476/2008 Z.z.

o energet. efektívnosti a zmena z. o energ. hospodárnosti budov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
476/2008 Z.z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.
Zmena: 251/2012 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 321/2014 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.12.2014
§ 1
Zrušený od 1.12.2014
§ 2
Zrušený od 1.12.2014
§ 3
Zrušený od 1.12.2014
§ 4
Zrušený od 1.12.2014
§ 5
Zrušený od 1.12.2014
§ 6
Zrušený od 1.12.2014
§ 7
Zrušený od 1.12.2014
§ 8
Zrušený od 1.12.2014
§ 9
Zrušený od 1.12.2014
§ 10
Zrušený od 1.12.2014
§ 11
Zrušený od 1.12.2014
§ 12
Zrušený od 1.12.2014
§ 13
Zrušený od 1.12.2014
§ 14
Zrušený od 1.12.2014
§ 15
Zrušený od 1.12.2014
§ 16
Zrušený od 1.12.2014
§ 17
Zrušený od 1.12.2014
§ 17a
Zrušený od 1.12.2014
§ 18
Zrušený od 1.12.2014
Čl.II
Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Odborne spôsobilá osoba podľa § 6 vypracuje pre vlastníka budovy energetický certifikát a jeho kópiu doručí ministerstvu.".
2. V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú slová "a podrobnosti o evidovaní a vyhodnocovaní energetických certifikátov budov".
3. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ministerstvo alebo ním určená organizácia eviduje kópie energetických certifikátov, vyhodnocuje ich a výsledky podľa jednotlivých kategórií budov za kalendárny rok doručí do 31. marca nasledujúceho roku prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie.".
Čl.III
Zrušený od 1.9.2012
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Zákon č. 69/2013 Z.z.. nadobudol účinnosť 1. júnom 2013.
Zákon č. 321/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2014.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a pôdohospodárstve
--------------------------------------------------------------------------
 spotrebiteľ energie  celková ročná spotreba   lehota hodnotenia
             energie (priemer za tri
                roky) [MWh]
--------------------------------------------------------------------------
priemysel         od 5 500 do 20 000   do 31. decembra 2011
                nad 20 000     do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo      od 2 500 do 10 000   do 31. decembra 2011
                nad 10 000     do 31. decembra 2013
--------------------------------------------------------------------------
prepočítavacie koeficienty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku 1)
------------------------------------------------------------------------
Druh a množstvo produktu množstvo  jednotka Výhrevnosť/prepočítavací
                       koeficient
                          MWh       GJ
------------------------------------------------------------------------
zemný plyn          1   tis. mN  9,522     34,278
                   na 3
skvapalnený zemný plyn    1     t   12,553     45,19
čierne uhlie         1     t   4,778 - 8,528 19 - 30,7
koks čiernouhoľný      1     t   7,361 - 7,917 26,5 - 28,5
hnedé uhlie         1     t   2,917 - 5,833 10,5 - 21
hnedouhoľné brikety     1     t   5,556     20
lignit            1     t   1,556 - 2,917 5,6 - 10,5
rašelina           1     t   2,167 - 3,833 7,8 - 13,8
rašelinové brikety      1     t   4,444 - 5,278 16 - 19
ťažký vykurovací olej    1     t   11,111     40
ľahký vykurovací olej    1     t   11,750     42,3
benzín motorový       1     t   12,222     44
nafta motorová        1     t   11,663     42
skvapalnený uhľovodíkový   1     t   12,778     46
plyn (LPG)
drevo (vlhkosť 25%)     1     t   3,833     13,5
drevené pelety/brikety    1     t   4,667     16,8
získané teplo        1     GJ   0,278     1
elektrina          1    MWh   1       3,6
------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
1) Ak je to opodstatnené, je možné použiť hodnoty výhrevnosti uvedené dodávateľom príslušného produktu.
PRÍL.2
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Európskych spoločenstiev a Európskej únie Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú.v. EÚ L 114, 27.4.2006) v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
1) § 3 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z.
9) § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) § 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 17/2007 Z.z.
14a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15) § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 2 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.