Obsah Dostupné filtre
Predpisy (6)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (9)
... dalšie položky
Literatúra (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

451/2008 Z.z. zmena zákona o azyle a zmena niektorých zákonov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
451/2008 Z.z.
ZÁKON
z 24. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 404/2011 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z.z., zákona č. 207/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z. a zákona č. 643/2007 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
"Ministerstvo môže z humanitných dôvodov skončiť umiestnenie žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) v prijímacom centre a umiestni žiadateľa do záchytného tábora.".
2. V § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt".
3. V § 17a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo Centrum právnej pomoci 8c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
"8c) § 5 zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.".
4. V § 17b ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
"Ak má osoba uvedená v prvej vete právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu, 8d) doručuje sa písomnosť len Centru právnej pomoci.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
"8d) § 24a zákona č. 327/2005 Z.z. v znení zákona č. 451/2008 Z.z.".
5. V § 19 ods. 3 sa za slovo "rozhodnutia" vkladajú slová "okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i), proti ktorému možno podať rozklad do 20 dní odo dňa jeho doručenia".
6. V § 20 ods. 4 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.
7. V § 20a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
"Ak má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu, 8d) doručuje sa rozhodnutie len Centru právnej pomoci.".
8. V § 21 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "proti rozhodnutiu o odňatí azylu podľa § 15 ods. 2 písm. i) a proti rozhodnutiu o zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. d) možno podať rozklad do 20 dní od jeho doručenia.".
9. V § 21 ods. 2 sa slovo "siedmich" nahrádza číslicou "20".
10. V § 24 odsek 3 znie:
"(3) Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.".
11. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008
Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom 2008, ktorého predmetom je len rozhodovanie o existencii prekážok administratívneho vyhostenia, ministerstvo zastaví.".
Čl.II
Zrušený od 1.1.2012
Čl.III
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z.z., zákona č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákon č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z. a zákona č. 405/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 26 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
"b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej
  republiky ............................................. 60 eur.".
2. V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 26 sa za slová "Od poplatku podľa" vkladajú slová "písmena a)".
3. V sadzobníku správnych poplatkov sa oslobodenie k položke 26 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.".
4. V sadzobníku správnych poplatkov sa splnomocnenie k XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.".
5. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 240 písm. f) a g) sa suma "5 000 Sk" nahrádza sumou "3 000 Sk".
6. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 240 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
"h) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti 
  s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich
  z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme 
  Slovenskej republiky ................................ 1 000 Sk,
 i) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti
  s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej 
  republike ............................................. 300 Sk.".
7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 244 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena c).
8. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 265 písmená c) až e) znejú:
"c) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho
  v zahraničí 47a) ...................................... 300 Sk
 d) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
  ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené
  osvedčenie ............................................ 500 Sk
 e) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho
  v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ......... 300 Sk".
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
"47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.IV
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 327/2005 Z.z., zákona č. 331/2007 Z.z. a zákona č. 297/2008 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach podľa osobitného predpisu. 23) Komora zapíše alebo vyčiarkne advokáta z tohto zoznamu na jeho žiadosť. Komora zasiela pravidelne tento zoznam ministerstvu a Centru právnej pomoci.".
Čl.V
Zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 a § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a v azylových veciach".
2. V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje iba fyzickým osobám, ktorým vzniklo právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24a.".
3. V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona je
1. žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky, 1b)
2. azylant, 1c)
3. cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, 1d)".
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:
"1b) § 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c) § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1d) § 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z.z. v znení zákona č. 692/2006 Z.z.".
4. V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: "a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24a".
5. V § 5 odsek 5 znie:
"(5) Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní zastupuje centrum alebo advokát zapísaný do zoznamu podľa osobitného predpisu, 4) ktorého určí centrum.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
"4) § 87 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 v znení neskorších predpisov.".
6. Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24c, ktoré vrátane nadpisu nad § 24a znejú:
"Právna pomoc v azylových veciach
§ 24a
Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci, ak
a) požiadala o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci,
b) nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") vydalo rozhodnutie
1. o neudelení azylu,
2. o odňatí azylu,
3. o nepredĺžení doplnkovej ochrany,
4. o zrušení doplnkovej ochrany,
5. ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,
6. ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo
7. ktorým bolo konanie o azyle zastavené z dôvodu, že už bolo o žiadosti skôr rozhodnuté a skutkový stav sa podstatne nezmenil. 19a)
§ 24b
(1) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci žiadateľ podáva v centre alebo na ministerstve vnútra počas pohovoru v konaní o azyle. Ak bola žiadosť podaná na ministerstve vnútra, ministerstvo vnútra ju doručí centru spolu s rozhodnutím podľa § 24a ods. 1 písm. c). Ak nejde o rozhodnutie podľa § 24a ods. 1 písm. c), ministerstvo vnútra oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie, že toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci; v takom prípade ministerstvo vnútra centru žiadosť nedoručuje. Ak bola žiadosť podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje ministerstvo vnútra.
(2) Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, čo sa sleduje, a musí byť podpísaná a datovaná. Ďalej žiadosť musí obsahovať číslo azylového spisu, adresu, kam je možné žiadateľovi doručovať písomnosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá svojho právneho zástupcu podľa § 24a písm. b), a plnomocenstvo pre centrum na zastupovanie v príslušnom konaní. Plnomocenstvo sa vzťahuje aj na advokáta, ak ho centrum určí na zastupovanie. Ak žiadateľ požiada o poskytnutie právnej pomoci po doručení rozhodnutia podľa § 24a písm. c), musí toto rozhodnutie alebo jeho kópiu priložiť k žiadosti.
(3) Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak žiadosť nie je úplná. Všetky úkony centra sa považujú za úkony žiadateľa. Ak je žiadosť neúplná, centrum vyzve žiadateľa na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní v určenej lehote, zastúpenie centrom alebo centrom určeným advokátom zaniká; centrum o tom upovedomí žiadateľa na adrese, ktorú uviedol v žiadosti.
(4) Ak si žiadateľ po podaní žiadosti o právnu pomoc zvolí svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom požiadal o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, považuje sa to za späťvzatie žiadosti.
(5) Centrum zasiela žiadateľovi písomnosti v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.
§ 24c
Ak nie je v § 24a a 24b ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto zákona.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
"19a) § 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
7. § 26 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1.".
8. § 27 vrátane nadpisu znie:
"§ 27
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.".
9. Doterajší text v prílohe sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
"2. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú.V. ES L 326, 13.12.2005).".
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Zákon č. 404/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 451/2008 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 24.10.2008
Rozposlané/platnosť od: 21.11.2008
Účinnosť od: 01.12.2008
Zrušené: -

167/2008 Zbierky zákonov na strane 3934.
Odkaz na rovnopis čiastky