Kategória predmetu
                              (podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z.z.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miesto pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty               Cena:
(lokalita, z ktorej predmet pochádza):                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meno a priezvisko a adresa dodávateľa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrazový záznam predmetu kultúrnej hodnoty
(farebná fotografia, najmenej 9 × 13 cm, v prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie - predná a
zadná strana, pri skriňovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dátum predaja predmetu kultúrnej hodnoty:

Číslo účtovného dokladu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
2) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 39, 10.2.2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 324, 22.11.2012).
3) § 25 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z.z.
5) § 25 až 27 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 24 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z. v znení zákona č. 160/2018 Z.z.
6a) Čl. 250 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 269, 10.10.2013) v platnom znení.
7) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 15 zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11) § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) Čl. 10 písm. a) Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.).
16) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
17) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
18) Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012.
18a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 116/2009,
Čl. 3 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
19) Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
20) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
21) Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
22) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
23) Čl. 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.
24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
26) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23.7.1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256, 7.9.1987) v platnom znení.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.