Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

587/2008 Z.z. zmena techn. požiadaviek na zníženie emisií z motorových plynov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
587/2008 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona c. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
"n) hmotnosťou vozidla v prevádzkovom stave hmotnosť vozidla s karosériou a so spojovacím zariadením v prevádzkovom stave namontovaným výhradne výrobcom alebo hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu alebo spojovacie zariadenie nemontuje; to sa vzťahuje na kategórie vozidiel iné než M1 a do výpočtu sa zahŕňa hmotnosť kvapalín, hmotnosť náradia, hmotnosť náhradného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené, a hmotnosť vodiča; pre autobusy a autokary sa do výpočtu zahŕňa aj hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle určené pre člena posádky takéto sedadlo,
o) referenčnou hmotnosťou vozidla hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave bez jednotnej hmotnosti vodiča 75 kg a zvýšená o jednotnú hmotnosť 100 kg.".
2. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
"(4) Postupy na vykonanie skúšky na životnosť systémov regulovania emisií sú ustanovené v prílohe II smernice Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách, a ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, II, III, IV a VI v platnom znení (ďalej len "smernica 2005/78/ES").
(5) Technické požiadavky na zisťovanie správneho fungovania zariadení na reguláciu emisií sú ustanovené v prílohe III smernice 2005/78/ES.
(6) Technické požiadavky na meranie opacity dymu emisií výfukových plynov zo vznetových motorov na účely zistenia výkonnostných charakteristík motora sú ustanovené v prílohe VI smernice 2005/78/ES.
(7) Technické požiadavky na emisné skúšky na oxid uhoľnatý a na overovanie emisií plynov kľukovej skrine sú ustanovené v prílohe VII smernice 2005/78/ES.".
3. V § 4 ods. 8 druhej vete sa slová "dodatkom 5" nahrádzajú slovami "dodatkami 5 a 6".
4. V § 4 odsek 24 znie:
"(24) Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú spôsobom uvedeným v prílohe V smernice 2005/78/ES.".
5. § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Na žiadosť výrobcu môže byť typové schválenie ES alebo typové schválenie kompletovaného vozidla udelené podľa tohto nariadenia vlády rozšírené na nedokončené vozidlá s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg, ak výrobca preukáže, že všetky kombinácie karosérií, ktoré môžu byť dobudované na nedokončené vozidlo, zvyšujú referenčnú hmotnosť vozidla nad 2 610 kg.".
6. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
"Technické požiadavky na palubné diagnostické systémy sú ustanovené v prílohe IV smernice 2005/78/ES.".
7. § 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
"(7) Štátny dopravný úrad 6) zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia podľa tohto nariadenia vlády
a) od 1. septembra 2009 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b) od 1. septembra 2010 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.
(8) Štátny dopravný úrad 6) zamietne žiadosť o rozšírenie typových schválení ES alebo typových schválení podľa tohto nariadenia vlády
a) od 1. januára 2011 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b) od 1. januára 2012 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.".
8. V § 9 sa za slovo "preberajú" vkladajú slová "a vykonávajú".
9. V prílohe č. 3 sa v názve za slovo "preberaných" vkladajú slová "a vykonávaných" a dopĺňa sa štvrtý a piaty bod, ktoré znejú:
"4. Smernica Komisie 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES a smernica 2005/78/ES (Ú.v. EÚ L 192,19.7.2008).
5. Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú.v. EÚ L 199, 28.7.2008).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2009.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 587/2008 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 03.12.2008
Rozposlané/platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 03.01.2009
Zrušené: 31.12.2013

203/2008 Zbierky zákonov na strane 5048.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 393/2013 Z.z.