Obsah Dostupné filtre
Predpisy (9)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Samospráva (1)
... dalšie položky

462/2008 Z.z. zmena zákonov v pôsobnosti MŠ SR pri zavedení meny euro v SR
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
462/2008 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Zmena: 396/2012 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 440/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2013
Čl.II
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z.z., zákona č. 401/2002 Z.z., zákona č. 442/2003 Z.z., zákona č. 465/2003 Z.z., zákona č. 528/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 455/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 332/2005 Z.z., zákona č. 363/2007 Z.z., zákona č. 129/2008 Z.z., zákona č. 144/2008 Z.z. a zákona č. 282/2008 Z.z. sa mení takto:
1. V § 2a ods. 1 sa slová "od 500 000 Sk do 15 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 16 596,50 eura do 497 908,50 eura".
2. V § 17 ods. 4 sa suma "200 000 Sk" nahrádza sumou "6 638,50 eura".
3. V 92 ods. 1 sa slová "na celé stovky nadol" nahrádzajú slovami "na celých päť eur nadol".
4. V § 92 ods. 13 sa suma "3 000 Sk" nahrádza sumou "99,50 eura".
5. V § 93 ods. 1 sa suma "3 000 Sk" nahrádza sumou "99,50 eura".
6. V § 111 ods. 9 písm. b) sa slová "jedného milióna Sk" nahrádzajú slovami "33 194,00 eur".
Čl.III
Zrušený od 1.1.2013
Čl.IV
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 475/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. sa mení takto:
1. V § 37 ods. 2 sa suma "10 000 Sk" nahrádza sumou "331,50 eura".
2. V § 37a ods. 1 sa suma "10 000 Sk" nahrádza sumou "331,50 eura".
3. V § 37a ods. 2 sa suma "10 000 Sk" nahrádza sumou "331,50 eura".
4. V § 37a ods. 3 sa suma "20 000 Sk" nahrádza sumou "663,50 eura".
5. V § 37a ods. 4 písm. a) sa suma "20 000 Sk" nahrádza sumou "663,50 eura".
6. V § 37a ods. 4 písm. b) sa suma "50 000 Sk" nahrádza sumou "1 659,50 eura".
7. V § 37a ods. 5 písm. a) sa suma "100 000 Sk" nahrádza sumou "3 319,00 eur".
8. V § 37a ods. 5 písm. b) sa suma "1 000 000 Sk" nahrádza sumou "33 193,50 eura".
Čl.V
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. sa mení takto:
1. V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
2. V § 8b ods. 1 písm. b) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
3. V § 8b ods. 1 písm. c) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
4. V § 8b ods. 1 písm. d) sa slová "od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 33 193,50 eura".
5. V § 8b ods. 1 písm. e) sa slová "od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 33 193,50 eura".
6. V § 8b ods. 1 písm. f) sa slová "od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 33 193,50 eura".
7. V § 8b ods. 1 písm. g) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
8. V § 8b ods. 1 písm. h) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
9. V § 8b ods. 1 písm. i) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
10. V § 8b ods. 1 písm. j) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
11. V § 8b ods. 1 písm. k) sa slová "od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 33 193,50 eura".
12. V § 8b ods. 1 písm. l) sa slová "od 10 000 Sk do 100 000 Sk" nahrádzajú slovami "od 331,50 eura do 3 319,00 eur".
Čl.VI
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 90 ods. 11 prvej vete sa slová "najmenej 700 Sk a najviac 1 000 Sk" nahrádzajú slovami "najmenej 23,50 eura a najviac 33,50 eura".
2. V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová "najmenej 500 Sk a najviac 800 Sk" nahrádzajú slovami "najmenej 17,00 eur a najviac 27,00 eur".
3. V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová "najmenej 200 Sk a najviac 400 Sk" nahrádzajú slovami "najmenej 7,00 eur a najviac 13,50 eura".
4. V § 90 ods. 11 tretej vete sa slová "najmenej 30 Sk a najviac 60 Sk" nahrádzajú slovami "najmenej 1,00 euro a najviac 2,00 eurá".
5. V § 90 ods. 11 štvrtej vete sa slová "najmenej 10 Sk a najviac 40 Sk" nahrádzajú slovami "na odskúšaného žiaka najmenej 0,50 eura a najviac 1,50 eura".
6. V § 117 ods. 5 sa slová "na celé desiatky korún smerom nahor" nahrádzajú slovami "na celé eurocenty nahor".
Čl.VII
Zrušený od 1.1.2016
Čl.VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Zákon č. 396/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 440/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 462/2008 Z.z., , ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 05.11.2008
Rozposlané/platnosť od: 25.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Zrušené: -

169/2008 Zbierky zákonov na strane 3971.
Odkaz na rovnopis čiastky